Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Septembrie 2017

Hotararea nr. 214 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 215 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Stefan cel Mare, bl.L.5, sc.B, et.1, ap.4, catre actualul chirias
Hotararea nr. 216 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada 1 Decembrie nr.37, bl.8, sc.A, parter, ap.1, catre actualul chirias
Hotararea nr. 217 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea aprobarii concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 10 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Calea Basarabiei nr.90.B
Hotararea nr. 218 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea aprobarii concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 27 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Calea Basarabiei nr.4.B
Hotararea nr. 219 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 91 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Ioan Voda cel Viteaz nr.26.A
Hotararea nr. 220 - privind aprobarea reevaluarii patrimoniului Municipiului Husi la data de 31.08.2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 221 - privind aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a transportului în regim de taxi si în regim de închiriere în municipiul Husi si a documentelor conexe la Regulament - (Anexa)
Hotararea nr. 222 - privind aprobarea Planului de actiune împotriva poluarii apelor cu nitrati proveniti din surse agricole la nivelul municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 223 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi  - (Anexa)
Hotararea nr. 224 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Statie de pompare ape uzate - S.P.A.U. - strada Pictor Viorel Husi, in municipiul Husi“  - (Anexa)
Hotararea nr. 225 - pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 84 din 29.03.2017 privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-2018 pentru obiectivul de investitii «Executie lucrari de utilitati si sistematizare pe verticala locuinte ANL Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 226 - pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.86 din 29.03.2017 privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-2018 pentru obiectivul de investitii «Instalatie stins incendiu Hala Agroalimentara Municipiul Husi » - (Anexa)
Hotararea nr. 227 - privind rectificarea bugetului local etapa septembrie 2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 228 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii- etapa septembrie 2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 229 - privind aprobarea valorii proiectului, a bugetului acestuia si a contributiei proprii a Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Husi la proiectul “Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva in Husi“,depus in cadrul Programul Operational Capital Uman 2014-2020 - Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei; Operatiunea 4.2: Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non - roma) aflata in risc de saracie si excluziune sociala prin implementarea de masuri integrate, si imputernicirea persoanei desemnate sa semneze contractul de finantare/documentele contractului de finantare  - (Anexa)
Hotararea nr. 230 - privind aprobarea valorii proiectului, a bugetului acestuia si a contributiei proprii a Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Husi la proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui” COD SMIS2014:114052, depus in cadrul Programul Operational Capital Uman 2014-2020 - Axa prioritara 5 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare; Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinând minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC - (Anexa)
Hotararea nr. 231 - privind acordarea unui mandat special domnului Balan Vasile, in calitate de reprezentant al Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi în Adunarea Generala a Asociatilor la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru alegerea administratorului si încheierea Contractului de administrare