Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 29 Noiembrie 2012

HOTARAREA Nr. 82 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna noiembrie 2012
HOTARAREA Nr. 83 -  privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului unicipiului Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 84 - privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.03 din 26 ianuarie 2012 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Husi in anul financiar 2012 - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 85 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Amenajare trotuare str. N.N. Cisman in municipiul Husi". - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 86 - privind asigurarea din bugetul local a sumei necesare acoperirii diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice facturate populatiei in Municipiul Husi 
HOTARAREA Nr. 87 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 1.206,60 mii lei reprezentand subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din F.E.N postaderare si sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 88 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 89 -  privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar preluate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. - HUSI in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din Municipiul Husi prin concesiune nr. 9598 / 01.04.2011 - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 90 - privind modificarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 91 - privind aprobarea vanzarii directe a terenului proprietatea municipiului Husi, situat in Husi, strada Ghe.Frent nr.4 bis., catre domnul Silitra Costica
HOTARAREA Nr. 92 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, situat in intravilanul municipiului Husi, zona Cartierului Dric, judetul Vaslui, doamnei Popa Daniela 
HOTARAREA Nr. 93 - privind aprobarea ordinii de prioritate a cererilor depuse conform Legii nr.15/2003, republicata - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 94 - privind modificarea contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate, autentificat sub nr. 230 din 08.02.2010, incheiat cu sotii Blesneac N.Mihaela si Blesneac Maricel, pentru apartamentul situat in municipiul Husi, strada Calea Basarabiei bl.G.3, sc.A, et.II, ap.10 si apartamentul situat in municipiul Husi, strada Calea Basarabiei bl.G.3, sc.A, et.II, ap.9