Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Casatorii

1. Informatii generale despre casatoria civila

– Casatoria se  încheie la sediul Serviciului de Stare Civila Husi daca cel putin unul dintre soti are domiciliul stabil sau resedinta în municipiul Husi. Nu se oficiaza casatorii în afara sediului (la biserica, în parc sau alte locatii).
    *  Conform  Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, prin exceptie, casatoria se poate încheia la sediul Starii Civile Husi chiar daca viitorii soti nu au domiciliul sau resedinta în raza municipiului Husi, cu aprobarea primarului mun. Husi.
– Înainte de depunerea dosarului de casatorie va rugam sa verificati concordanta între datele  înscrise în certificatul de nastere si actul de identitate (nume, prenume, CNP, etc). Daca sunt constatate erori între acte este necesar sa va prezentati din timp pentru clarificare.
– Actele pentru încheierea casatoriei se depun cu 10 zile calendaristice înainte, termen în care se cuprind atât ziua când a fost facuta declaratia de casatorie, cât si ziua în care se oficiaza casatoria.
–  Casatoria  se poate oficia si dupa expirarea termenului de 10 zile, numai cu aprobarea primarului, pentru situatii temeinic justificate, însa numai pâna la expirarea termenului de 30 de zile de la data afisarii declaratiei de casatorie si cu reînoirea certificatelor medicale referitoare la starea sanatatii viitorilor soti.
Certificatul medical prenuptial (privind starea sanatatii) este valabil 14 zile de la data emiterii pâna la data casatoriei si trebuie sa contina parafa si semnatura medicului si mentiunea expresa SE POATE CASATORI. Nu se admit certificate cu modificari sau stersaturi.
– Declaratia de casatorie se face personal, de catre viitorii soti, în scris, la primaria unde urmeaza a se încheia casatoria.
– În declaratia de casatorie, viitorii soti vor mentiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între:
1. Regimul comunitatii legale
2. Regimul separatiei de bunuri
3. Regimul comunitatii conventionale

În situatia în care viitorii soti stabilesc un alt regim matrimonial decît cel al comunitatii legale acestia vor prezenta conventia matrimoniala autentificata de catre un notar public.

Pentru detalii referitoare la regimurile matrimoniale, vezi art. 339-370 din Codul Civil.
 – Numele de familie al sotilor dupa casatorie poate fi:
a) numele pe care l-au avut înainte de casatorie;
b) numele unuia sau celuilalt;
c) numele lor reunite;
d) unul dintre soti îsi pastreaza numele dinaintea casatoriei, iar celalalt sot poate sa poarte numele lor reunite. – La data oficierii, viitorii soti si martorii desemnati au obligatia de a prezenta actul de identitate original si valabil, NU copie xerox, permis auto, pasaport, etc.
– Actul de casatorie se semneaza în clar de catre soti, cu numele de familie pe care au convenit sa îl poarte în timpul casatoriei, de cei doi martori si de catre ofiterul de stare civila.
– La oficierea casatoriei actul de identitate al sotului care îsi schimba numele va fi invalidat  urmând a fi preschimbat în termen de 15 zile. Celor care doresc sa calatoreasca în strainatate imediat dupa oficierea casatoriei si au actul de identitate invalidat le recomandam sa solicite informatii suplimentare de la institutiile abilitate.

– Taxa de casatorie în zilele nelucratoare: 105 lei pentru ziua de sâmbata (duminica nu se oficiaza casatorii) se achita la casieria din incinta Primariei municipiului Husi.
Nu se percepe  taxa pentru oficierea casatoriei în zilele lucratoare.

2. Casatoria între cetateni români

ACTE NECESARE:
1. Acte identitate valabile ale ambilor soti (original). Unul dintre soti trebuie sa aiba domicilul  sau resedinta în municipiul Iasi;
2. Certificate de nastere ale viitorilor soti (original);   
3. Certificate medicale prenuptiale eliberate de medic, cu mentiunea expresa « se poate casatori »; certificatele prenuptiale sunt valabile 14 zile calendaristice de la data emiterii pâna la data oficierii si trebuie sa poarte sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului; 
4. Declaratia de casatorie se face personal de catre viitorii soti, în scris, în fata ofiterului de stare civila; 
5. Acte identitate valabile a doua persoane, în calitate de martori.
Dupa caz, acte din care sa rezulte desfacerea casatoriilor anterioare:
•   Certificatul de deces al sotului/sotiei si certificatul de casatorie;
•   Sentinta / sentintele de divort definitive si irevocabile;
•   Certificatul de nastere sau de casatorie, cu mentiunea de desfacere a casatoriei;
•   Certificatul de divort (în cazul divortului pe cale administrativa).

3. Casatoria între un cetatean român si unul strain

 Cetateanul român va prezenta actele mentionate la  «Casatoria între cetateni români»
În toate cazurile în care intentionati sa încheiati casatoria cu un cetatean strain va îndrumam sa solicitati informatii, personal la cam.25-Primaria municipiului Husi.

