Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Compartimentul Autorizare Control

Obiectul de activitate :

Eliberarea acordurilor de functionare / autorizatiilor de alimentatie publica se face in conformitate cu:

 • O.G. nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata;
 • Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata;
 • H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr, 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata;
 • H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata în unele zone publice;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala, modificata si completata;
 • HG 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica, neincluse în strucrturile de primire turistice;
 • Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activitati comerciale ilicite cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotarârea nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, modificata si completata prin HG nr. 19/2014.

Autorizarea activitatii si eliberarea autorizatiei de functionare necesare persoanelor fizice autorizate si persoanelor juridice

 Desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata pe teritoriul municipiului Husi de catre agenti economici, persoane fizice autorizate sau persoane juridice, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, în spatii proprietate privata sau de stat, se va face în baza acordului administratiei publice locale.

Prin „activitati comerciale si servicii de piata” se înteleg:

 1. comertul cu ridicata desfasurat în spatii comerciale;
 2. comertul cu amanuntul desfasurat în spatii comerciale;
 3. serviciile de alimentatie publica;
 4. prestarile de servicii;
 5. comertul desfasurat în zone publice (piete, târguri si în alte locuri publice);

Acordul mentionat mai sus se va materializa, la cererea solicitantului, prin eliberarea de catre Primarul mun.Husi, a acordului de functionare/autorizatiei de alimentatiei publica si profil de activitate privind desfasurarea unei activitati economice, prin Compartimentul Autorizare-Control din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi.

Persoanele specificate mai sus au obligatia sa solicite primarului municipiului Husi eliberarea acordului de functionare/autorizatiei de alimentatie publica pentru fiecare amplasament folosit, sediu social, filiala, punct de lucru si pentru orice activitate.

Eliberarea acordului de functionare /autorizatiei de alimentatie publica se va face în baza cererilor si a documentatiei întocmite de catre agentii economici care desfasoara activitati comerciale.

In caz de sesizare scrisa a organelor abilitate cu privire la nerespectarea prevederilor legale si retragerea oricareia din autorizatiile necesare functionarii se va retrage autorizatia de functionare eliberata de Primarie.

Acordul de functionare si autorizatia de alimentatie publica sunt valabile pentru anul calendaristic de la momentul eliberarii, si pot fi reînnoite la începutul anului urmator, cu respectarea conditiilor prevazute pentru autorizare.

Prin acordul de functionare /autorizatia de alimentatie publica eliberate vor fi impuse conditii cu caracter obligatoriu, prin respectarea carora persoanele fizice autorizate sau juridice care desfasoara activitati pot functiona legal în termenul de valabilitate al autorizatiei.

Nerespectarea acestora conduce la sanctionarea contraventionala si la suspendarea sau, dupa caz, anularea autorizatiei, dupa o înstiintare prealabila de 15 zile.

Cerinte si conditii privind activitatea agentilor economici, persoane fizice autorizate si persoane juridice

 Activitatea agentului economic se va desfasura pe baza acordului de functionare /autorizatiei de alimentatie publica emisa de primarul municipiului Husi, judetul Vaslui în conformitate cu prevederile legale care reglementeaza acest aspect.

Cerintele ca un spatiu sa poata fi autorizat sau sa se procedeze la reînnoirea autorizarii în vederea desfasurarii unei activitati, sunt urmatoarele:

1.Spatiul în care se desfasoara activitatea sa fie detinut în mod legal si edificat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2.Terenul pe care este amplasat spatiul în care persoana fizica/juridica îsi desfasoara activitatea sa fie detinut în mod legal (act de proprietate, contract de închiriere, contract de concesiune, etc).

3.Existenta acordului scris al tuturor locatarilor/proprietarilor din tronsonul care are elemente comune cu spatiul în care functioneaza persoana fizica/juridica care solicita eliberarea acordului de functionare /autorizatiei de alimentatie publica în cazul schimbarii destinatiei din locuinta individuala în spatiu comercial sau de alta natura decât aceea de locuinta, precum si în cazul constructiilor edificate în prelungirea locuintelor individuale.

