Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Acte necesare I.T.L.

1.Pentru declararea mijloacelor de transport cumparate din tara:

 • Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;
 • Act de dobandire: contract de vanzare-cumparare sau  factura fiscala (in 5 exemplare).In cazul facturii fiscale aceasta va fi insotita de fisa de inmatriculare.
 • Carte de identitate a mijlocului de transport eliberata de R.A.R.;
 • Buletin/Carte de identitate;

2.Pentru declararea mijloacelor de transport cumparate din strainatate:

 • Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;
 • Contract de vanzare/cumparare tradus in limba romana – traducere legalizata (5 exemplare),;
 • Carte de identitate a mijlocului de transport eliberata de R.A.R.
 • Fisa de inmatriculare;
 • Buletin/Carte de identitate;

3.Pentru declararea mijloacelor de transport in vederea inmatricularii temporare:

 • Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Acte de proprietate ale mijlocului de transport: carte de identitate, certificat de inmatriculare;
 • Acte pentru dovedirea resedintei: contract de inchiriere vizat de catre Administratia Financiara, declaratia notariala a persoanei la al carei domiciliu locuieste, extras de carte funciara in cazul in care detine o proprietate in municipiul Husi;
 • Acte de identitate: pasaport, legitimatie de sedere temporara in Romania cu viza la zi;

4.Pentru declararea mijloacelor de transport cumparate in leasing:

 • Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;
 • Contract de leasing;
 • Proces verbal predare-primire;
 • Carte de identitate a mijlocului de transport eliberata de R.A.R.;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Buletin/Carte de identitate;

5.Pentru instrainare mijloacelor de transport:

 • Declaratie tip pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport ;
 • Act de instrainare: contract de vanzare-cumparare sau  factura fiscala (in 5 exemplare).In cazul facturii fiscale aceasta va fi insotita de fisa de inmatriculare.
 • Buletin/Carte de identitate proprietar.
 • Carte de identitate a mijlocului de transport eliberata de R.A.R.;

           Pentru vizarea fisei  de inmatriculatre contribuabilul trebiue sa achite integral impozitele si taxele locale restante inclusiv impozitul pentru anul curent aferent mijlocul de transport instrainat.

6.Pentru radierea la cerere a mijloacelor de transport:

 • Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport ;
 • Fisa de inmatriculare.
 • Carte de identitate a mijlocului de transport eliberata de R.A.R.;
 • Document din care sa reiasa ca mijlocul de transport a fost dezmembrat, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati de dezmembrare a vehiculelor uzate;
 • Adeverinta eliberata de Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala   din cadrul Primariei Municipiului Husi  din care sa rezulte ca mijlocul de transport nu este parcat pe domeniul public al municipiului Husi
 • Buletin/Carte de identitate proprietar.
 • Carte de identitate a mijlocului de transport eliberata de R.A.R.;

           Pentru vizarea fisei  de inmatriculatre contribuabilul trebiue sa achite integral  impozitele si taxele locale restante inclusiv impozitul pentru anul curent aferent mijlocul de transport radiat .

7.Pentru radierea auto in cazul scoaterii definitive a vehiculuilui din Romania(export) :

 • Cererea  de radiere completata si semnata/stampilata de proprietar;
 • Certificatul de înmatriculare;
 • Placutele cu numarul de înmatriculare
 • Actul de identitate al solicitantului;
 • Cartea de identitate a vehiculului;
 • Fisa de inmatriculare, cu viza organului fiscal teritotial sau certificatul de atestare fiscala
 • Certificat de radiere- 3 exemplare
 • Documentul care atesta exportul vehiculului (document vamal românesc de export / document strain vamal de import / document de înmatriculare în strainatate / sau alte înscrisuri oficiale

       Pentru vizarea fisei  de inmatriculatre contribuabilul trebiue sa achite integral  impozitele si taxele locale restante inclusiv impozitul pentru anul curent aferent mijlocul de transport radiat .

8. Pentru radierea auto in cazul vehiculelor furate:

 • Cererea  de radiere completata si semnata/stampilata de proprietar;
 • Certificatul de înmatriculare;
 • Placutele cu numarul de înmatriculare;
 • Actul de identitate al solicitantului;
 • Cartea de identitate a vehiculului;
 • Fisa de inmatriculare, cu viza organului fiscal teritotial sau certificatul de atestare fiscala;
 • Certificat de radiere- 3 exemplare
 • Document emis de politie care atesta furtul vehiculuilui in original.

       Pentru vizarea fisei  de inmatriculatre contribuabilul trebiue sa achite integral  impozitele si taxele locale restante inclusiv impozitul pentru anul curent aferent mijlocul de transport radiat .

9.Pentru declararea apartamentelor:

 • Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;
 • Act de dobandire : contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, act de donatie, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, act de partaj, etc.;
 • Certificat de performanta energetica
 • Schita constructiei (Suprafata desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafetele balcoanelor, ale logiilor);
 • Buletin/Carte de identitate – pentru toti proprietarii;

               *) Pentru apartamentele care detin in proprietate si teren aferent se solicita si Declaratie fiscala privind stabilirea impozitului pe teren datorat de persoane fizice,  ce va avea anexata adeverinta de rol agricol eliberata de Compartimentul  Agricol si Cadastru al Primariei Municipiului Husi cuprinzand  categoria de folosinta a terenului aferent cladirii .

