Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

ANUNT – privind inchiriere pasuni

ANUNȚ
În atenția crescătorilor de animale din municipiul Huși

Consiliul Local al municipiul Husi, cu sediul in Husi, str. 1 Decembrie nr.9, jud. Vaslui, anunta,  potrivit prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente, inchirierea prin atribuire directa, crescatorilor de animale din municipiului Husi a suprafetei de 68.62 ha pasune, situata pe raza municipiului Husi, proprietate privata a UAT Husi, jud. Vaslui identificata in tabelul de mai jos:

 

Lotul                                              umar lot Tarlaua/Parcela Bloc
fizic
Amplasament Suprafata (ha)
Lotul nr.1 T.41, P.3818 1593 Hagita 10,00
Lotul nr.2 T.43,P.3871 1593 Hagita 9.32
Lotul nr.3 T.43,P.3872 1491,1512 Hagita 3.60
Lotul nr.4 T.43,P 3872 1491 Hagita 1.00
Lotul nr.6 T42, P3844 1486 Draslavat 10.00
Lotul nr.9 T41,

P3807;3788;

3803;3806

1581;1593  

Galbena

 

 

8.21

Lotul nr.10 T41.

P 3822;3807;

1581;1593 Galbena

 

8.29
Lotul nr.11 T42,

P3835;3833;3822;

1592=3.23HA

1593=5.37HA

Galbena

 

8.60
Lotul nr.12 T57;

P 4642;4642/1

2158 Obor 5.60
Lotul nr.14 T50,

P4308;4433;4325;4326

1094  

Recea

4.00
TOTAL 68.62

Solicitantii vor depune dosarele de inscriere la procedura de inchiriere prin atribuire directa la registratura Primariei municipiului Husi pana la data de 01.04.2024 si vor contine urmatoarele documente:

 1. Persoanele juridice /Asociații înființate conform O.G. nr.26/2000
  -Cerere de închiriere semnata de ofertant;
  -Actele constitutive ale societății( Statut, Contract de societate după caz, Certificat RC, Certificat CUI -copie
  -Certificat de grefa de la Judecătoria Huși privind înregistrarea asociației;
  -Certificat fiscal care să ateste că nu are datorii la bugetul local al municipiului Huși (în original);
  -Declarație pe propria răspundere ca nu este in stare de insolventa, faliment sau lichidare;
  -Document eliberat/vizat de DSVSA-Vaslui ( adeverința, etc) din care reiese că animalele din speciile bovine, ovine și caprine  pentru care solicita  închiriere pajiști (pășune)  sunt înscrise în RNE precum și numărul acestora( în original);
  -Dovada deținerii animalelor- tabel nominal cu crescătorii locali de animale, înscriși În asociație având un număr de animale înscrise în RNE, care asigura încărcătura minimă la hectar stabilită prin programul pastoral;
  -Adeverința eliberată de Primărie din care să rezulte că animalele sunt înscrise la Registrul Agricol la zi;
  -Procura autentificată la notar in cazul in care ofertantul participa la licitație prin reprezentant însoțita de o copie a actului de identitate a acestuia;
  -Declarație dată pe propria răspundere din care să reiasă că efectivul de animale declarat și înscris în documentele depuse, nu fac obiectul unor contracte în derulare și nu vor face obiectul altor contracte pe perioada anilor 2024-2031.
  -Chitanțele care atestă plata taxei de participare la licitație prin atribuire directa și contravaloarea caietului de sarcini.

2.Persoane fizice
-Cerere de închiriere , semnata de ofertant;
-Certificat fiscal care să ateste că nu are datorii la bugetul local al municipiului Huși (în original);
-Document eliberat/vizat de DSVSA-Vaslui ( adeverința, etc) din care reiese că animalele din speciile bovine, ovine și caprine  pentru care solicita  închiriere pajiști (pășune)  sunt înscrise în RNE precum și numărul acestora( în original);
-Adeverința eliberată de Primărie din care să rezulte că animalele sunt înscrise la Registrul Agricol la zi;
-Procura autentificată la notar în cazul în care ofertantul participă la licitație prin reprezentant însoțita de o copie a actului de identitate a acestuia;
-Declarație dată pe propria răspundere din care să reiasă că efectivul de animale declarat și înscris în documentele depuse, nu fac obiectul unor contracte în derulare și nu vor face obiectul altor contracte pe perioada anilor 2024-2031;
-Chitanțele care atestă plata taxei de participare și contravaloarea caietului de sarcini.

Taxa de participare  la procedura inchirierii prin atribuire directa de 100 lei/participant/lot și contravaloarea caietului de sarcini de 54 lei/participant/lot se vor achita la casieria Primăriei  municipiului Huși.

Cererile de inchiriere depuse de crescatorii de animale din municipiul Husi vor fi solutionate pana pe data de 08.04.2024 la sediul Primariei municipiului Husi.

In cazul in care se constata ca o suprafata de pajisti este solicitata de doi sau mai multi crescatori de animale se va proceda la inchiriere prin licitatie publica cu strigare, ce va avea loc in ziua de 08.04.2024, orele 12, la sediul Primariei situat in Husi, str.1 Decembrie, nr.9, et.1, Sala 20.

Pretul de pornire la inchirierea prin licitatie publica cu strigare este stabilit prin caietul de sarcini.

Documentatia de atribuire directa privind inchirierea suprafetelor de pajisti proprietate privata a municipiului Husi si orice alte informatii pot fi solicitate de la sediul Primariei municipiului Husi camera 34, la telefon 0235480009, interior 130 cat si prin intermediul adresei de e-mail: cadastru@primariahusi.ro.

PRIMAR,
ing. Ioan Ciupilan

Intocmit,
Secretar comisie
Antonela Mistrianu