Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 24 Iunie 2021

Hotararea nr. 189 - privind aprobarea majorarii capitalului social al SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI
Hotararea nr. 190 - privind acordarea unui aviz de principiu in vederea participarii UAT Municipiul Husi ca membru fondator la infiintarea “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Digitalizarea si Dezvoltarea Durabila a judetului Vaslui” - (ANEXA)
Hotararea nr. 191 - privind aprobarea bugetului proiectului ”Achizitionarea de echipamente IT în vederea desfasurarii activitatilor scolare în contextul SARS-COV-2” SMIS 144153, a cheltuielilor conexe si a contributiei proprii a UAT Municipiul Husi la finantarea acestuia, proiect accesat în cadrul  Programului Operational Competitivitate, Axa prioritara 2- Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Prioritatea de investitii 2c.- Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-învatare, e-incluziune, e-cultura, e-sanatate, Obiectiv Specific OS 2.4- Cresterea gradului de utilizare a Internetului, Actiunea 2.3.3– Îmbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura – SECTIUNEA E-EDUCATIE - (ANEXA)
Hotararea nr. 192 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (ANEXA)
Hotararea nr. 193 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi - (ANEXA)
Hotararea nr. 194 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 18 din 30.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi - (ANEXA)
Hotararea nr. 195 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 19 din 30.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Directiei de Asistenta Sociala Husi - (ANEXA)
Hotararea nr. 196 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 20 din 30.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale a municipiului Husi - (ANEXA)
Hotararea nr. 197 - privind alocarea unui ajutor financiar în suma de 60.000 lei catre Manastirea “Schimbarea la fata” Husi
Hotararea nr. 198 - privind rectificarea bugetului local – etapa iunie 2021 - (ANEXA)
Hotararea nr. 199 - privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui  - (ANEXA)
Hotararea nr. 200 - privind completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 164 din 27.05.2021 - (ANEXA)
Hotararea nr. 201 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 250 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Barbu Lautaru nr.10, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Alexa Amalia – Marta, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 202 - privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.15731 din 17.06.2011, încheiat cu S.C. PASAT COS S.R.L.
Hotararea nr. 203 - privind aprobarea amplasarii unui totem reprezentând “Troita dedicata eroilor neamului” pe terenul proprietatea municipiului Husi din strada 1 Decembrie nr.48.A, în fata U.M.01776
Hotararea nr. 204 - pentru modificarea anexelor Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr.153 din 27.05.2021 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr.20 din 28.01.2021 privind darea în folosinta gratuita a spatiilor din imobilul Corp 2, a Scolii Gimnaziale “Anastasie Panu” situat în str.Corni nr.79, proprietatea municipiului Husi, apartinând domeniului public al municipiului Husi, catre Fundatia Star of Hope România, pe o perioada de 5 ani, pentru furnizarea de servicii sociale - (ANEXA)
Hotararea nr. 205 - pentru modificarea anexelor Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr.154 din 27.05.2021 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 21 din 28.01.2021 privind darea în folosinta gratuita a spatiilor din imobilul Corp 2, a Scolii Gimnaziale “Anastasie Panu” situat în str.Corni nr.79, proprietatea municipiului Husi, apartinând domeniului public al municipiului Husi, catre Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, pe o perioada de 5 ani, pentru furnizarea de servicii sociale - (ANEXA)
Hotararea nr. 206 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 300 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Octavian Cotescu nr.47, catre domnul Pagu Alin, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 207 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate închirierii, construite prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte - (ANEXA)
Hotararea nr. 208 - privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti nr.9, bl.ANL.1, sc.A, et.1, ap.7 si Soseaua Huti-Stanilesti nr.9, bl.ANL.1, sc.A, et.1, ap.6, solicitat de titularii contractelor de închiriere Iacob Claudiu Florian si Polojan Mariana Florina  
Hotararea nr. 209 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor- terenuri cu nr. cadastral 78782 în 3 loturi distincte, cu nr.cadastral 78872 în 6 loturi distincte, cu nr. cadastral 78747 în 5 loturi distincte, cu nr.cadastral 78560 în 2 loturi distinscte, cu nr.cadastral 78006 în 4 loturi distincte, cu nr.cadastral 78566 în 2 loturi distincte, situate in Cartier Dric 3
Hotararea nr. 210 - privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (ANEXA)