Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 10 Februarie 2022

Hotararea nr. 42 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru o perioada de 3 luni de zile, respectiv luna februarie 2022, luna martie 2022, luna aprilie 2022
Hotararea nr. 43 - privind aprobarea cuprinderii in buget a reducerii procentuale din sumele solicitate la plata, stabilite in baza Notei de neconformitate nr.152726.2/ 18.01.2022 transmisa de Directia Generala Programul Operational Regional din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei pentru proiectul „Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi” cod SMIS 126737
Hotararea nr. 44 - privind inlocuirea termenului de 31 ianuarie 2022 aprobat prin anexa Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.103/22.04.2021 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 47/25.02.2021 privind anularea majorarilor de întarziere pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Husi cu termenul de 30 iunie 2022, urmare aplicarii prevederilor art. LII, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative - (Anexa)
Hotararea nr. 45 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2022 pentru obiectivul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect, finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, si în sectorul locuintelor, Obiectiv Specific - Cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari - (Anexa)
Hotararea nr. 46 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2022 pentru Proiectul cu finan?are FEN “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi” cod SIPOCA 631 / cod SMIS 128787, accesat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai putin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate” Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP - (Anexa)
Hotararea nr. 47 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2022 pentru Proiectul cu finantare FEN <> - (Anexa)
Hotararea nr. 48 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru ac?iuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2022 pentru obiectivul “Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate, în cadrul Primariei Municipiului Husi”, cod SIPOCA 829 / cod SMIS 136134, accesat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/661/2/1(CP13/2019 pentru regiuni mai putin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate” – Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP - (Anexa)
Hotararea nr. 49 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila” cod SMIS 123567” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – Cod SMIS 123567 - (Anexa)
Hotararea nr. 50 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru Corp cladire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi, a carui finantare este accesata în cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, prioritate de investitii 10.1 investitiile în educatie, si formare, inclusiv în formare profesionala, pentru dobandirea de competente si învatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, obiectiv specific 10.2 Cresterea gradului de participare la învatamantul profesional si tehnic si învatare pe tot parcursul vietii – cod SMIS 122165 - (Anexa)
Hotararea nr. 51 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482” - (Anexa)
Hotararea nr. 52 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Casa Moruzi si infiintare centru cultural – educational Cod SMIS 142239” - (Anexa)
Hotararea nr. 53 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238” - (Anexa)
Hotararea nr. 54 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric.2 si Dric.3 din Municipiul Husi, judetul Vaslui – cod SMIS 138579 accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi – CI 2019/9/OS 9.1” - (Anexa)
Hotararea nr. 55 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul de investitii Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din Municipiul Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 56 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor – tronson II din Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 57 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019 -2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 58 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta” – Cod SMIS 142240 - (Anexa)
Hotararea nr. 59 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM.1“ - Cod SMIS 138389 - (Anexa)
Hotararea nr. 60 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Reabilitare, modernizare si dotare Cinematograf Dacia, Municipiul Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 61 - privind constituirea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local al Municipiului Husi în suma de 72,3 mii lei
Hotararea nr. 62 - privind aprobarea repartizarii sumei de 50,0 mii lei din bugetul local al municipiului Husi in vederea sustinerii financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul Husi
Hotararea nr. 63 - privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 155.000,0 lei pentru »Refacere documentatie in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu - Spital Municipal “Dimitrie Castroian” Husi»
Hotararea nr. 64 - privind adoptarea bugetului local pe anul 2022 si estimat pentru anii 2023-2025 - (Anexa)
Hotararea nr. 65 - privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si estimat pentru anii 2023 - 2025 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)