Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 23 Noiembrie 2010

HOTARIREA Nr. 281- privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna noiembrie 2010
HOTARIREA Nr. 282- privind rectificarea bugetului local etapa noiembrie 2010 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 283- privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii -(Anexe)
HOTARIREA Nr. 284- privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local pe anul 2010 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 285- privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 286- privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi
HOTARIREA Nr. 287- privind schimbarea denumirii societatii comerciale infiintate prin Hotararea Consiliului Local Husi nr. 277/28.10.2010 din S.C. "TERMICA" S.A. in S.C. "URBANCALOR" S.A. - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 288- privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Construire de locuinte sociale in municipiul Husi"
HOTARIREA Nr. 289- privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri pentru amplasarea a 6(sase) chioscuri pentru difuzare a presei, in municipiul Husi, strada General Teleman, strada 1 Decembrie, strada Stefan cel Mare, strada A.I.Cuza si str. I.Al.Anghelus,judetul Vaslui- (Anexe)
HOTARIREA Nr. 290- privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui numar de 9 locuri de parcare, in municipiul Husi, strada General Teleman, in vecinatatea restaurantului "Podgoriile Husilor", judetul Vaslui - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 291- privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unei cote indivize de teren in suprafata de 26,93 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, Bd.1 Mai, cu numar cadastral CF 70755 -C1,judetul Vaslui -(Anexe)
HOTARIREA Nr. 292- privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in Husi, strada 1 Decembrie nr.16, bl.12, sc.B, et.4, ap.2, catre actualul chirias
HOTARIREA Nr. 293- privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in Husi, Bd.1 Mai bl.L.1, sc.B, solicitat de titularii contractelor de inchiriere Hoha Gheorghita si David Liviu
HOTARIREA Nr. 294- privind atribuirea cu titlu gratuit a patru loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, in zona Cartierului Dric, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnelor Marta Maria-Magdalena, Iordache Marinela, Mocanu Ana-Maria si domnului Tartacuta Ladislav-Dinu
HOTARIREA Nr. 295- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii a 1/5 din imobilul situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.113
HOTARIREA Nr. 296- privind trecerea din domeniul public al municipiului Husi in domeniul privat al municipiului Husi a unor imobile si spatii in care functioneaza cabinete medicale infiintate potrivit OUG nr. 124/1998, aprobata prin Legea nr.629/2001 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 297- privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 298- privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 299- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 172 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata in municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti, adiacent nr.25, judetul Vaslui, beneficiar SC VICTORIA UNIC SRL
HOTARIREA Nr. 300- privind emiterea unui acord in vederea efectuarii unor modernizari la spatiul inchiriat de SC Prod Cyp Impex SRL, situat in municipiul Husi, Piata Victoriei, Hala Agroalimentara, spatiul inchiriat de societate prin contractul de inchiriere nr. 2489 din 28.01.2010
HOTARIREA Nr. 301- privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 3 ani catre SC "URBANCALOR" SA Husi a spatiului in suprafata de 74,37 mp, situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.18, bl.L.4, parter, judetul Vaslui