Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 

Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

ANUNT CONCURS

PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI, judetul Vaslui, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractual vacante administrator public la nivelul municipiului Husi, judetul Vaslui

 

Concursul va consta in 3 etape, dupa cum urmeaza:
1) selectarea dosarelor de inscriere;
2) proba scrisa;
3) interviu; in cadrul interviului se sustine si Proiectul de management cu referire la metode, strategii, programe, proiecte, masuri ce vor fi avute in vedere in perioada de executare a contractului de management.
Proba scrisa si interviul se vor desfasura dupa bibliografia stabilita.

Conditiile de desfasurare a concursului:
a) Dosarele se primesc pana la data de 11 ianuarie 2013, ora 16,00, la camera nr. 26 a Primariei municipiului Husi;
b) Concursul se va organiza in data de 22 ianuarie 2013, ora 10,00 - proba scrisa si in data de 25 ianuarie 2013, ora 10,00 - interviul, la sediul Primariei municipiului Husi, camera nr. 20.

Conditiile de participare la concurs:

Conditii generale:
a) cetatenie romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale, eliberata de medicul de familie;
e) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infatuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
f) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei de administrator public.

Conditii specifice: pe baza cerintelor prevazute in fisa postului sunt:
a) vechime in administratia publica locala sau centrala: minim 3 ani;
b) studii superioare de lunga durata juridice, economice sau administratie publica, absolvite cu diploma de licenta;
c) perfectionari: studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice sau Managementul proiectelor;
d) cunostinte de operare PC - Windows, Microsoft Office, Internet: nivel mediu.

Abilitati, calitati si aptitudini necesare:
a) capacitate de a intelege comportamentul uman;
b) aptitudini de a evita si a rezolva stari conflictuale;
c) abilitati de comunicare si adaptabilitate la situatii neprevazute; 

Competenta manageriala (cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale):
a) capacitatea de a lua decizii;
b) capacitatea de a conduce;
c) capacitatea de analiza si sinteza.

ACTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:
a) cerere de inscriere;
b) copia actului de identitate;
c) curriculum vitae;
d) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
e) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care atesta vechimea in munca;
f) cazier judiciar;
g) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului;
h) declaratie pe propia raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
i) recomandare de la ultimul loc de munca;
j) proiectul de management (pe suport hartie si pe suport magnetic);
k) dosar cu sina.

 

Copiile de pe actele solicitate se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale.

NOTA: Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul Primariei municipiului Husi, camera nr. 26, telefon: 0235/480205, int. 107, sau la compartimentul Relatii cu Publicul, telefon: 0235/480205, int. 118.

BIBLIOGRAFIE
 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001