Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Ianuarie 2016

Hotararea nr. 04 - privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafete de teren situata in municipiul Husi, strada Mihail Sadoveanu nr.2, in urma instrainarii constructiei cu destinatia de locuinta parter
Hotararea nr. 05 - privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 6,00 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, pentru acces exterior, situata in Husi, strada Eroilor bl.17, sc.A, parter, ap.1, beneficiar Tocu Victor
Hotararea nr. 06 - privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unui drept de superficie asupra terenului in suprafata de 6000 mp, situat in municipiul Husi, str.Doctor Inginer Ioan Neamtu, nr.40 - (Anexa)
Hotararea nr. 07 - privind darea in administrarea Colegiului Agricol ”Dimitrie Cantemir” Husi, fost Grup Scolar Agricol “Dimitrie Cantemir”, a cladirilor si terenurilor proprietatea Municipiului Husi in care acesta isi desfasoara activitatea  - (Anexa)
Hotararea nr. 08 - privind modificarea si completarea Sectiunii I – Bunuri imobile din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului  Husi nr. 21 din 12.04.2001 - (Anexa)
Hotararea nr. 09 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, in vederea construirii de garaje - (Anexa)
Hotararea nr. 10 - privind  preluarea Contractului de inchiriere nr.1508 din 01.01.2012 pentru terenul situat in municipiul Husi,strada A.I.Cuza, langa Sala de Sport, in suprafata de 18,00 mp
Hotararea nr. 11 - privind darea in folosinta, pe perioada contractului de delegare a gestiunii catre SC ”Aquavas” SA a spatiului in suprafata construita de 106,86 mp, situat in Municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.18, bl.L.4, parter, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 12 - privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala pentru anul 2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 13 - privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 21 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Alexandru Giugaru nr.1.B
Hotararea nr. 14 - privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Husi pentru anul scolar 2016-2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 15 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 135,71 mii lei inregistrat la 31.12.2015, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in vederea decontarii sumelor in cadrul proiectelor “Regenerarea Municipiului Husi,prin modernizarea spatiilor publice urbane - Cod SMIS 12183” si “Asigurarea unui proces educational competitiv prin creare Campus Colegiul National «Cuza Voda» Husi“ cod SMIS 53607
Hotararea nr. 16 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 405,46 mii lei rezultat din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii
Hotararea nr. 17 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea alocarii sumei de 247.930 lei reprezentand contributia Consiliului local al municipiului Husi in cuantum de 5% din valoarea cheltuielilor de investitii efectuate de Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii
Hotararea nr. 18 - privind aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale - (Anexa)
Hotararea nr. 19 - privind stabilirea numarului de veterani si vaduve de razboi, persoane cu handicap si asistenti personali ai acestora care au dreptul de a calatori gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Husi
Hotararea nr. 20 - privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare-epurare ape uzate,practicate incepand cu data de 01.01.2016,de catre SC «AQUAVAS» SA VASLUI - SUCURSALA HUSI
Hotararea nr. 21 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia “Lucrari de reparatii curente cladire Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor, Municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 22 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia “Instalare sistem alarmare si avertizare antiincendiu arhiva, municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 23 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia “Reabilitare alee cimitir ortodox, municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 24 - privind aprobarea programului de reparatii strazi in municipiul Husi pentru anul 2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 25 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia de lucrari “Modernizare strada Capitan Anastasiu, municipiul Husi “ - (Anexa)
Hotararea nr. 26 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia de lucrari “Modernizare strada Fdt.Viilor, municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 27 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia de lucrari “Modernizare strada Schit, municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 28 - privind aprobarea, pentru anul 2016, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului nr.427/2001
Hotararea nr. 29 - privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 30 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Comunitara „Totul pentru Viata” cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr. 12, in anul financiar 2016
Hotararea nr. 31 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi  in anul financiar 2016
Hotararea nr. 32 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, in anul financiar 2016
Hotararea nr. 33 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr.Vicenzo Morinello in anul financiar 2016
Hotararea nr. 34 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit si a Indicatorilor Tehnico-Economici revizuiti ai Proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti – judetul Vaslui”,pentru aglomerarea Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 35 - privind aprobarea modificarilor la Contractul unic de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 36 - privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar preluate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – HUSI in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare  prin concesiune nr. 58 din 19.03.2011 - (Anexa)
Hotararea nr. 37 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 38 - privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar preluate de S.C. PARCURI VERZI SRL HUSI in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de amenajare si intretinere spatii verzi prin concesiune nr.11527 din 02.05.2011 - (Anexa)
Hotararea nr. 39 -  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C. PARCURI VERZI SRL pentru anul 2016  - (Anexa)