Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Indemnizatia/Stimulent crestere copii

INDEMNIZAȚIE PENTRU CREȘTERE COPIL/ STIMULENT DE INSERȚIE

Indemnizaţia pentru creştere a copilului/stimulent de inserție,  se acordă conform O.U.G nr. 111/2010 şi a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare. Modificări importante privind indemnizaţia de creştere a copilului/stimulent de inserție, au fost reglementate prin:
– În M. Of. nr. 1173 din 7 decembrie 2022 s-a publicat O.U.G. nr. 164/2022 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;
O.U.G. 26/2021;
Hotărârea de Guvern 536/2021;

Persoanele care îndeplinesc condiţiile de stagiu, conform legii (au realizat ce puțin 12 luni în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, venituri supuse impozitului sau au fost în perioade de stagiu asimilate), pot beneficia opţional de următoarele drepturi:
– Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi o indemnizaţie lunară;
– Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie.

Important:
– Indemnizaţia pentru creşterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului (maximul sumei fiind de 8500 lei conform O.U.G. 55/2017) iar cuantumul minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă (în prezent 1495 lei);
– Extinderea perioadei netransferabile de concediu pentru creșterea copilului în cazul părintelui care nu a solicitat inițial acest drept, de la cel puțin 1 lună la cel puțin 2 luni din perioada totală a concediului, dacă ambii părinți îndeplinesc condițiile legale).

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI DE CREŞTERE A COPILULUI:
– Cerere tip – (Anexa 1);
– Documente de identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi valabile, Certificat de căsătorie, Certificat de naştere al copilului/copiilor) – în original;
– Adeverință de confirmare a contului pe numele solicitantului / titularului;

PENTRU SALARIAŢI:
– Adeverinţa tip – (Anexa 2), eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate;
– Copie a cererii înaintată către angajator pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului pană la 2 ani (sau pană la 3 ani pentru copilul cu handicap) – aprobată, semnată, înregistrată, copie conform cu originalul;
– Decizia de suspendare a contractului de munca,  în original;
– Adeverinta  din care să rezulte că celălalt părinte nu beneficiază de stimulent / indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani( pentru angajații din   structurile M.A.I. și MApN).

Solicitarea se depune în termen de:
– 60 de zile lucrătoare de la finalizarea concediului de maternitate;
– 60 de zile lucrătoare de la data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente;
– 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului (tutela, plasamentul sau încredințare);

În situaţia în cererea a fost depusă peste termenele prevăzute mai sus drepturile se stabilesc de la data depunerii cererii.

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE:
– Decizii de impunere şi adeverinţe cu veniturile realizate, eliberate de către Administraţiile Financiare pentru anii fiscali anteriori naşterii copilului (veniturile realizate în ultimile 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);
–  Decizia sau adeverinţa privind veniturile estimate, după depunerea declaraţiei 220 rectificată, în urma suspendării activităţii eliberată de administraţia financiară, pentru anul naşterii copilului;
– document doveditor privind suspendarea activităţii pe perioada concediului de creştere a copilului;
– Adeverinţă cu perioada şi sumele încasate de la CAS Vaslui sau declaraţie pe proprie răspundere cu privire la concediul de maternitate, după caz;
– Rezoluţia de la Camera de Comerţ privind suspendarea activităţii;
– Declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta AJPIS Vaslui,  dovada cu privire la veniturile realizate, eliberată de administraţia financiară;
– Declaraţia celuilalt părinte privind concediul de maternitate- unde este cazul;
– certificat de atestare fiscală pe firma;
pentru avocaţi, se solicită suplimentar: declaraţiile 200 si 220 şi adeverinţă eliberată de către Barou.

PENTRU PERSOANELE CE AU AVUT/ AU CALITATEA DE ELEV/ STUDENT
– Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ cu menţiunea “a frecventat fără întrerupere cursurile de zi” în ultimii doi ani anteriori naşterii copilului, dacă este cazul.
– Foaia matricolă și diploma de absolvire a unei instituții de învățământ (Dacă este cazul).

INDEMNIZAȚIE PENTRU COPIL CU GRAD DE HANDICAP 3 – 7 ANI

Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani oricare dintre părinții firești sau persoanele care au adoptat, sau li s-a încredințat copilul în vederea adopției, sau care au copil în plasament sau în plasament în regim de urgență precum şi persoana numită tutore beneficiază de un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani după cum urmează:
-în continuarea concediului inițial, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la data încetării concediul și indemnizației pentru creșterea copilului acordate anterior,
-oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani pentru persoanele care au beneficiat de concediul pentru creșterea copilului, dreptul fiind acordat cu data depunerii cererii,
-oricând începând cu împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, pentru persoanele care nu se încadrează în condițiile prevăzute la litera a și b, dar care în ultimele 12 luni înainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului sau au realizat perioade asimilate, dreptul fiind acordat cu data depunerii cererii.