4. Persoana fizica/juridica sa fie legal constituita;

 1. Activitatea persoanei fizice/juridice sa nu contra vina ordinii de drept ori sa atenteze la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
 2. Sa îndeplineasca toate cerintele igienico-sanitare, de mediu, de salubritate, de paza si de prevenirea incendiilor, impuse de lege si de actele normative ce reglementeaza respectivul profil de activitate, cerinte ce vor fi verificate si certificate de catre institutiile cu atributii în acest domeniu, concomitent sau ulterior dobândirii autorizatiei emisa de primarul municipiului Husi;

7.    Sa detina contract de furnizare a serviciilor de utilitati publice: apa potabila, salubritate,energie electrica dupa caz;

8. Sa nu figureze cu debite la plata impozitelor si taxelor locale ale municipiului Husi;

9.    Sa prezinte Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului Vaslui pentru deschiderea punctului de lucru în spatiul ce se solicita a fi autorizat;

10.   Sa respecte prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la constructii, modificarile constructiilor sau amenajarile care se fac pentru deschiderea punctului de lucru;

 1. Sa asigurare reparatii, zugraveli, sa întretina fatada cladirii în care îsi desfasoara activitatea;
 2. Sa asigure izolarea fonica adecvata, în cazul în care activitatea este potential generator de zgomot. Datele de identificare ale agentului economic, respectiv numele firmei care functioneaza în spatiul respectiv, denumirea unitatii, a tipului unitatii, a avizelor, autorizatiilor si acordurilor necesare functionarii activitatii, sa fie expuse în interiorul unitatii, la loc vizibil oricarei persoane interesate;

Alte conditiiSpatiul în care se va desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea va trebui sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a.Sa fie asigurata repararea, spalarea geamurilor si a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întretinerea firmei si a fatadei.
b.Sa fie asigurata curatenia la locurile de depozitare a materialelor în curtile interioare si pe celelalte terenuri, precum si pe caile de acces.
c.Sa fie mentinuta curatenia trotuarelor, a partii carosabile, a strazii sau a drumului, a locurilor de parcare, sa fie îndepartata zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul acestui spatiu.
d.Sa fie respectate masurile pentru asigurarea igienei publice si curateniei în municipiu.
e.Trotuarele, spatiile verzi din fata acestuia trebuie sa fie întretinute corespunzator.
f.Prin alegerea pozitiei acestuia sa se asigure accesul separat pentru aprovizionarea cu marta acolo unde aceasta se face cu mijloace de transport de mare tonaj.
g.Sa existe posibilitatea de acces si interventie a mijloacelor de stingere a incendiilor,
h Sa nu contravina planului urbanistic general;
i. Activitatea sa nu se desfasoare în spatii improvizate.

Se interzice :
a.comercializarea de produse sau servicii care utilizate în conditii normale pot pune în pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
b.expunerea sau comercializarea produselor în afara termenului de valabilitate sau a durabilitatii minime stabilite de producator.
c.conditionarea vânzarii unor marfuri de cumparare a altora, refuzul nejustificat ai vânzarii unor produse sau prestarea unor servicii cuprinse în obiectul de activitate al agentului economic, neexpunerea la vânzare a marfurilor existente si vânzarea preferentiala.
d.efectuarea de acte de comert sau fapte de comert cu bunuri a caror provenienta nu este dovedita

Barurile si restaurantele vor trebui sa îndeplineasca urmatoarele cerinte suplimentare:
a.sa nu fie amplasate în imediata vecinatate a institutiilor de învatamânt;
b.sa detina acordul pentru functionare al vecinilor cu care au elemente de constructie comune, daca este cazul;
c.sa aiba afisat la intrare tipul de unitate declarat conform H.G.843/1999;
d.sa nu polueze mediul;
e.sa fie dotate cu grupuri sanitare, pardosite cu gresie, placate cu faianta, dotate cu apa curenta nonstop;
f.sa aiba în dotare sisteme de ventilatie;
g.sa nu împiedice libera concurenta si sa asigure concurenta loiala.

Activitatea de comercializare a bauturilor alcoolice si a produselor din tutun este interzisa tinerilor sub 18 ani.

Interdictia de mai sus se va afisa la casele de marcat din toate unitatile de vânzare cu amanuntul.

Structurile de vânzare cu amanuntul si cele care presteaza servicii de piata pot fi deschise publicului în toate zile saptamânii

Activitatea barurilor si a restaurantelor pe teritoriul municipiului Husi, judetul Vaslui se reglementeaza asfel:

