Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru hotarari luna Ianuarie 2022

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
4131.01.2022privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general pentru obiectivul de învestiții: “Modernizare prin asfaltare străzi de interes local în Municipiul Huși,județul Vaslui”, în vederea finanțării din surse legal constituite, prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, din buget local, alte fonduri guvernamentale, fonduri europene nerambursabileDirectia Urbanism , Dir.Economica, Birou Tehnic
4031.01.2022privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.02.2022 în cazul persoanelor fizice -utilizatori casniciDirectia Economica, Dir. Urbanism, Birou Tehnic, ADI Vaslui
3931.01.2022privind închirierea imobilului situat în municipiul Huşi, strada A.I.Cuza nr.35 , către doamna Ciobotaru Ana MariaDirectia Urbanism, Directia Economica
3831.01.2022privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţa de 495,0 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada Dacia nr.59, catre domnul Botezatu Ionel și soția acestuia doamna Botezatu MihaelaDirectia Urbanism, Dir.Economica
3731.01.2022privind închirierea directă a unei suprafețe de teren de 5600 mp , proprietate publică a municipiului Huși, situată în Huși, strada Recea nr.1.A, pentru interes publicDirectia Urbanism, Dir.Economica
3631.01.2022privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada A.I.Cuza nr.2, bl.H.1,sc.A,et.4,ap.11, către actualul chiriaș, domnul Țenu Petru Directia Urbanism, Dir.Economica
3531.01.2022privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, strada 1 Decembrie nr.18 , bl.13,sc.B,parter ,ap.1 , aflat în proprietatea municipiului Huși , către Palcu Mariana și Palcu Lucian, actualii chiriaşi Directia Urbanism , Directia Economica
3431.01.2022privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3,sc.B,et.1,ap.25 , aflat în proprietatea municipiului Huși , către domnul Băcăuanu Dănuț , actualul chiriaş Directia Urbanism , Directia Economica
3331.01.2022privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 19,50 mp situat pe strada General Teleman nr.1.A,teren aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi Directia Urbanism, Directia Economica
3231.01.2022privind aprobarea alipirii terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Huși cu numărul cadastral 71231 în suprafață de 300 mp și cu numărul cadastral 71239 în suprafață de 300 mp , situate în Cartier Dric.2Directia Urbanism , Directia Economica
3131.01.2022privind declararea unui teren situat în intravilanul municipiului Huși ca bun de uz și de interes public localDirectia Urbanism , Directia Economica
3031.01.2022privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Locuință P+M, amplasament : municipiul Huși, Șoseaua Huși-Iași nr.5.K, județul Vaslui, beneficiar Gogoașă AdrianDirectia Urbanism, Directia Economica
2931.01.2022privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Fundatia Star of Hope Romania in anul financiar 2022Dir.Economica, Dir.Asist.Sociala Husi, Asociatia
2831.01.2022privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr.Vicenzo Morinello in anul financiar 2022Dir.Economica,Dir.Asistenta Sociala Husi, Asociatia
2731.01.2022privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi,in anul financiar 2022Dir.Economica, Dir.Asist.Sociala Husi, Asociatia
2631.01.2022privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul in municipiul Husi, str.Melchisedec nr.4, in anul financiar 2022Dir. Economica, Dir.Asist.Sociala Husi, Asociatia
2531.01.2022privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi in anul financiar 2022Dir.Economica, Dir.Asist.Sociala Husi, Asociatia
2431.01.2022privind aprobarea, pentru anul 2022, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului nr.427/2001Dir.Economica, Dir.Asist.Sociala Husi
2331.01.2022privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2022Directia Economica, Dir. Asist.Sociala Husi, SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi
2231.01.2022privind stabilirea numărului de veterani şi văduve de război, persoane cu handicap si asistenţi personali ai acestora, persoane persecutate politic, care au dreptul de a călători gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului HuşiDir.Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Dir.Asist.Sociala Husi
2131.01.2022privind acordarea unui aviz de principiu pentru Programul Cadru de Conformare în vederea obţinerii vizei anuale la Autorizaţia sanitară de funcţionare a Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" HuşiDirectia administratie publica locala, dir.Economica, Birou Tehnic,Spital Municipal Husi( adresa)
2031.01.2022privind includerea in bugetul local a sumei de 17.860,50 lei , reprezentand cotizația de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de municipiul Huși , județul Vaslui , pentru anul 2022 Directia administratie publica locala, Dir.Economica, Birou Tehnic
1931.01.2022privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice in vederea accesarii unei finantari pentru lucrari de eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta (PNRR)Directia Economica, dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europene
1831.01.2022privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul "Dezvoltare Terminal de Transport Public si Statii de Incarcare Autobuze" prevazuti in HCL 112/2019 si finantarea din bugetul local a majorarii valorii lucrarilor, ca urmare a realizarii Proiectului Tehnic pentru lucrarile la acest obiectiv, in cadrul proiectului "Reducerea Emisiilor de carbon in Municipiul Husi Bazata pe Planul de mobilitate Urbana durabila" cod SMIS 123567Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou tehnic, Birou Proiecte Europene
1731.01.2022privind aprobarea cuprinderii in buget a creantelor bugetare stabilite in sarcina UAT Municipiul Husi in nota de constatare nr.163688/2021, inregistrata la institutia noastra cu numarul 322 la data de 05.01.2022, pentru proiectul „Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Huși” Cod SMIS 126737 Directia Economica, Dir.Urbanism,Birou Tehnic, Birou Proiecte Europene
1631.01.2022privind cuprinderea in buget a creantelor bugetare stabilite in sarcina UAT Municipiul Husi in notele de constatare cu nr.163682/2021 si nr.163683/2021, inregistrate la institutia noastra cu numarul 323 la data de 05.01.2022, pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir” cod SMIS 122165Directia Economica, Dir.Urbanism,Birou Tehnic, Birou Proiecte Europene
1531.01.2022privind aprobarea cuprinderii in bugetul local a creantei bugetare stabilita in sarcina UAT Municipul Husi prin Nota de Constatare 163685/23.12.2021 pentru proiectul "Reducerea Emisiilor de Carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila " cod SMIS 123567 Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europene
1431.01.2022pentru aprobarea bugetului proiectului –“Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, accesat în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2020/9/9.1/OS9.1 ” Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europene
1331.01.2022privind aprobarea bugetului proiectului cu finantare europeana nerambursabila “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1” SMIS 138389, accesat in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 si a contributiei proprii

