Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 25 Ianuarie 2024

HOTĂRÂREA NR.01 - privind reorganizarea unitatii de invatamant cu personalitate juridica Cresa municipiului Husi incepand cu anul scolar 2024-2025
HOTĂRÂREA NR.02 - privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Husi pentru anul scolar 2024-2025 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.03 - privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Scolii Gimnaziale “Anastasie Panu” Husi, atat pentru ciclul primar, cat si pentru ciclul gimnazial, in cadrul Programului national “Masa Sanatoasa”
HOTĂRÂREA NR.04 - privind rectificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 517 din 21.12.2023 privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi, incepand cu data de 01.01.2024 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.05 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 14.619,54 mii lei inregistrat la 31.12.2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2024
HOTĂRÂREA NR.06 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 1.428,81 mii lei rezultat din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii la data de 31.12.2023
HOTĂRÂREA NR.07 - privind aprobarea modificarii HCL nr.490/08.12.2023 - privind aprobarea prelungirii duratei proiectului “Reabilitare dispensar Casa Ralea și înființarea unui Centru de recuperare medicală pentru adulți și copii” cod SMIS 142238, finanțat în cadrul POR 2014-2020, in scopul finalizarii acestuia din fonduri proprii pana cel tarziu la data de 31.12.2024
HOTĂRÂREA NR.08- pentru aprobarea modificarii HCL nr.491/08.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei proiectului ”Construirea unui teatru de vara in zona Recea”- SMIS 153167, finanțat în cadrul POR 2014-2020,in scopul finalizarii acestuia din fonduri proprii pana cel tarziu la data de 31.12.2024
HOTĂRÂREA NR.09 - pentru aprobarea modificarii HCL nr.492/08.12.2023 - privind aprobarea prelungirii duratei proiectului Construcția unui centru multi-funcțional în ZUM 3 – Dric” cod SMIS 138482, finanțat în cadrul POR 2014-2020, în scopul finalizării acestuia din fonduri proprii până cel târziu la data de 31.12.2024
HOTĂRÂREA NR.10 - privind aprobarea modificarii HCL nr.489/08.12.2023 privind aprobarea prelungirii duratei proiectului “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, finanțat în cadrul POR 2014-2020, in scopul finalizarii acestuia din fonduri proprii pana cel tarziu la data de 31.12.2024
HOTĂRÂREA NR.11 - privind rectificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 501 din 21.12.2023 privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.12 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.13 - privind organizarea evaluării anuale a managementului la Casa de Cultură ”Alexandru Giugaru” Huși , institutie de cultură in subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.14 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuala a managementului Casei de Cultura ”Alexandru Giugaru” Husi
HOTĂRÂREA NR.15 - privind organizarea evaluării anuale a managementului la Biblioteca Municipala”Mihai Ralea” Husi, institutie de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.16 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Husi
HOTĂRÂREA NR.17 - privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere având ca obiect sedii de partide şi terenuri pe care sunt amplasate spatii comerciale, in municipiul Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.18 - privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2024 în cazul persoanelor fizice -utilizatori casnici
HOTĂRÂREA NR.19 - privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C PARCURI VERZI & URBAN TRANS S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi utilizate pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.02.2024 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.20 - privind aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare catre S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI nr.9598 din 01.04.2011, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.58 din 18 martie 2011 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.21 - privind aprobarea acordarii despagubirilor cofinantatorilor conductei de distributie de gaze naturale situata in Cartier Dric 1, Husi, jud.Vaslui, in suma de 462,73 lei cu TVA inclus, reprezentand cota-parte la investitia privind extinderea conductei de distributie gaze naturale, a carei plata este necesara in vederea realizarii bransamentului de gaze naturale pentru obiectivul “Construire baza sportive tip 1 strada Ciprian Porumbesu, nr.44, din municipiul Husi, judetul Vaslui – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.22 - privind completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.23 - privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat în domeniul public al municipiului Huși
HOTĂRÂREA NR.24 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 80814 în 4 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 2
HOTĂRÂREA NR.25 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Romila Mihaela, titulara a contractului de inchiriere nr.31224 din 23.12.2005 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.26 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Macarie Iulian, titular al contractului de inchiriere nr.36528 din 14.11.2022 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.27 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Smặu Mihai, titular al contractului de inchiriere nr.31034 din 23.12.2005 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.28 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L.,conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Mihu Daniel Costel, titular al contractului de inchiriere nr.13720 din 21.05.2014 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.29 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL –HUSI pentru anul 2024 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.30 - privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor singure, metodologia de acordare a ajutoarelor, cat si modelul de Cerere-declaratie pe propria raspundere pentru solicitarea ajutorului de urgenta, altele decat cele prevazute expres in Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.31 - privind stabilirea numărului de veterani şi văduve de război, persoane cu handicap si asistenţi personali ai acestora, persoane persecutate politic si urmasii lor, care au dreptul de a călători gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Huşi
HOTĂRÂREA NR.32 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a SC "Parcuri Verzi & Urban Trans" SRL pentru anul 2024 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.33 - privind aprobarea, pentru anul 2024 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului nr.427/2001
HOTĂRÂREA NR.34 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Clubului Sportiv Municipal Husana Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.35 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Directiei de Asistenta Sociala Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.36 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale a municipiului Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.37 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.38 - privind aprobarea Proiectului tehnic al obiectivului de investitii realizat in proiectul “BiblioHub Vaslui” și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii “BiblioHub Vaslui”, implementat la biblioteca Mihai Ralea municipiul Husi,Jud.Vaslui – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.39 - pentru aprobarea bugetului proiectului „BiblioHub Vaslui” accesat in cadrul PNRR,Componenta 7 Transformare digitala,Investitia I 17-Scheme de finantare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale,in care Municipiul Husi are calitatea de partener 3 – (Anexa)