 1. Pentru solicitantii persoane fizice si persoane juridice, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, care organizeaza manifestari artistice, competitii sportive sau orice alta activitate distractiva, cu caracter permanent sau ocazional orarul de functionare poate depasi orele 24.00, cu conditia respectarii normelor legale privind linistea si ordinea publica.
 2. Unitatile de alimentatie publica care functioneaza în regim de bar de noapte si/sau discoteca sunt obligate sa asigure ordinea în spatiile proprii, precum si în cele din vecinatatea localului pe o raza de pâna la 50 de metri de la usa de acces, prin personal specializat angajat sau prin contractarea serviciilor de paza si protectie, în masura sa intervina cu operativitate pentru rezolvarea situatiilor legate de persoanele care nu respecta linistea si ordinea publica.
 3. Unitatile (baruri si restaurante) vor prezenta la data solicitarii autorizatiei a contractului de munca a persoanelor angajate sau contractul cu societatea de specialitate pentru asigurarea ordinii.
 4. In situatia în care se constata ca masurile luate prin personalul angajat sau firma de paza si protectie nu sunt de natura a solutiona situatiile de tulburare repetata a linistii si ordinii publice, Primaria municipiului Husi, la propunerea organelor abilitate, are dreptul de a retrage autorizatia si de a închide unitatea.

Acordul de functionare /autorizatia de alimentatie publica poate fi retrasa în vederea suspendarii sau anularii, ca urmare a propunerii organelor abilitate.

Se pot comercializa numai produse care respecta prevederile legale cu privire la etichetare, marcare si ambalaj.

Ambalajele produselor trebuie sa asigure integritatea si protectia calitatii acestora, sa fie usor de manipulat, sa promoveze valoarea produselor, fiind totodata conforme prevederilor legale referitoare la protectia si securitatea consumatorului.

Preturile de vânzare, preturile pe unitatea de masura si tarifele prevazute se afiseaza în mod vizibil, lizibil si fara echivoc prin marcare, etichetare si /sau afisare.

Comerciantii persoane juridice sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice si sa elibereze bonuri fiscale cumparatorilor de produse sau servicii.

Acordul de functionare /autorizatia de alimentatie publica pot fi retrase în vederea suspendarii sau anularii, ca urmare a neîndeplinirii sau a îndeplinirii defectuoase a conditiilor stabilite prin actele normative.

Terasele sezoniere vor putea fi amplasate cu acordul administratiei publice locale în fata unitatilor proprii de alimentatie publica sau în locatii de agrement delimitate.

Nerespectarea dispozitiilor prezentate mai sus pot duce la:
a. Respingerea cererii de eliberare a acordului de functionare /autorizatiei de alimentatie publica.
b.Suspendarea acordului de functionare /autorizatiei de alimentatie publica pâna la îndeplinirea conditiilor.
c. Anularea acordului de functionare /autorizatiei de alimentatie publica.

Posibilitatea de a contesta actul de suspendare sau anulare a autorizatiei se face în fata instantelor competente.

Respingerea cererii de eliberare a acordului de functionare /autorizatiei de alimentatie publica poate fi contestata potrivit Legii contenciosului administrativ.

SANCTIUNI

 Constituie contraventie orice exercitiu comercial desfasurat de catre comerciantii care nu detin autorizatii în conditiile legii.

Constituie contraventie conform prevederilor O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata: cu modificarile si completarile ulterioare:
a) desfasurarea de activitati de comercializare cu ridicata, cu amanuntul, de alimentatie publica si servicii de piata fara autorizarea prevazuta de lege;
b). neafisarea orarului de functionare în unitate în mod vizibil din exterior si nerespectarea acestuia;
c). comercializarea de produse si servicii de piata, altele decât cele înscrise în autorizatia de functionare;
d). desfasurarea activitatii în perioada suspendarii activitatii comerciale.

Contraventiile prevazute la:
-lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei Ron la 2500 lei;
-cele de la lit. b) se sanctioneaza cu amenda de 200 lei Ron la 500 lei Ron;
-cete de la lit. c) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei Ron la 2.500 lei
-cele de la lit. d) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei Ron la 2.000 iei Ron;

In cazul repetarii contraventiilor prevazute la lit. a), b), c), d), într-un interval de 12 luni, chiar daca amenda a fost platita, precum si în cazul în care se încalca în mod repetat dispozitiile legale privind linistea si ordinea publica, Primarul dispune suspendarea activitatii comerciale pe o perioada de pâna la 30 de zile pentru structura respectiva.

Contraventiilor stabilite le sunt aplicabile prevederile OG. nr.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.

PROCEDURA DE ELIBERARE A ACORDULUI DE FUNCTIONARE / AUTORIZATIEI DE ALIMENTATIE PUBLICA

 Persoanele juridice, indiferent de forma juridica de organizare si de forma de proprietate, si persoanale fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sa desfasoare o activitate independenta, vor putea desfasura activitate pe raza teritorial-administrativa a municipiului Husi numai pe baza „Acordului de functionare/autorizatiei de alimentatie publica”

Autorizatiile se emit de Primarul mun.Husi, judetul Vaslui pentru fiecare amplasament sau locatie folosita, sediul social, filiala, punct de lucru ale persoanelor fizice/juridice.

