Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 30 Septembrie 2010

HOTARIREA Nr. 223- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie: "Reabilitare spatiu de joaca gradinita nr. 2-5, municipiul Husi"
HOTARIREA Nr. 224- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie: "Reabilitare spatiu de joaca zona Cimitir Ortodox, municipiul Husi"
HOTARIREA Nr. 225- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie: "Reparatii pod strada Frunzelor, municipiul Husi"
HOTARIREA Nr. 226- privind alocarea sumei de 20000 lei din bugetul local necesara intocmirii expertizei tehnice si proiectului tehnic de executie pentru reabilitarea imobilului din str. A.I.Cuza, nr. 35, aflat in domeniul privat al Municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 227- privind alocarea sumei de 40000 lei din bugetul local necesara intocmirii studiului de fezabilitate si proiectului tehnic pentru reabilitare si modernizare strazi municipiul Husi
HOTARIREA Nr. 228- privind modificarea Hotararii Consiliului Local Husi nr.155/15.07.2010 privind infiintarea serviciului de alimentare cu energiei termica in municipiul Husi, Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 229- privind aprobarea a studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termica, a modalitatii de delegare a gestiune prin concesionare a serviciului public de alimentare cu energie termica in municipiul Husi, a instructiunilor pentru ofertanti, a comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii si a modelului de contract-cadru de delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in municipiul Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 230- privind aprobarea asocierii intre Municipiul Husi si Comuna Duda-Epureni si contractului de asociere intre Municipiul Husi si Comuna Duda-Epureni pentru transportul public de persoane din Municipiul Husi, pana in Comuna Duda-Epureni
HOTARIREA Nr. 231- privind aprobarea caietului de sarcini privind inchirierea prin licitatie publica a unor spatii apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situat in Piata Victoriei, noua Hala Agroalimentara - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 232- privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 233- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Concesionare teren - amenajare acces si parcare", municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti, adiacent nr.25, judetul Vaslui, beneficiar SC VICTORIA UNIC SRL
HOTARIREA Nr. 234- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Inchiriere teren - construire magazie", municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.25, in spatele blocului 3, municipiul Husi, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 235- privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 12,8 mp, pentru construirea unei magazii, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada 1 Decembrie, nr.25, in spatele blocului 3, judetul Vaslui - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 236- privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 184 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata in municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.95, judetul Vaslui, beneficiar SC CLEOPATRA CENTER SRL
HOTARIREA Nr. 237- privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.30471 din 09.12.2005, pentru terenul in suprafata de 17 mp, proprietatea municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.2, judetul Vaslui, concesionar P.F. MOGA GELU
HOTARIREA Nr. 238- privind retragerea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, in intravilanul municipiului Husi, zona Cartierului Dric, judetul Vaslui, doamnei Vacarciuc Lenuta
HOTARIREA Nr. 239- privind atribuirea cu titlu gratuit a doua loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, in zona Cartierului Dric, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Caprau Alina si domnului Bursuc Grigore
HOTARIREA Nr. 240- privind rectificarea bugetului local pe anul 2010 cu suma de 3093,4 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate si sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 241- privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 242- privind aprobarea preluarii unui imobil - 6( sase) garsoniere apartinand SC Recon SA Husi in domeniul public al municipiului Husi prin procedura de dare in plata
HOTARIREA Nr. 243- privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje generate de populatia si institutiile publice ale municipiului Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 244- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 141,40 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada I.Al.Anghelus, langa Parc A.I.Cuza, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 245- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii cotei indivize de teren in suprafata de 26,93 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, Bd.1 Mai, nr.1, societatii SC DOGMA IMPEX SRL HUSI
HOTARIREA Nr. 246- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Concesionare teren - extindere spatiu lucru", municipiul Husi, strada 14 Iulie bl.N.1, sc.A, parter, ap.2, judetul Vaslui, beneficiar SC Eurosan SRL
HOTARIREA Nr. 247- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Concesionare teren - spatiu comercial", municipiul Husi, strada I.Al.Anghelus, langa parcul "Al.I.Cuza", judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 248- privind trecerea suprafetei de 7,00 ha teren arabil, aflat in domeniul privat al municipiului Husi, din administrarea Consiliului Local al municipiului Husi la dispozitia Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar
HOTARIREA Nr. 249- pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 217 din 14.09.2010 privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul pentru ocuparea functiei de manager la Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi