Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Cartea de identitate

1.Informatii generale despre actul de identitate

       În sensul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 97/2005, prin act de identitate se întelege cartea de identitate, precum si cartea de identitate provizorie si buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se întelege si cartea electronica de identitate.
      Actele se prezinta în ORIGINAL – nu se accepta copii legalizate.
      Actul de identitate se elibereaza pentru prima data la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identitatii, a adresei de domiciliu si, dupa caz, a adresei de resedinta a titularului.
      Termenul de valabilitate al cartii de identitate este:
 –    4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsa între 14-18 ani; 
 –    7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsa între 18-25 ani; 
 –  10 ani dupa împlinirea vârstei de 25 ani;
 –   permanent dupa împlinirea vârstei de 55 ani.
      Cartea de identitate provizorie se elibereaza atunci când persoana fizica nu poseda toate documentele necesare eliberarii cartii de identitate si în cazul cetatenilor români cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in România. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor si nu poate fi mai mic de 30 zile sau mai mare de un an.
      Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul sau resedinta.

      Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cartile de identitate se elibereaza titularilor. În situatia în care solicitantul  nu se afla în tara, mandatarul va prezenta o procura speciala pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din statul în care se afla solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.
       Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
        Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetateniei si a domiciliului, necesare eliberarii actului de identitate, se prezinta în original.
       Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din urmatoarele documente:
a)  Acte încheiate în conditii de validitate prevazute de legislatia româna în vigoare;
b)  Declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire în spatiu, însotita de unul dintre documentele prevazute la litera a) .
      Declaratia de primire în spatiu poate fi data în fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor,  a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.
c)   Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului (anexa nr.14), însotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali.
d)   Documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza înscris în Registrul agricol.    

Cazuri în care se elibereaza o noua carte de identitate:
     – la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi preschimbat; 
     – daca s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativa; adoptie; constatarea unor greseli de scriere la întocmirea actului de stare civila; înregistrarea unei persoane în pozitia de „copil gasit” si identificarea ulterioara a actului de nastere întocmit initial, între acestea existând neconcordanta la data nasterii; înregistrarea tardiva a nasterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de nastere, s.a.);
    – în cazul schimbarii domiciliului, a denumirii sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al înfiintarii localitatilor sau strazilor;
     – în cazul deteriorarii actului de identitate;
     – în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
     – când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
     – în cazul schimbarii sexului;
     – în cazul anularii actului de identitate;
     – în cazul atribuirii unui nou CNP;
     – pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
În cazul expirarii termenului de valabilitatea actului de identitate cetatenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor la care sunt arondati cu domiciliul sau resedinta cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai putin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate. Exista posibilitatea pastrarii de catre titular a vechiului act de identitate aflat în termen de valabilitate, pâna la emiterea noii carti de identitate.
        În celelalte situatii enumerate mai sus sau la împlinirea vârstei de 14 ani  cetatenii sunt obligati  sa solicite eliberarea unui act de identitate în termen de 15 zile de la producerea evenimentului. 
     Informatii suplimentare privind activitatea de evidenta a persoanelor pot fi obtinute si de pe site-ul  Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date www.depabd.mai.gov.ro
Atragem atentia cetatenilor  sa verifice termenul de valabilitate al actului de identitate, în vederea evitarii situatiilor neplacute în care pot deveni contravenienti la prevederile legii.

 2.Primul act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

     La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, însotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost încredintat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

ACTE NECESARE:
Actele se prezinta în ORIGINAL – nu se accepta copii legalizate.
1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
– se obtine de la ghiseu;se completeaza de minor si se va semna în fata lucratorului de la ghiseu de catre minor si de catre parinte sau de reprezentantul sau legal
2. Certificatul de nastere al minorului (in original);
3. Actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal
4. Certificatul de casatorie al parintilor / Hotarârea de divort / Hotarârea de plasament familial (original)
5. Documentul cu care parintele face dovada adresei de domiciliu (original)
Daca parintele nu este titularul spatiului de locuit este  necesara prezenta gazduitorului care va prezenta actul de proprietate (original) Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire în spatiu poate fi consemnata la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate sau în prezenta politistului de la postul de politie-pentru mediul rural.
Daca parintii minorului nu sunt titularii spatiului de locuit, gazduitorul va prezenta  actul de proprietate (original)
6. Chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate (7 lei)

