Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Octombrie 2021

Hotararea nr. 305 - privind respingerea plângerii prealabile nr.24598/08.10.2021 formulata de domnul consilier av. Radu Bobârnat împotriva Art.4 din Hotarârea Consiliului Local  al municipiului Husi nr.278 din 30 septembrie 2021cu privire la aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului la Casa de Cultura “Alexandru Giugaru”Husi si a Caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management, in vederea încheierii unui nou contract de management
Hotararea nr. 306 - privind respingerea plângerii prealabile nr.24597/08.10.2021 formulata de domnul consilier av. Radu Bobârnat împotriva Hotarârii Consiliului Local  al municipiului Husi nr.277 din 30 septembrie 2021cu privire la desemnarea reprezentan?ilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare si în comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea finala a managementului Bibliotecii Municipale “Mihai Ralea”Husi
Hotararea nr. 307 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 308 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Bibliotecii Municipale “Mihai Ralea” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 309 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reamenajare loc de joaca Gradinita cu Program Prelungit nr.7 din municipiul Husi, judetul Vaslui“ - (Anexa)
Hotararea nr. 310 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric.2 si Dric.3 din Municipiul Husi, judetul Vaslui – cod SMIS 138579 accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi – CI 2019/9/OS 9.1” - (Anexa)
Hotararea nr. 311 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2022 pentru obiectivul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect, finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, si în sectorul locuintelor, Obiectiv Specific - Cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari - (Anexa)
Hotararea nr. 312 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019 -2022 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 313 - privind aprobarea delegarii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Municipiului Husi, judetul Vaslui, a studiului de fundamentare  a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al Municipiului Husi, Judetul Vaslui, a Regulamentului de Organizare si functionare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata - (Anexa)
Hotararea nr. 314 - privind preluarea din administrarea Directiei de Asistenta Sociala Husi în administrarea Consiliului Local al municipiului Husi a spatiului în suprafata de 29,83 mp din incinta imobilului “Centru consultativ pentru cetatenii municipiului Husi”, situat în strada 1 Decembrie nr.17, proprietatea U.A.T. Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 315 - privind darea în folosinta gratuita catre Inspectoratul Teritorial de Munca Vaslui a spatiului proprietatea U.A.T. Husi, din incinta Centrului consultativ pentru cetatenii municipiului Husi, situat în municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.17 - (Anexa)
Hotararea nr. 316 - privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.15303 din 21.09.2021, chirias Bicher Maricel, pentru terenul în suprafata de 2,91 mp, situat în Husi, strada 1 Decembrie nr.25, bl.3, sc.B, ap.2, pentru balcon cu acces din exterior - (Anexa)
Hotararea nr. 317 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 19,50 mp situat pe strada General Teleman nr.1.A,teren apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat  în proprietatea municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 318 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G3, sc.B, et.1, ap.25, catre actualul chirias, domnul Bacauanu Danut
Hotararea nr. 319 - privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 305 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Costache Olareanu nr.12, catre actualul concesionar, doamna Mihalceanu Anastasia
Hotararea nr. 320 - privind aprobarea Programului de pregatire, deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Husi pentru perioada 01 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 si a Programului cu principalele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor negative ale situatiilor de urgenta specifice sezonului rece pentru perioada 01 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 - (Anexa)
Hotararea nr. 321 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local în Municipiul Husi, judetul Vaslui“, în vederea finantarii din surse legal constituite, prin Programul National de Investitii “Anghel Saligny” - (Anexa)
Hotararea nr. 322 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.09.2021 - (Anexa)
Hotararea nr. 323 - privind rectificarea bugetului local – etapa octombrie 2021 - (Anexa)
Hotararea nr. 324 - privind preluarea contractelor de concesiune nr.458 din 17.01.2000 si nr. 15405 din 01.07.2002, pentru terenurile situate pe Soseaua Husi-Stanilesti nr.1.A si nr.1.B
Hotararea nr. 325 - privind închirierea garsonierei situata în municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.22, bl.33, sc.B, et.1, ap.41, catre doamna Filote Ionela
Hotararea nr. 326 - privind aprobarea participarii  Municipiului Husi în cadrul Programului de finantare privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public finantat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor , întocmirii Studiului de Fezabilitate, auditului energetic, expertizei tehnice, proiectului tehnic, documentatii necesare obtinerii avizelor si acordurilor, precum si achizitionarea serviciilor de  asistenta tehnica si consultanta în vederea accesarii finantarii în cadrul Programului privind cresterea eficientei energetic a infrastructurii de iluminat public în Municipiul Husi, finantat de M.M.A.P. prin Administratia Fondului pentru Mediu
Hotararea nr. 327 - privind stabilirea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din învatamântul preuniversitar de stat din Municipiul Husi pentru semestrul I an scolar 2021-2022 - (Anexa)
Hotararea nr. 328 - privind aprobarea participarii Municipiului Husi in cadrul Programului de finantare privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice, derulat de Administratia fondului pentru Mediu in vederea accesarii finantarii proiectului “Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Scoala Gimnaziala Nr.1 “Mihail Sadoveanu” Husi