Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Martie 2019

Hotararea nr. 97 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 98 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 99 - privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi însusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001 - (Anexa)
Hotararea nr. 100 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 06 din 29.01.2019 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere avand ca obiect spatii comerciale, sedii de partide, cabinete medicale si terenuri pe care sunt amplasate chioscuri - (Anexa)
Hotararea nr. 101 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 11 loturi de teren, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate în zona Dric nr.2, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte - (Anexa)
Hotararea nr. 102 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 8,00 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat în municipiul Husi, strada Eroilor nr.7, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 103 - privind aprobarea vanzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Schit nr.10, bl.H.2, sc.C, et.4, ap.48, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 104 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie "Modernizare prin asfaltare strazi în municipiul Husi" - (Anexa)
Hotararea nr. 105 - privind emiterea avizului de principiu în vederea atribuirii denumirii "Aleea Ana Ipatescu" strazii nou înfiintate datorita extinderii intravilanului municipiului Husi, judetul Vaslui
Hotararea nr. 106 - privind acordarea unui mandat special domnului Balan Vasile, in calitate de reprezentant al Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi în Adunarea Generala a Asociatilor la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru alegerea administratorului si încheierea Contractului de administrare a domnului ing.Popa Neculai
Hotararea nr. 107 - privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice si asigurarea resurselor necesare realizarii acestora, in vederea accesarii finantarii europene nerambursabile pentru proiectele cuprinse in ”Strategia de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui”, realizata in cadrul proiectului “Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui“ cod SMIS 114052
Hotararea nr. 108 - privind aprobarea cuprinderii in bugetul local a valorii lucrarilor suplimentare identificate urmare obtinerii Avizului de Securitate la Incendiu, obtinut pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Centru Comunitar Integrat Municipiul Husi” si asistenta tehnica pentru dirigentie santier din cadrul proiectului “Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva in Husi”, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020-Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei; Operatiunea 4.2- Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non-roma) aflata in risc de saracie si excluziune sociala prin implementarea de masuri integrate