In scopul autorizarii, orice persoana fizica/juridica, prin reprezentant desemnat, va depune cerere – tip la Primaria municipiului Husi, înainte de începerea activitatii sau a termenului de expirare a vechii autorizatii.

Cererea va fi însotita de actele, documentele si înscrisurile ce pot face dovada îndeplinirii conditiilor de autorizare.

Acordul de functionare/autorizatia de alimentatie publica se emite daca sunt îndeplinite conditiile legale, care reglementeaza acest aspect.

Dovada îndeplinirii conditiilor de autorizare se face cu prezentarea obligatorie a documentelor necesare si a declaratiei pe propria raspundere data de catre administratorul societatii.

Acordul de functionare/autorizatia de alimentatie publica si profil de activitate sunt valabile pentru anul calendaristic de la momentul eliberarii si pot fi reînnoite la fiecare început de an, cu respectarea conditiilor prevazute pentru autorizare.

Taxa pentru eliberarea acordului de functionare/autorizatiei de alimentatie publica se stabileste anual prin Hotarâre de Consiliu Local privind aprobarea impozitelor si taxelor locale.

Eliberarea acordului de functionare/autorizatiei de alimentatie publica, reînnoirea lor sau prelungirea termenului de valabilitate se face în termen de cel mult 30 zile de la depunerea cererii, însotita de toate actele si documentele necesare autorizarii.

In cazul în care autorizatia nu poate fi eliberata, persoana fizica/juridica va fi înstiintata în termen de cel mult 30 zile de la data depunerii cererii.

La înaintarea documentatiei pentru autorizare, persoana fizica/juridica va completa cererea tip, respectiv declaratia pe propria raspundere.

Cererea tip constituie act sub semnatura privata si are regimul si valoarea juridica prevazute de lege.

Persoanele fizice/juridice sunt obligate:

 1. sa respecte prevederile din autorizatie;
 2. sa îndeplineasca si sa mentina pe durata valabilitatii autorizatiei conditiile ce au stat la baza emiterii acesteia;
 3. în situatia în care, din indiferent ce motiv, nu mai îndeplinesc conditiile ce au stat la baza emiterii autorizatiei, sa informeze, de îndata, autoritatea emitenta si sa ia masuri pentru încadrarea în conditiile initiale de autorizare ori, dupa caz, sa solicite o noua autorizatie conforma cu noile conditii.

In cazul incalcarii dispozitiilor de mai sus si în situatia savârsirii repetate, în spatiile autorizate, de fapte care aduc atingere bunelor moravuri da dreptul autoritatii administratiei publice locale sa procedeze la suspendarea pe o perioada limitata, sau, dupa caz, anularea autorizatiei.

Desfasurarea activitatilor cu încalcarea prevederilor specificate ca si continuarea desfasurarii activitatii pe perioada cât autorizatia a fost suspendata ori dupa ce aceasta a fost anulata, constituie activitate ilegala si intra sub incidenta sanctiunilor cuprinse în actele normative în vigoare.

Constatarea contraventiilor prevazute mai sus si aplicarea sanctiunilor, se face de catre Primar si împuternicitii acestuia si de catre alte institutii abilitate în conditiile legii.

LISTA cu actele necesare eliberarii acordurilor de functionare / autorizatiilor de alimentatie publica:

Cerere eliberare acord de functionare

-Cerere eliberare autorizatie de alimentatie publica

Cerere viza acord de fuctionare

-Cerere viza autorizatie de alimentatie publica

-Declaratie privind îndeplinirea conditiilor de functionare

Declaratia pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica

-Carte de identitate;

-Act de constituire;

-Certificat de inmatriculare;

-Certificat constatator cu privire la declararea punctului de lucru la ORC;

-Dovada legala de ocupare a spatiului pentru structura de vanzare pentru cae se solicita autorizatia;

-Dovada achitarii taxei de autorizare.

Date de contact:
Compartimentul Autorizare Control
Adresa: str. 1 Decembrie, nr.9, mun. Husi, jud. Vaslui 
Tel:0235/480204, interior 116/Fax: 0235/480126
Adresa e-mail:oficiulautorizare@primariahusi.ro
Persoana de contact: Iacob Claudiu, camera 18
Persoana de contact: Ceicovschi Adnana-Alina, camera 18 
Program de lucru:Luni-Joi: 07,30 – 16,00
Vineri: 07,30 – 13,30