Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

In atenţia solicitanţilor de subvenţii de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998, modificata si completata, pentru anul 2024

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

Direcţia de Asistenta Sociala Husi aduce la cunoştinţă asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii că data limită pentru depunerea documentaţiei de solicitare a subvenţiilor pentru anul 2024 este 12.03.2024 (conform H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare).

In conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, respectiv HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificări şi completări, vă facem cunoscute următoarele:

 1. Consiliul Local al Municipiului Husi organizează evaluarea si selecţionarea asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care pot primi subvenţii de la bugetul local al municipiului Husi in anul 2024 in baza Legii nr.34/1998, in completarea resurselor proprii. Evaluarea se face conform regulamentului aprobat prin HCL. nr.98/29.02.2024 privind procedura de subvenţionare. De asemenea, evaluarea se face de către membrii Comisia de evaluare, aprobata prin HCL nr.97/29.02.2024 privind constituirea si a componenta Comisiei de evaluare si selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor si cultelor recunoscute in România.
 2. Sunt eligibile să solicite subvenţii de la bugetul local în baza Legii 34/1998, şi în baza HCL.98/29.02.2024, asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, care îndeplinesc următoarele condiţii:
 3. sunt persoane juridice române de drept privat fară scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
 4. deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie;
 5. solicita subvenţii în completarea resurselor financiare proprii.
 6. administrează unităţi de asistentă socială a căror activitate de asistenţă socială se adresează beneficiarilor dintr-un singur judeţ inclusiv ai căror beneficiari provin din Husi sau administrează o unitate de asistenţă socială ai căror beneficiari provin din două sau mai multe judeţe, inclusiv ai căror beneficiari provin din mun. Husi.
 7. Documentaţia de solicitare a subvenţiei se depune în pachet închis, într-un singur exemplar, de către asociaţiile/fundaţiile/cultele interesate şi se înregistrează la registratura Primăriei municipiului Husi , pana pe data de 12.03.2024. Pe plic se va face menţiunea „Consiliul Local al Municipiului Direcţia de Asistenţă Socială Husi”. Plicul se va deschide după expirarea termenului limită de depunere a documentaţiei, în prezenţa membrilor Comisiei de evaluare şi selecţionare.

Sunt necesare următoarele documente:

a.) cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr.l, din Hotărârea nr. 1153/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare, în 3 exemplare;
b.) ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau la administraţia financiară municipală;
c.) balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
d.) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local şi central din care să rezulte că atât asociaţia/fundaţia/cultul cât şi unităţile de asistenţă socială pentru care solicită subvenţii, nu au datorii;
e.) Raportul privind activitatea asociaţiei sau fundaţiei în domeniul asistenţei sociale în ultimele 12 luni calendaristice;
f.) Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale, şi licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care se solicită subvenţia.

Documentele prevăzute la lit. a) şi d) vor fi prezentate în original.

 1. Data limită de depunere a documentaţiei de solicitare a subvenţiei de la bugetul local in anul 2024 ,în baza Legii 34/1998, este 12.03.2024.

Alte informaţii utile

 1. Categoriile de cheltuieli eligibile:
  a)de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate şi auxiliar;
  b)cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, precum şi pentru beneficiarii centrelor rezidenţiale;
  c) pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unităţile de îngrijiri la domiciliu şi cantinele sociale;
  d) de întreţinere şi gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi internet.
  e.) cheltuieli cu materiale sanitare şi de curăţenie pentru persoanele asistate/ sau cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
 1. Unităţile de asistenţă socială trebuie să se încadreze în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru mai multe detalii puteţi contacta Direcţia de Asistenta Sociala Husi , tel 0335-422115 , sau la adresa de email: das.husi@vs.e-adm.ro.

DIRECTOR D.A.S.HUSI,
Ing. Teodora Calinescu