Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

ANUNT scutire majorari de intarziere

ANUNȚ

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR MUNICIPIULUI HUȘI

POTRIVIT H.C.L. nr. 233/30.05.2024, în perioada 03 iunie 2024 – 30 septembrie 2024, toti contribuabilii persoane fizice din Municipiul Husi, cu excepţia celor care desfăşoară activităţi economice (persoane fizice autorizate – asociaţii familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, întreprinderi individuale și alte persoane fizice care obţin venituri din activităţi economice), care își achită integral obligaţiile fiscale restante către Primăria Huși, beneficiază de scutirea de la plată a majorărilor de întârziere.

  • Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care, la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, datorează majorări de întârziere bugetului local al municipiului Huși pentru neachitarea impozitelor şi taxelor locale, chiriilor şi redevenţelor, calculate în limita termenului de prescripţie prevăzut de actele normative în vigoare .
  • Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedură, sunt cele prevăzute de Codul de procedură fiscală, în cuprinsul art. 185 alin. (6), respectiv scutiri de majorări de întârziere reprezentând obligaţii bugetare.
  • Scutirea se aplică în proporţie de 100 % pentru majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, dacă obligaţiile bugetare certe, lichide si exigibile, vor fi achitate la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 30.09.2024, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
  • Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură persoanele fizice, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a)au achitat integral de la intrarea în vigoare a prezentei până la data de 30.09.2024 toate obligaţiile fiscale principale restante*;
    b)au achitat integral de la intrarea în vigoare a prezentei până la data de 30.09.2024 sumele reprezentând amenzi exigibile, de orice fel, cu excepţia celor contestate pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat amenda este suspendată;

Nota *) Prin obligații fiscale principale restante la data de 30.09.2024 se înțelege obligaţiile fiscale cu termene de plata scadente pana la data de 30.09.2024 și neachitate până la această dată.
Prin obligaţii fiscale principale restante, se înțelege și sumele reprezentând amenzi exigibile, de orice fel, cu excepţia celor pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat amenda este suspendată. În acest caz, data exigibilităţii este:
1.data comunicării actului de individualizare a amenzii, în cazul amenzilor stabilite de organele fiscale din cadrul organelor competente;
2.data primirii titlurilor executorii, în cazul amenzilor stabilite de alte instituţii și transmise organelor competente în vederea executării;
3.data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârilor ce au ca obiect contestarea unor amenzi.

  • Facilităţile prevăzute nu se acordă pentru obligaţiile fiscale stinse prin poprire sau sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

PRIMAR,
ING. CIUPILAN IOAN