 10.Pentru declararea cladirilor (caselor):

 • Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;
 • Act de dobandire: contract de vanzare/cumparare, certificat de mostenitor, act de donatie, hotarare judecatoreasca definitiva, act de partaj si vanzare/cumparare, etc.;
 • Schita constructiei (Suprafata desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafetele balcoanelor, ale logiilor si ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafetele podurilor, care nu sunt utilizate ca si locuinta, precum si cele ale scarilor si teraselor neacoperite);
 • Certificat de performanta energetica ;
 • Declaratie fiscala privind stabilirea impozitului pe teren datorat de persoane fizice,   ce va avea anexata adeverinta de rol agricol eliberata de Compartimentul  Agricol si Cadastru al Primariei Municipiului Husi cuprinzand  categoria de folosinta a terenului aferent cladirii .
 • Buletin/Carte de identitate – pentru toti;
 • Certificat energetic cladire

11.Pentru declararea cladirilor noi (constructii noi):

 • Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;
 • Buletin/Carte de identitate – pentru toti proprietarii;
 • Autorizatia de constructie si certificatul de urbanism ;
 • Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau Procesul-verbal de receptie privind stadiul lucrarilor;
 • Schita constructiei din dosarul de autorizare (Suprafata desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafetele balcoanelor, ale logiilor si ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafetele podurilor, care nu sunt utilizate ca si locuinta, precum si cele ale scarilor si teraselor neacoperite);
 • Certificat de performanta energetica (doar in cazul imobilelor pentru care s-a emis Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor);
 • Memoriu tehnic si memoriu de arhitectura din dosarul de autorizare;
 • Buletin/Carte de identitate proprietari;

12.Pentru declararea terenurilor:

 • Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului insotiota de adeverinta de rol agricol eliberata de Compartimentul  Agricol si Cadastru al Primariei Municipiului Husi cuprinzand  categoria de folosinta a terenului .
 • Act de dobandire: contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, act de donatie, hotarire judecatoreasca definitiva, act de partaj si vanzare-cumparare, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectura, etc.;
 • Palan de situatie/documentatie cadastrala
 • Buletin/Carte de identitate – pentru toti proprietarii;

 13. Pentru declararea terenurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale inchiriate sau concesionate catre persoane fizice:

 • Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;
 • Contract de inchiriere sau concesiune, incheiat cu municipalitatea Husi ;
 • Buletinul/Cartea de identitate a locatarilor sau concesionarilor;

  14.Pentru scoaterea din evidenta a terenurilor si cladirilor :

 • Cerere pentru scoaterea din evidenta fiscala a cladirii/terenului;
 • Act de instrainare: (ex.contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, sentinta irevocabila, act de adjudecare etc.)
 • (In cazul cladirilor demolate: Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de desfintare (demolare) la care se anexeaza si Autorizatia de desfiintare);
 • Buletin/Carte de identitate proprietar.

15.Pentru declararea garajelor:

 • Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;
 • Act de proprietate: contract de vanzare-cumparare, autorizatia de constructie, etc.;
 • Contract de inchiriere teren – de la Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala   din cadrul Primariei Municipiului Husi;
 • Schita constructiei, cu dimensiuni exterioare, pe care se va mentiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de constructie, anul constructiei, calculele de unde sa rezulte suprafata construita a garajului;
 • Buletin/Carte de identitate;

16.Pentru eliberare istoric de rol fiscal:

 • Cerere
 • Copia  actului de proprietate pentru imobilul pentru care se solicita istoric de rol fiscal
 • Dovada calitatii de solicitant al istoricului de rol
 • Act de identitate solicitant
 • Procura in original sau copie legalizata in situatiile reprezentarii contribuabilului de catre un mandatar
 • Imputernicire avocatiala in original in situatia reprezentarii contribuabilului prin avocat si legitimatie avocat vizata la zi

17.Pentru declararea taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama:

 • Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de inregistrare persoana fizica autorizata;
 • Autorizatie de construire (daca este cazul).

18.Pentru  ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

 • CERERE TIP;

Alte documente in functie de situatie:

 1. vanzare/donatie, intabulare, ipoteca cladiri/terenuri: BI/CI;
 2. vanzare mijloace transport: BI/CI, contract vanzare-cumparare; daca este cazul – carte identitate vehicul RAR;
 3. succesiune: BI/CI , certificat de deces; daca este cazul – testament, certificat de nastere, carte identitate RAR;
 4. vanzare prin mandatar: BI/CI, procura speciala autentificata la notar;
 5. program ”casa verde”, licitatii, autorizatii taxi, program ”rabla”, alte situatii: BI/CI ; daca este cazul – carte identitate RAR
 6. ptr.copil minor: certificat de nastere copil,BI/CI parinte
 • Buletin/Carte de identitate proprietar.

Solicitarea certificatului se poate face si de catre un imputernicit care va prezenta: IMPUTERNICIREA in original, BI/CI imputernicit, BI/CI a persoanei care imputerniceste.

19.Pentru  transfer auto

 • Cerere transfer
 • Carte identitate auto;
 • C.I./B.I cu domiciliul actual.

20.Pentru restituiri/compensari

 • Cerere restituire
 • Cerere compensare
 • BI/CI;
 • Chitantele prin care s-au achitat sumele catre bugetul local (exemplarul original);
 • Certificatul de mostenitor (acolo unde este cazul);
 • Actul in baza caruia s-a efectuat incetarea rolului (acolo unde este cazul).

Declaratiile tip/cererile se regasesc in sectiunea Descarcare formulare”

             Declaratiile insotite de documentele justificative anexa, se pot depune si online la adresa sv@primariahusi.ro.