Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Diverse

1.Anexa 9 privind mentiunile existente pe marginea actelor de stare civila

Anexa 9 ofera informatii cu privire la mentiunile existente pe marginea actelor de stare civila.
ACTE NECESARE:
-Certificat nastere si copie xerox;
-Act identitate si copie xerox;
-Sentinta divort, definitiva si irevocabila si copie xerox, daca este cazul;
În cazul în care titularul nu se poate prezenta
• Procura speciala în care sa fie precizata expres întinderea mandatului;
• Copie act identitate mandatar.

2.Divort pe cale administrativa

2.1.Cine si unde poate solicita desfacerea casatoriei pe cale administrativa ?
Cererea de divort pe cale administrativa se face în scris, se depune si semneaza personal de catre ambii soti, în fata ofiterului de stare civila delegat:
– de la primaria care are în pastrare actul de casatorie
sau
– de pe raza ultimei locuinte comune
În cererea de divort sotii declara pe proprie raspundere ca:
a. sunt de acord cu desfacerea casatoriei;
b. nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati;
c. niciunul dintre soti nu este pus sub interdictie;
d. nu au mai solicitat altor autoritati desfacerea casatoriei;
e. adresa ultimei locuinte comune;
f. numele pe care fiecare sau, dupa caz, numai unul dintre acestia urmeaza sa-l poarte dupa desfacerea casatoriei.
2.2.Actele necesare pentru desfacerea casatoriei pe cale administrativa
Dosarul de divort va cuprinde:
– certificatul de nastere, al sotului, respectiv sotiei – în original si copie;
– certificat de casatorie – în original si copie;
– actul de identitate (buletinul / cartea / cartea provizorie de identitate) – în original si copie;
– taxa de divort administrativ – 500 lei se achita la casieria Primariei municpiului Husi. Taxa nu se restituie daca dosarul se claseaza.
 Important
– actele de identitate trebuie sa se afle în termen de valabilitate, atât la momentul depunerii cererii, cât si la data eliberarii certificatului de divort.
– în cazul cetatenilor straini certificatele de stare nastere trebuie sa îndeplineasca cerintele de legalitate conform conventiilor internationale si tratatelor încheiate între România si statele a caror cetateni sunt (dupa caz simple / apostilate / supralegalizate)
2.3.Termenele stabilite pentru desfacerea casatoriei pe cale administrativa:
Ofiterul de stare civila delegat înregistreaza cererea de divort în ziua în care aceasta a fost primita si ACORDA SOTILOR UN TERMEN DE 30 DE ZILE calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.
La expirarea termenului de 30 DE ZILE calendaristice ofiterul de stare civila delegat verifica daca sotii staruie sa divorteze si daca, în acest sens, consimtamântul lor este liber si neviciat, în acest sens solicitând sotilor o DECLARATIE PRIVIND MENTINEREA cererii de desfacere a casatoriei.
În situatia în care ambii soti sau numai unul dintre acestia înteleg/întelege sa renunte la divort, completeaza o DECLARATIE DE RENUNTARE privind cererea de desfacere a casatoriei.
Daca sotii nu se prezinta împreuna, dupa termenul de 30 de zile, în vederea completarii declaratiei de mentinere a cererii de divort, dosarul cuprinzând actele de divort se claseaza.
2.4.Conditii care invalideaza cererea pentru divortul administrativ
Dosarul de divort se claseaza în urmatoarele cazuri:
a. daca, dupa scurgerea termenului de 30 de zile (pentru depunerea declaratiei de mentinere a cererii de divort) niciunul din soti nu se prezinta pentru a starui în cererea de divort;
b. daca ambii soti sau numai unul dintre acestia înteleg/ întelege sa renunte la divort (prin completarea declaratiei de renuntare la divort);
c. daca, înainte de finalizarea procedurii de divort, unul dintre soti este pus sub interdictie;
d. daca, înainte de finalizarea procedurii de divort, intervine nasterea unui copil;
e. daca, înainte de finalizarea procedurii de divort, unul dintre soti a decedat, casatoria încetând prin deces.
2.5.Procedura respingerii cererii de divort pe cale administrativa
În situatia în care se constata ca nu sunt întrunite conditiile legale, ofiterul de stare civila delegat întocmeste un proces verbal prin care propune respingerea cererii de divort care se supune aprobarii primarului.
În situatia în care se constata ca sotii nu se înteleg asupra numelui de familie pe care sa îl poarte dupa divort, ofiterul de stare civila delegat întocmeste un referat, prin care propune primarului o dispozitie de respingere a cererii de divort si îndruma sotii sa se adreseze instantei de judecata.
Împotriva refuzului ofiterului de stare civila sau a notarului public nu exista cale de atac, dar sotii se pot adresa cu cererea de divort instantei de judecata, pentru a dispune desfacerea casatoriei prin acordul lor în baza unui alt temei prevazut de lege.
2.6.Certificatul de divort
Când sunt întrunite toate conditiile, ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor si elibereaza CERTIFICATUL DE DIVORT, pe care-l înmâneaza sotilor în termen de maxim 5 zile lucratoare.
Certificatul de divort se întocmeste în 3 exemplare originale, din care 2 se înmâneaza partilor pe baza de semnatura, iar un exemplar ramâne la dosarul de divort.
Este interzis sa se înscrie pe certificatul de divort mentiuni cu privire la motivele sau culpa sotilor.
La data desfacerii casatoriei, ofiterul de stare civila delegat anuleaza cartea de identitate a fostului sot care îsi schimba numele de familie prin divort, prin taierea coltului în care se afla perioada de valabilitate.
Certificatul de casatorie retinut la dosarul de divort, se transmite spre anulare primariei emitente la data eliberarii certificatului de divort.
La data desfacerii casatoriei, ofiterul de stare civila delegat anuleaza cartea de identitate a fostului sot care îsi schimba numele de familie prin divort, prin taierea coltului în care se afla înscrisa perioada de valabilitate. În cazul cartilor de identitate provizorii si buletinelor de identitate, anularea se face prin înscrierea mentiunii privind desfacerea casatoriei, numarul de înregistrare al certificatului de divort,  mentiunea privind numele de familie al titularului, data pâna la care va fi preschimbat actul de identitate. Termenul de preschimbare este de 15 zile.

3.Anexa 24 – Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale

Succesiunea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului.
 Mostenitorul/împuternicitul trebuie sa cunoasca numele, prenumele si adresa tuturor mostenitorilor, precum si bunurile care apartin defunctului (continutul masei succesorale).
 ACTE NECESARE:
 – Certificat deces în original si copie xerox;
 – Act identitate declarant (mostenitor direct) si copie xerox;
 – Testament si copie xerox (daca este cazul);
 În cazul în care persoana îndreptatita nu se poate prezenta:
–  Procura speciala;
–  Act identitate împuternicit si copie xerox .

 4.Livret de familie

ACTE NECESARE:
-Certificat casatorie / nastere mama / tata, dupa caz si copie xerox;
-Acte identitate soti / parinte, dupa caz si copie xerox;
-Certificat /e nastere copil/copii si copie xerox;
-Sentinta desfacere casatorie, definitiva si irevocabila si copie xerox, daca este cazul;
-Certificat deces sot / sotie si copie xerox, daca este cazul;
-Documente care sa ateste modificarea relatiilor de autoritate parentala, plasament familial sau încredintare, dupa caz si copie Xerox;
-Procura speciala, copie act identitate mandatar si copie xerox, daca este cazul.