Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

In atentia crescatorilor de animale privind inchirierea de pasuni

ANUNŢ

Consiliul Local al municipiul Husi, cu sediul in Husi, str. 1 Decembrie nr.9, jud. Vaslui, anunţa, potrivit prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente, închirierea prin atribuire directa, crescătorilor de animale din municipiului Husi a suprafeţei de 68.87 ha pasune, situata pe raza municipiului Husi, proprietate privata a UAT Husi, jud. Vaslui identificata in tabelul de mai jos:

Lotul (număr lot) Tarlaua/Parcela Bloc fizic Amplasament Suprafaţa (ha)
Lotul nr.17 T.33, P.3584,

P.3586, P.3735

1389=3.25ha 1420=6.75ha Poligon 10,00
Lotul nr. 18 T.33, P.3735,

P.3586

1420 Poligon 10,00
Lotul nr.19 T.33, P.3735 1420 Poligon 10,00
Lotul nr.20 T.33, P 3735 1420 Poligon 10,00
Lotul nr.21 T.33, P3735 1420 Poligon 10,00
Lotul nr.22 T33, P.3735 1420 Poligon 10,00
Lotul nr.23 T.33, P.3735, P.3744 1420,1602 Poligon 8,87
TOTAL 68,87

Solicitanţii vor depune dosarele de inscriere la procedura de închiriere prin atribuire directa la registratura Primăriei municipiului Husi pana la data de 27 mai 2024 si vor contine următoarele documente:
a) Persoanele juridice /Asociaţii înfiinţate conform O.G. nr.26/2000:
-Cerere de închiriere semnata de ofertant;
-Actele constitutive ale societăţii( Statut, Contract de societate după caz, Certificat RC,Certificat CUI -copie;
-Certificat de grefa de la Judecătoria Huşi privind înregistrarea asociaţiei;
-Certificat fiscal care să ateste că nu are datorii la bugetul local al municipiului Huşi(în original);
-Declaraţie pe propria răspundere ca nu este in stare de insolventa, faliment sau lichidare;
-Document eliberat/vizat de DSVSA-Vaslui (adeverinţa, etc) din care reiese că animalele din speciile bovine, ovine şi caprine pentru care solicita închiriere pajişti (păşune) sunt înscrise în RNE precum şi numărul acestora (în original);
-Dovada deţinerii animalelor- tabel nominal cu crescătorii locali de animale, înscrişi in asociaţie având un număr de animale înscrise în RNE, care asigura încărcătura minimă la hectar stabilită prin programul pastoral;
-Adeverinţa eliberată de Primărie din care să rezulte că animalele sunt înscrise laRegistrul Agricol la zi;
-Procura autentificată la notar in cazul in care ofertantul participa la licitaţie prin reprezentant însoţita de o copie a actului de identitate a acestuia;
-Declaraţie dată pe propria răspundere din care să reiasă că efectivul de animale declarat şi înscris în documentele depuse, nu fac obiectul unor contracte în derulare şi nu vor face obiectul altor contracte pe perioada anilor 2024-2031;
-Chitanţele care atestă plata taxei de participare la licitaţie prin atribuire directa şi contravaloarea caietului de sarcini.

b) Persoane fizice
-Cerere de închiriere, semnata de ofertant;
-Certificat fiscal care să ateste că nu are datorii la bugetul local al municipiului Huşi (în original);
-Document eliberat/vizat de DSVSA-Vaslui (adeverinţa, etc) din care reiese că animalele din speciile bovine, ovine şi caprine pentru care solicita închiriere pajişti (păşune) sunt înscrise în RNE precum şi numărul acestora (în original);
-Adeverinţa eliberată de Primărie din care să rezulte că animalele sunt înscrise la Registrul Agricol la zi;
-Procura autentificată la notar în cazul în care ofertantul participă la licitaţie prin reprezentant însoţita de o copie a actului de identitate a acestuia;
-Declaraţie dată pe propria răspundere din care să reiasă că efectivul de animale declarat şi înscris în documentele depuse, nu fac obiectul unor contracte în derulare şi nu vor face obiectul altor contracte pe perioada anilor 2024-2031;
-Chitanţele care atestă plata taxei de participare şi contravaloarea caietului de sarcini.

Taxa de participare la procedura inchirierii prin atribuire directa de 100 lei/participant/lot şi contravaloarea caietului de sarcini de 54 lei/participant/lot se vor achita la casieria Primăriei municipiului Huşi.

Cererile de închiriere depuse de crescătorii de animale din municipiul Husi vor fi soluţionate pana la data de 31 mai 2024 (inclusiv) la sediul Primăriei municipiului Husi.

In cazul in care se constata ca o suprafaţa de pajişti este solicitata de doi sau mai mulţi crescători de animale se va proceda la inchiriere prin licitaţie publica cu strigare, ce va avea loc in ziua de 31 mai 2024, orele 12, la sediul Primăriei situat in Husi, str. 1 Decembrie, nr.9, et.1, Sala 20.

Preţul de pornire la închirierea prin licitaţie publica cu strigare este stabilit prin caietul de sarcini.

Documentaţia de atribuire directa privind închirierea suprafeţelor de pajişti proprietate privata a municipiului Husi si orice alte informaţii pot fi solicitate de la sediul Primăriei municipiului Husi camera 34, la telefon 0235480009, interior 130 cat si prin intermediul adresei de e-mail: cadastru@primariahusi.ro.