ACTE CETATEAN STRAIN:
1. Certificat medical prenuptial eliberat de un medic din România, care sa poarte mentiunea «Se poate casatori»; 
2.  Pasaport (original) –  în care sa fie aplicata viza de intrare pe teritoriul României;– sau act de identitate, original (în cazul cetatenilor din statele membre ale U.E.);
     * Actul de identitate al cetateanului strain si viza acordata acestuia în vederea sederii pe teritoriul României trebuie sa fie valabile atât la data depunerii dosarului de casatorie cât si la data oficierii casatoriei.
3. Certificat de nastere, original si dupa caz: apostilat cu Apostila Conventiei de la Haga sau supralegalizat în functie de statul emitent; Certificatul de nastere va fi tradus si legalizat la un birou notarial de pe teritoriul României:
4. Dovada eliberata / autentificata de misiunile diplomatice / oficiile consulare acreditate în România din care sa rezulte ca cetateanul strain îndeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala si nu exista impedimente pentru încheierea casatoriei în România.
Pentru:
– cetatenii statelor cu care România a încheiat tratate, conventii sau acorduri de asistenta juridica în materie civila ori de dreptul familiei vor prezenta documente eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie, datate recent – maximum 3 luni de la emitere;
– Se va atasa si traducerea în limba româna, legalizata la un notar din România a dovezii / certificatului mentionat anterior;
5. Un document care sa ateste domiciliul din strainatate al cetateanului sau declaratie pe propria raspundere data la un birou notarial din România privind domiciliul din tara de origine;
6. Declaratie pe propria raspundere, autentificata de un notar public privind domiciliul complet din tara de provenienta, daca este cunoscator al limbii române scris/citit, starea civila înaintea casatoriei, îndeplinirea conditiilor de fond cerute de legea sa nationala pentru încheierea unei casatorii în România, si regimul matrimonial ales; 
– Dupa caz, dovada desfacerii casatoriilor anterioare prin sentinte de divort sau certificate de deces însotite de certificatele de casatorie, apostilate sau supralegalizate în functie de tara , traduse si legalizate de un birou notarial de pe teritoriul României;
– În cazul cetatenilor straini care nu cunosc limba româna, la încheierea casatoriei este obligatorie prezenta unui interpret autorizat.

4. Eliberarea, la cerere, a certificatului de casatorie

Certificatele de stare civila se elibereaza persoanelor îndreptatite, odata cu întocmirea unui act în registrele de stare civila – de casatorie – sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptatite.
Prin alte persoane îndreptatite – în întelesul legii, sunt asimilati:
• reprezentantii legali
Solicitarea eliberarii certificatelor se poate face:
1. la primaria care are în pastrare registrele în care au fost înregistrate actele;
2. la primaria locului de domiciliu sau resedinta al solicitantului.

ACTE NECESARE:
-Cerere tip, se obtine de la Relatii cu Publicul, se semneaza în momentul depunerii; 
-Act identitate titular sau persoana împuternicita, original;
-Taxa de 2 lei achitata la Casieria Primariei municipiului Husi.
În cazul în care titularul nu se poate prezenta este necesara obtinerea certificatului se poate face prin  Procura speciala autentificata de catre un notar public în care se va mentiona expres ,,pentru obtinerea certificatului de nastere/casatorie/deces (dupa caz) de la starea civila.
 În cazul cetatenilor aflati în strainatate, duplicatul poate fi obtinut de o alta persoana împuternicita prin procura speciala notariala apostilata cf. Conventiei de la Haga (în cazul tarilor semnatare ale acestei conventii) sau procura speciala consulara (eliberata de Ambasada sau Consulatul României din tara respectiva), în care se va mentiona expres ,,pentru obtinerea certificatului de nastere/casatorie/deces (dupa caz) de la starea civila”.

Conditii:
Solicitantul sa aiba asupra sa un ACT DE IDENTITATE – VALABIL, care poate fi:
1. Pentru cetatenii români cu domiciliul în România:
• buletinul / cartea de identitate / cartea de identitate provizorie.
Nota:  Persoanele care au atât actul de identitate, cât si certificatul de stare civila pierdut, furat sau distrus pot obtine un nou certificat de stare civila astfel:
• În situatia în care serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor care are în pastrare actul de stare civila este acelasi cu cel pe raza caruia persoana are domiciliul, aceasta va depune atât cererea pentru obtinerea certificatului de stare civila, cât si pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenta a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor.
•  În cazul în care serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor care are în pastrare actul de stare civila nu este acelasi cu cel pe raza caruia persoana are domiciliul, acesteia i se va elibera, mai întâi, o carte provizorie, în vederea procurarii certificatelor de stare civila.
2. Pentru cetatenii români cu domiciliul în strainatate:
• pasaportul turistic în care sa fie mentionat domiciliul în strainatate sau titlu de calatorie.
3. Pentru cetatenii straini:
• pasaportul turistic (cu viza româna – daca este cazul).
• actul de identitate cu care a intrat în România (pentru cetatenii membri ai U.E.)
Nota: persoanele cu domiciliul sau resedinta în strainatate, care au acte de stare civila înregistrate la Iasi, pot solicita procurarea certificatelor astfel:
-personal;
-pe cale diplomatica (la Consulatul României din tara în care traiesc);
-prin împuternicit, cu procura speciala.

Situatii deosebite:
Când certificatul este solicitat în folosul unei persoane grav bolnave, netransportabile, procurarea se poate face si de catre alte persoane, cu aprobarea primarului, sens în care se va prezenta:
•act identitate titular;
•act identitate solicitant;
•adeverinta medicala care sa ateste ca titularul este bolnav, netransportabil.