Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Ajutor social

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Beneficiaza de drepturile prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, familiile si persoanele singure care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, cu ori fara cetatenie romana, precum si apatrizii.
Acesta se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile membrilor acesteia.

 1. Baza legislativa
  -Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior;
  -G. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare prevederilor Legii nr. 416/2001.
  -U.G. 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016.
  -Ordonanta de Urgenta nr. 101 din 15 septembrie 2021 pentru modificarea art. 5 pct. IVA4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 1. Beneficiari
  Familiile si persoanele singure ale caror venituri se situeaza sub nivelul lunar al venitului minim garantat stabilit prin hotarire de guvern, au dreptul la un ajutor social, incepand cu luna martie 2023, in cuantum de:
  -Persoana singura – 170 lei
  -Familia formata din 2 persoane – 305 lei
  -Familia formata din 3 persoane – 427 lei
  -Familia formata din 4 persoane – 529 lei
  -Familia formata din 5 persoane – 631 lei

Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu 43,655 lei (RON).

 1. Acte necesare
  -Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului social;
  -Acte care insoteste cererea si declaratia pe propria raspundere (dupa caz):
  a)buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate in termenul de valabilitate, in cazul cetatenilor romani;
  b)documentul de identitate, pasaport sau, dupa caz, permis de sedere temporara, permis de sedere permanenta, cartea de rezidenta, cartea de rezidenta permanenta, eliberate de autoritatile romane competente, aflate in termenul de valabilitate, In cazul cetatenilor straini sau apatrizi.
  c)certificatele de nastere ale copiilor;
  d)livretul de familie;
  e)certificatul de casatorie;
  f)certificat de deces;
  g)hotarare judecatoreasca de divort;
  h)hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
  i)actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
  j)acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de invatamant in conditiile prevazute de lege;
  k)acte din care sa rezulte incadrarea, potrivit legii, in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori in gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere;
  l)dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei;
  m)persoanele apte de munca care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati vor prezenta dovada faptului ca sunt in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea forfei de munca, pentru incadrare in munca, si nu au refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii;
  n)in cazul incapacitatii temporare de munca ori, dupa caz, al pierderii totale sau partiale a capacitertii de munca: adeverinta medicala, o)certificatul medical de constatare a capacitatii de munca, certificatul emis de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;
  p)Acte doveditoare privind veniturile nete realizate in luna anterioara depunerii cererii (adeverinta de salariat, cupon de pensie, cupon de somaj).
 1. Conditii de acordare
  Cererea si declaratia pe propria raspundere, precum si celelalte acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate, se inregistreaza la Directia de Asistenta Sociala Husi.
  Pentru solutionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va efectua ancheta sociala la domiciliul sau, dupa caz la resedinta solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant in cazul celor fara locuinta.
  La stabilirea venitului net lunar al familiei sau dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara depunerii cererii precum si de bunurile detinute de familie sau, dupa caz, ale persoanei singure, cuprinse in lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social, prevazuta in anexa nr. 4 din H.G. nr. 50/2011.
  De asemenea, persoanele apte de munca care solicita ajutorul social si care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, au obligatia:
  -sa presteze lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local.
  Acordarea sau, dupa caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispozitia scrisa a primarului.
  In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, se efectueaza anchete sociale la interval de 6 luni.

Date de contact:
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI
Str. 1 Decembrie nr. 17
e-mail: das.husi@vs.e-adm.ro
Telefon: 0335 422130 / 0335 422116

Program dc lucru:
Luni-Joi: 07.30-16.00 Vineri: 07.30- 13.30