Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 21 Martie 2019

Hotararea nr. 73 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna martie 2019
Hotararea nr. 74 - privind aprobarea Proiectului Tehnic si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Reabilitare Centru Comunitar Integrat Municipiul Husi” realizat in cadrul proiectului “Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva in Husi”, depus in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020-Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei; Operatiunea 4.2- Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non-roma) aflata in risc de saracie si excluziune sociala prin implementarea de masuri integrate  - (Anexa)
Hotararea nr. 75 - privind actualizarea preturilor unitare ale lucrarilor de reparatii din Acordul-cadru de lucrari de reparatii curente strazi in municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 76 - privind aprobarea Programului de reparatii strazi în municipiul Husi, judetul Vaslui, pentru anul 2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 77 - privind actualizarea valorii contractului subsecvent de lucrari “Reparatii strazi în municipiul Husi (Soseaua Husi-Iasi) ”
Hotararea nr. 78 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice, a contributiei locale a Municipiului Husi si a valorii contractului de executie pentru proiectul "Modernizare strazi in municipiul Husi " - (Anexa)
Hotararea nr. 79 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice si a valorii contractului de executie pentru proiectul “Lucrari de reabilitare strada Ion Cernatescu, în municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 80 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice si a valorii contractului de executie pentru proiectul «Reparatii terenuri de sport din cadrul Liceului Agricol "Dimitrie Cantemir" si parcare din cadrul Liceului Tehnologic "Ioan Corivan" din municipiul Husi » - (Anexa)
Hotararea nr. 81 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii «Reabilitare, modernizare si dotare Cinematograf Dacia din municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 82 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Lucrari de reabilitare retele de canalizare si de apa potabila în municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 83 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Reparatii curente Sala de Sport a Municipiului Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 84 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie «Construire gard Seminarul Teologic Ortodox "Sf.Ioan Gura de Aur ” Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 85 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie «Centrala termica si grupuri sanitare Scoala Gimnaziala "Ion Creanga" Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 86 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia “Reparatii acoperisuri locuinte ANL si locuinte din fondul locativ de stat din municipiul Husi ” - (Anexa)
Hotararea nr. 87- privind acordul de achizitii de bunuri si lucrari finantate din Cota de dezvoltare aferenta anului 2018 al operatorului de apa si canal SC “AQUAVAS” SA VASLUI – sucursala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 88 - privind însusirea Notei Conceptuale si a Temei de proiectare pentru investitia " Consolidare, restaurare si punere în valoare a Muzeului Municipiului Husi "
Hotararea nr. 89 - privind aprobarea casarii a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar pe anul 2018 preluate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L.HUSI în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare prin concesiune nr. 9598 din 01.04.2011 - (Anexa)
Hotararea nr. 90 - privind aprobarea casarii mijloacelor fixe pe anul 2018 preluate de SC "PARCURI VERZI & URBAN TRANS" SRL HUSI in baza contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor pentru amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi utilizate pe raza municipiului Husi nr. 11527/02.05.2011 - (Anexa)
Hotararea nr. 91 - privind aprobarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar de la centralele termice în vederea dezafectarii, casarii si a valorificarii acestora - (Anexa)
Hotararea nr. 92 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi însusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001 - (Anexa)
Hotararea nr. 93 - privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi însusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001 - (Anexa)
Hotararea nr. 94 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 362 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi, situat in strada Stefan cel Mare nr.55.B ( Bazar) - (Anexa)
Hotararea nr. 95 - privind aprobarea preluarii de la S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI a punctelor gospodaresti amplasate pe domeniul public din municipiul Husi, autocompactoare, eurocontainere si europubele, bunuri achizitionate în cadrul proiectului Phare 2004 - (Anexa)
Hotararea nr. 96 - privind aprobarea Studiului de Oportunitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi”, pentru solicitarea unei finantari europene nerambursabile în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale; Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii în infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducând inegalitatile în ceea ce priveste starea de sanatate si promovând incluziunea sociala prin îmbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.1 – Cresterea accesiblitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sarace si izolate, Operatiunea A – Ambulatorii, pentru dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)