Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Lista prestatori servicii funerare

Lista cu prestatori servicii funerare avizaţi de Consiliul Local al Municipiului Huşi în conformitate cu prevederile art.21 (aln.l;aln.3), art.25, art.26, art.27 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare cu modificările şi completările ulterioare; art.7(aln.l) şi art.9 din Normele tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reânhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare aprobate prin HG nr.741/2016:
-SC CASA FUNERARĂ LUCA SRL (servicii funerare)
-SC COVALIU FLOR SRL (transport funerar)

În vederea obţinerii avizului Consiliului Local al Municipiului Huşi prestatorul de servicii funerare întocmeşte un dosar care să conţină:
-cerere;
-carte de identitate reprezentant legal firma;
-certificat de înregistrare Registrul Comerţului firma;
-certificat constatator Registrul Comerţului;
-documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuţii în pregătirea de servicii funerare; pregătirea cadavrului şi efectuarea de îngrijiri mortuare are competentele specifice necesare în conformitate cu prevederile HG nr.741/2016. Se exceptează de la competenta specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenţii de marketing, şoferii, persoanele care execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare;
-dovada ca prestatorul de servicii funerare are cel puţin 3 angajaţi:
*un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică în urma căruia a obţinut dreptul de liberă practică în conformitate cu prevederile HG nr.741/2016 angajat cu contract de muncă cu dreptul de a completa şi semnă certificatul de îmbălsămare conform formularului din anexa 3;
*minim 2 persoane angajate cu normă întreagă cu atribuţii în efectuarea transportului decedatului.
-nu are datorii la bugetul de stat, bugetul local şi are constituit fondul de garantare;
-dovada deţinerii spaţiului corespunzător pentru desfăşurarea activităţii respectiv autorizaţie (autorizaţiilor) sanitare de funcţionare emise de Direcţia de sănătate publică judeţeană.

Compartiment Autorizare-Control
Insp.lacob Claudiu-Florian