Pe perioada concediului mai sus amintit se acordă o indemnizație lunară egală cu cuantumul minim al indemnizației (1495 lei). Aceste drepturi se acordă pentru fiecare copil aflat în această situație.

Acte necesare:
Cerere tip;
Adeverință tip – completată de angajator pentru cei care nu au beneficiat de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului dar în ultimele 12 luni înainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri profesionale (sau perioade asimilate) și adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice;
-Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului-original;
-Actele de identitate ale părinților – original;
-Certificatul de naștere al copilului – original;
-Copia cererii solicitantului înregistrată și aprobată de către angajator, din care să rezulte prelungirea concediului pentru creșterea copilului cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani;
– Actul adițional (decizia, dispoziția) de suspendare/de prelungire a perioadei de suspendare a contractului individual de muncă al solicitantului sau dovada întreruperii activității (pentru cei care realizează venituri profesionale din activități independente sau agricole și care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă);
-Adeverinta de confirmare a contului pe numele solicitantului;

 STIMULENTUL DE INSERŢIE

 Stimulentul de inserţie se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare şi ale NORMELOR METODOLOGICE de aplicare a prevederilor O.U.G. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.

BENEFICIARI:
– Oricare dintre părinţii fireşti ai copilului;
– Persoana care a adoptat copilul;
– Persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei;
– Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;
– Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
– Persoana care a fost numită tutore al copilului.

Pot beneficia de stimulent de inserţie persoanele care indeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului (au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, ori s-au aflat în perioade asimilate, pentru perioada de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului sau, după caz, a datei în care s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela) şi realizează venituri supuse impozitului pe venit până la vârsta de 2 ani a copilului, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

ACTE NECESARE în vederea depunerii dosarului pentru acordarea dreptului la stimulent de inserţie:
-Cerere tip (Anexa 1) pentru acordarea stimulentului de inserţie semnată de ambii părinţi (original);
-Documente de identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi, Certificat de căsătorie, Certificate de naştere ale tuturor copiilor) – in original;
-Adeverinţa tip eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimele 24 de luni anterioare datei naşterii copilului);
-Decizia de suspendare a contractului de munca, în original;
-Cerere prin care se solicită concediul pentru creşterea copilului pâna la data la care acesta împlineşte vârsta de 2 ani sau 3 ani, aprobată de către angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea persoana îndreptăţită;
-Adeverinta din care să rezulte că celălalt părinte nu beneficiază de stimulent / indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la trei ani( pentru angajații din structurile M.A.I. și MApN);
-Adeverinta de confirmare a contului;

TERMENE DE DEPUNERE A CERERII PENTRU ACORDAREA DREPTULUI LA STIMULENT DE INSERŢIE ȘI CUANTUMURI

Dreptul se acordă:
– Începând cu data de la care se reia activitatea profesională şi încetează plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului (la cerere), pentru beneficiarii care au avut stabilit dreptul la indemnizaţie, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la acea dată.

În celelalte cazuri stimulentul de inserţie se acordă după cum urmează:
– Începând cu data naşterii copilului, pentru persoanele care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 zile lucrătoare de la acea dată.
– Începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 zile lucrătoare de la acea dată.

Depunerea dosarului, peste termenele prevăzute de lege, conduce la stabilirea dreptului începând cu data depunerii cererii.

Cuantumuri:
Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie, după cum urmează:
a) în cuantum de 1.500 lei, dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi;
b) în cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi.

Persoanele care au finalizat concediul pentru creşterea copiilor şi obţin venituri supuse impozitului beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantum de 650 lei după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi.

În situaţia persoanei îndreptăţite care beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantum de 650 lei, al cărei copil este încadrat în grad de handicap după împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani. În această situaţie prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie se face în baza unei noi cereri completate de persoana îndreptăţită şi a copiei după certificatul de încadrare în grad de handicap.

A.J.P.I.S. Vaslui- Convenții încheiate cu bănci pentru plata beneficiilor sociale

Documentele se depun la:
– Sediul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ din HUȘI din str. 1 Decembrie nr. 9, Cam. 1
Relații suplimentare la telefon:  0335 422 116 / 0335 422 127, e-mail: das.husi@vs.e-adm.ro
Program de lucru: Luni-Joi: 07:30 – 16:00; Vineri: 07:30 – 13:30

www.pcue.ro  (Implementat și în România, Punctul de Contact Unic electronic este sistemul informatic care oferă cetățenilor și mediului de afaceri servicii ce pot fi accesate prin mijloace electronice, de la distanță, prin internet, în orice moment, indiferent de țara de origine a beneficiarilor.)

Ultima actualizare în 09.02.2023