Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 25 Aprilie 2024

HOTĂRÂREA NR.196 - privind aprobarea bugetului actualizat proiectului “Renovare energetică moderată a clădirii Creşa municipală Huşi” urmare a aprobarii Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici, în vederea implementării proiectului, accesat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 - Valul Renovării – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.197 - privind alocarea sumei de 123.392,01 lei cu TVA, necesara pentru reparatii curente in cadrul Cantinei de Ajutor Social din municipiul Husi
HOTĂRÂREA NR.198 - privind aprobarea acordarii despagubirilor cofinantatorilor conductei de distributie de gaze naturale situata in in Husi, str.Mihail Sadoveanu, nr.1 jud.Vaslui, in suma de 451,10 lei cu TVA inclus, reprezentand cota-parte la investitia privind realizrea conductei de distributie gaze naturale, a carei plata este necesara pentru racordarea cladirii Cresa care face obiectul proiectului “Construire cresa, str.Mihail Sadoveanu, nr.1, municipiul Husi“– (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.199 - privind aprobarea casarii a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar pe anul 2023 preluate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – HUSI in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare prin concesiune nr. 9598 din 01.04.2011 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.200 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 80509 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3
HOTĂRÂREA NR.201 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 71488 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat pe str.Calea Basarabiei, nr.103
HOTĂRÂREA NR.202 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 80177 în 4 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 2
HOTĂRÂREA NR.203 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 250 mp, situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor Inginer Ioan Neamtu nr.51, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Ostafe Aurel-Teodor, precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.204 - privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuintele din fondul locative de stat, proprietatea municipiului Husi care apartin domeniului privat al municipiului Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.205 - privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, avand ca obiect doua terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.206 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.30903 din 20.12.2004, incheiat cu Cabinetul Medical Individual dr. Tirdea-Postelnicu Rodica, pentru spatiul cabinetului medical individual, situate in incinta imobilului “Dispensar medical nr.1” din B-dul 1 Mai nr.4, bl.25, parter, in suprafata totala de 57,24 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.207 - privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere nr. 4916 din 12.04.2000, al imobilului situat în municipiul Huşi, str. Mihail Kogalniceanu, nr.3, bl.11, sc.B, et.2, ap.24, prin inlocuirea partii contractante Ciocinta Costel cu Ciocinta Lucica
HOTĂRÂREA NR.208 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L. nr.191 din 27.04.2023, catre doamna Popescu Daniela, titulara contractului de inchiriere nr.26618 din 01.11.2005 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.209 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spatiu, in suprafata de 24,00 mp, situat in Hala de carne si lapte, apartinand Centrului Public de Desfacere Husi, aflat pe str.Piata Victoriei, nr.11, apartinand domeniului public al Municipiului Husi, aflate in proprietatea municipiului Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.210 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării prin licitatie publica a imobilului – teren, in suprafata de 315 mp, situat pe str. Husi- Voloseni, nr. 3A, aparținând domeniului privat al municipiului Huşi
HOTĂRÂREA NR.211 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării prin licitatie publica a imobilului – teren, in suprafata de 309 mp, situat pe str. Husi- Voloseni, nr.1 C, aparținând domeniului privat al municipiului Huşi
HOTĂRÂREA NR.212 - privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 241 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat pe strada Husi-Voloseni, nr. 1D – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.213 - privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, bugetului creditelor interne si bugetului fondurilor externe nerambursabile incheiata la data de 31.12.2023 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.214 - privind rectificarea bugetului local etapa aprilie 2024 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.215 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa aprilie 2024 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.216 - privind declararea de utilitate publica si interes local a obiectivului de investitii ”Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in municipiul Husi, judetul Vaslui” accesat pentru finantare in cadrul „Programului-cheie 1” Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru Modernizare - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice si aprobarea solicitarii de scoatere din circuitul agricol a terenului in suprafata de 70.000 mp, proprietatea municipiului Husi, identificat in T.46, P.3979, nr.cadastral 72159, U.A.T. Huși
HOTĂRÂREA NR.217 - privind declararea unui teren situat în intravilanul municipiului Huşi ca bun de uz şi de interes public local – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.218 - privind alocarea sumei de 60.939,13 lei cu TVA, necesara pentru lucrari de reparatii si reamenajare a locului de joaca din cadrul parcului “Cuza Voda” din municipiul Husi