     IMPORTANT  
     Domiciliul minorului este la parintii sai sau la acela dintre parinti la care el locuieste statornic / la reprezentantul sau legal / la persoana fizica ori juridica la care este încredintat în plasament.
     În situatia în care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, în conditiile legii.
     Pentru minorul care, desi a fost încredintat, prin hotarâre judecatoreasca, unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamânt a parintelui caruia i-a fost încredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisa adresa la care acesta locuieste statornic.
     Declaratia poate fi data la ghiseu, în prezenta personalului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, iar în situatiile în care parintele nu se poate prezenta la ghiseu, declaratia trebuie sa fie autentificata la notarul public sau, dupa caz, la misiunea diplomatica a României din statul în care acesta se afla.
     Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

 3.Primul act de identitate dupa împlinirea vârstei de 18 ani

ACTE NECESARE:
Actele se prezinta în ORIGINAL – nu se accepta copii legalizate.
1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
– se obtine de la ghiseu; se completeaza de titular si se va semna în fata lucratorului de la ghiseu
2. Certificatul de nastere(original)
3. Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu (original)
Daca solicitantul nu este titularul spatiului de locuit, gazduitorul va prezenta actul de proprietate (original)
Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire în spatiu poate fi consemnata la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate sau în prezenta politistului de la postul de politie-pentru mediul rural.
4. Chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate (7 LEI).
5. Declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului

 4.Expirare perioada valabilitate – Preschimbare la cerere – Modificare date stare civila – Altele

ACTE NECESARE:
*Actele se prezinta în ORIGINAL – nu se accepta copii legalizate.
1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
– se obtine de la ghiseu; se va completa de catre solicitant si se va semna în fata lucratorului de la ghiseu.
2. Actul de identitate
3. Certificatul de nastere (original)
4. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original):
Daca solicitantul nu este titularul spatiului de locuit este  necesara prezenta gazduitorului care va prezenta actul de proprietate (original)
Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire în spatiu poate fi consemnata la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate sau în prezenta politistului de la postul de politie-pentru mediul rural.
5. Daca solicitantul a avut carte de identitate va preda Cartea de alegator
Daca titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va mentiona acest fapt pe cerere.
6. Chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate (7 lei).
În functie de statutul dvs. civil este nevoie sa prezentati, dupa caz:
7. Certificatul de casatorie în cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor (original)
8. Hotarârea de divort definitiva si irevocabila / Certificat de divort (original)
9. Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor (original)
10. Certificatele de nastere ale copiilor sub 14 ani aflati în îngrijirea solicitantului si care locuiesc împreuna cu acesta (original)
11. Hotarârea judecatoreasca definitiva si irevocabila (original) sau Dispozitia (original) în baza careia s-au modificat datele de stare civila, respectiv:
· numele si/sau prenumele titularului;
· prenumele parintilor;
· data ori locul nasterii;
· sexul.
    Minorul va fi însotit de unul dintre parinti sau de reprezentantul legal si trebuie sa prezinte, dupa caz:
12. Certificatul de casatorie al parintilor / Hotarârea de divort / Hotarârea de plasament familial (original)

Solicitantul poate pastra vechiul act de identitate (daca este înca valabil) pâna la primirea actului nou.
 

5.Pierdere – Distrugere – Deteriorare – Furt
ACTE NECESARE:
Actele se prezinta în ORIGINAL – nu se accepta copii legalizate.
1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
– se obtine de la ghiseu; se completeaza de solicitant si se va semna în fata lucratorului de la ghiseu;
2. Actul de identitate deteriorat sau anulat
3. Un document emis de institutii sau autoritati publice, cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii, respectiv: carte de alegator, pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar, diploma de absolvire a unei institutii de învatamânt (original)
4. Certificatul de nastere (original)
5. În cazul furtului – se va depune si dovada de la Politie din care rezulta ca furtul a fost înregistrat (original)
6. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original): Daca solicitantul nu este titularul spatiului de locuit este necesara prezenta gazduitorului care va prezenta actul de proprietate (original)
Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate fi consemnata la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate sau in prezenta politistului de la postul de politie-pentru mediul rural.
Daca solicitantul a avut carte de identitate va preda Cartea de alegator;
Daca titularul nu a intrat in posesia acestui document sau l-a pierdut, va mentiona acest fapt pe cerere.
8. Chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate (7 lei).
În functie de statutul dvs civil este nevoie sa prezentati, dupa caz:
9. Certificatul de casatorie în cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor (original)
10. Hotarârea de divort definitiva si irevocabila / Certificat de divort (original)
11. Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor (original)
12. Certificatele de nastere ale copiilor sub 14 ani aflati în îngrijirea solicitantului si care locuiesc împreuna cu acesta (original)
Minorul va fi însotit de unul dintre parinti sau de reprezentantul legal si trebuie sa prezinte, dupa caz:
13. Certificatul de casatorie al parintilor / Hotarârea de divort / Hotarârea de plasament familial (original)

