Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Ajutor financiar pentru apicultori

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui

Informare privind „instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”

Având în vedere prevederile O.U.G nr. 14/29.02.2024 privind „instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”, vă informăm că în perioada 5.03.2024 – 11.04.2024 se pot depune cereri pentru obţinerea ajutorului de stat în valoare de 5 euro/familia de albine, pentru numărul de albine deţinut la 31 decembrie 2023.

Prevederile prezentei Ordonanţe de urgenţă se aplică următoarelor categorii:
-Apicultori, persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol cu modificările şi completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
-Apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit O.U.G nr. 44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificări şi completări ulterioare precum şi societăţile agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991;
-Apicultori, persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de stat, crescătorii de albine trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
-să deţină la data de 31 decembrie 2023 familii de albine înscrise în baza naţională de date apicolă gestionată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, prin oficiile pentru zootehnie judeţene, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în exploataţii apicole/stupine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
-să deţină familii de albine în exploataţii apicole/stupine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti la data depunerii cererii;
-să nu se afle în lichidare sau faliment la data de 24 februarie 2022, conform evidenţelor Oficiului. Naţional al Registrului Comerţului, sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 24 februarie 2022.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat se poate depune atât la sediul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană. Vaslui, cât şi prin mijloace electronice. însoţită de următoarele documente:
-Copie a BI/CI al solicitantului sau al/a reprezentantului legal;
-Imputernicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a unui reprezentant legal;
-Copie a atestatului de producător;
-Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/ Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor, sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
-Dovadă cont activ bancă/trezorerie;
-Copie document de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a exploataţiei apicole/stupinei, eliberat de către Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Judeţeană.

Documentele depuse/transmise vor fi semnate, datate şi vor purta sintagma „conform cu originalul”.

In situaţia în care beneficiarii deţin mai multe exploataţii apicole/stupine care sunt situate pe raza mai multor unităţi adminilrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceştia depun o singură cerere la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană pe raza căreia au domiciliul/sediul social sau deţin cel mai mare număr de albine.