Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Acordarea stimulentului educational (tichete de gradinita)

TICHETE SOCIALE DE GRADINITA acordate copiilor prescolari proveniti din familii defavorizate

Directia de Asistenta Sociala Husi, va începe odata cu startul noului an scolar, primirea de solicitari privind acordarea stimulentului educational, pentru anul scolar 2022 – 2023.

Cadru legal:
-Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii în învatamântul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita modificata si completata;
-Legea nr.49/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.248/2015;
-HG nr.391/2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015;
-H.G.15/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015;
-H.G.626/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015, privind stimularea participarii în învatamântul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita, aprobate prin H.G. nr.15/2016.

 Scop:
-Stimularea participarii în învatamântul prescolar al copiilor din familii defavorizate si cresterea accesului la educatie al acestora.

 Obiectiv:
-Cresterea gradului de educatie la nivelul copiilor din familiile defavorizate.

 Beneficiari:
-Copiii care frecventeaza activitatile unitatilor prescolare, proveniti din familii care au stabilit dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent daca familia se afla in plata acestui drept sau acesta este suspendat.

 Beneficiu acordat:
-Un tichet social pentru gradinita in valoare de 120 de lei lunar/copil, pentru perioada septembrie – iunie a anului scolar.

 Conditii de acordare:
-Stimulentul educational se acorda copiilor care frecventeaza activitatile unitatilor prescolare, proveniti din familii care au stabilit dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent daca familia se afla in plata acestui drept sau acesta este suspendat si este conditionat de prezenta zilnica a copiilor la gradinita.
-Stimulentul educational se acorda si copiilor aflati in ingrijirea persoanei care a fost desemnata de parinte pentru întretinerea copilului, pe perioada absentei parintilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca veniturile pe persoana, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depasesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei.

 Modalitate de acordare:
-Stimulentul educational se acorda:
a)    din oficiu, pentru beneficiarii Legii nr.277/2010, odata cu stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei, sau dupa acordarea acestuia, persoanei care este si titularul alocatiei pentru sustinerea familiei;
b)     pe baza de cerere, pentru copiii aflati in ingrijirea persoanei care a fost desemnata de parinte pentru întretinerea copilului, pe perioada absentei parintilor. (Cerere)

 Calculul veniturilor familiei
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie (633 lei), se iau în considerare toate veniturile impozabile si neimpozabile prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligatiile legale de întretinere fata de copii si/sau fata de parinti, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioara solicitarii stimulentului educational. Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate, se dovedesc, dupa caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autoritati competente, mandate postale de plata, extrase de cont, decizii ori dispozitii de stabilire a drepturilor.
In cazul familiei sau persoanei singure care locuieste si gospodareste împreuna cu alte familii ori persoane singure si contribuie împreuna la achizitionarea sau realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât si partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodarie. în cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept, solicitantul completeaza o declaratie pe propria raspundere pentru venitul rezultat din gospodarirea împreuna.

 Nu se iau calcul:

  1. sumele primite cu titlu de prestatii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. alocatia de stat pentru copii prevazuta de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile ulterioare;
  3. ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, alocatia pentru sustinerea familiei acordata în baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ajutorul pentru încalzirea locuintei acordat în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala în perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. ajutoarele de stat acordate pentru activitatile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
  5. sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv sustinerii educatiei prescolarilor, elevilor si studentilor, prin programe ale Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, altor institutii publice si private, inclusiv organizatii neguvernamentale;
  6. sumele primite din activitatea de zilier, în conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata;
  7. sumele primite de persoanele apte de munca din familie ca urmare a participarii la programe de formare profesionala organizate în conditiile legii,daca acestea nu au titlu de venituri salariale;
  8. sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenta.

 Stimulentul se acorda lunar, pe perioada participarii copilului la activitatile organizate în cadrul unitatilor din învatamântul prescolar, în perioada septembrie – iunie, sub rezerva îndeplinirii conditiei de prezenta, iar titularul tichetului social pentru gradinita are obligatia sa anunte orice modificare în componenta familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.

 Date de contact:
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI
Str. 1 Decembrie nr. 17
e-mail: das.husi@vs.e-adm.ro
Telefon:  0335 422116