Directia Economica, dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europene
1231.01.2022privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice in vederea accesarii unei finantari pentru realizarea unui Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul Husi Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europene
1131.01.2022privind aprobarea sumei de 91.500 lei cu TVA pentru realizarea unei documentatii tehnice- Studiu de Fezabilitate - in vederea realizarii obiectivului de investitii “ Construirea de locuinte colective in municipiul Husi,judetul Vaslui Directia Economica,Dir.Urbanism,Birou Tehnic
1031.01.2022privind alocarea unui ajutor financiar în sumă de 100.000 lei către Parohia “Sf.Dumitru” HușiDirectia Economica, Directia Urbanism, Birou Tehnic
931.01.2022privind aprobarea plății sumei de 155.809,00 lei fără TVA reprezentând contribuția UAT Huși la cofinanțarea costurilor eligibile ale proiectului de investitii „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui , Bârlad, Huși și Negrești din județul Vaslui” pentru perioada 2018-2020Directia Economica, Directia Urbanism, Birou Tehnic
831.01.2022privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a SC " Parcuri Verzi & Urban Trans " SRL pentru anul 2022Directia Economica,Birou Tehnic, SC Parcuri Verzi & Urban Trans SRL Husii
731.01.2022privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2022

Directia Economica, Birou Tehnic, SC Ecosalubrizare Prest SRL
631.01.2022privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi
Directia administratie publica locala, Dir.Economica,Comp.Resurse Umane, SPCLEP Husi
531.01.2022privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 196/24.06.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 20/30.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale a municipiului HusiDirectia administratie publica locala, Dir.Economica,Comp.Resurse Umane, Politia Locala Husi
431.01.2022privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 195/24.06.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 19/30.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Directiei de Asistenta Sociala HusiDirectia administratie publica locala, Directia Economica, Comp.Gest.Resurselor Umane, Dir.Asis.Soc.
331.01.2022privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 194/24.06.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 18/30.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului HusiDirectia Administratie Publica, Directia Economica, Comp.Gestionarea Resurselor Umane
231.01.2022privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 1785,72 mii lei rezultat din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii la data de 31.12.2021Directia Economica, Directia Urbanism, Birou Tehnic, Birou Proiecte Europene
131.01.2022privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 3275,92 mii lei inregistrat la 31.12.2021 , ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2022 Directia Economica, Directia Urbanism, Birou Tehnic,Birou Proiecte Europene