 6.Schimbare domiciliul din strainatate în România

ACTE NECESARE:
Actele se prezinta în ORIGINAL – nu se accepta copii legalizate.
1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
– se obtine de la ghiseu; se va completa de catre solicitant si se va semna în fata lucratorului de la ghiseu
2. Pasaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetateniei române, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate (original); pentru   pasaport sunt necesare fila informatizata si filele destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera (original)
3. Certificatul de nastere (original)
4. Actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine; pentru pasaport sunt necesare copii ale filei   informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera
5. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original)
Daca solicitantul nu este titularul spatiului de locuit este  necesara prezenta gazduitorului care va prezenta actul de proprietate (original)
Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire în spatiu poate fi consemnata la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate sau în prezenta politistului de la postul de politie-pentru mediul rural.
6. Chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate (7 lei).
Dupa caz:
7. Certificatul de casatorie în cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor (original)
8. Hotarârea de divort definitiva si irevocabila / Certificat de divort (original) 
9. Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor (original)
10. Certificatele de nastere ale copiilor sub 14 ani aflati în îngrijirea solicitantului si care locuiesc împreuna cu acesta (original)
Certificatele de stare civila prezentate de solicitant trebuie sa fie emise de oficiile de stare civila române, iar pentru hotarârile judecatoresti privind statutul civil al titularului, pronuntate în strainatate si investite cu formula executorie, se prezinta copii traduse si legalizate.

     La eliberarea actului de identitate, pasaportul românesc cu domiciliul în strainatate al solicitantului se anuleaza. În situatia în care solicitantul nu mai detine acest document va da o declaratie în acest sens.
     În situatia în care numai unul dintre parinti îsi schimba domiciliul din strainatate in România, împreuna cu copiii minori, este necesar consitamântul celuilalt parinte, dat in forma autentica la notarul public, sau copia hotarârii judecatoresti prin care copiii au fost încredintati parintelui care îsi schimba domiciliul în România, situatie în care se depune copie a hotarârii judecatoresti ramase definitiva, irevocabila, investita cu formula executorie.
     Solicitantii a caror nastere sau casatorie nu a fost înregistrata în registrele de stare civila române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civila obtinute în strainatate, atât pentru ei, cât si pentru copiii minori.

Important

    Daca solicitantul nu este titularul spatiului de locuit, gazduitorul va prezenta actul de proprietate (original), va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate si va semna în fata lucratorului de la ghiseu.
În cazul în care uzufructuarul  sau persoana care are drept de habitatie viagera asupra unui imobil solicita eliberarea unui act de identitate, nu este necesar consimtamântul nudului proprietar, ca dovada a adresei de domiciliu.
    Daca nudul proprietar solicita eliberarea actului de identitate, în acest caz este necesara declaratia uzufructuarului sau a persoanei în favoarea careia s-a instituit dreptul de abitatie.
    Daca o terta persoana solicita eliberarea actului de identitate este necesar atât acordul nudului proprietar, cât si cel al titularului dreptului de abitatie.

7. Termenul legal de eliberare al actelor de identitate

Termenul legal de solutionare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate este de pana la 30 zile, acesta putand fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, conform art.14 alin.8 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul si actele de identitate a cetatenilor romani.

DE RETINUT!

Termenul de eliberare al actelor de identitate, stabilit de catre Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Husi este de 10 zile.

Daca va aflati intr-o situatie deosebita, ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt decat cel stabilit de S.P.C.L.E.P. Husi, (de ex. motive medicale, deplasare de urgenta in alta localitate sau in alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, etc.), va puteti adresa sefului de serviciu