Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 31 Ianuarie 2022

Hotararea nr. 01 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 3275,92 mii lei inregistrat la 31.12.2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2022
Hotararea nr. 02 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 1785,72 mii lei rezultat din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii la data de 31.12.2021
Hotararea nr. 03 – privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 194/24.06.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 18/30.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi – (Anexa)
Hotararea nr. 04 – privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 195/24.06.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 19/30.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Directiei de Asistenta Sociala Husi – (Anexa)
Hotararea nr. 05 – privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 196/24.06.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 20/30.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale a municipiului Husi(Anexa)
Hotararea nr. 06 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 07 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2022(Anexa)
Hotararea nr. 08 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a SC “Parcuri Verzi & Urban Trans” SRL pentru anul 2022(Anexa)
Hotararea nr. 09 – privind aprobarea platii sumei de 155.809,00 lei fara TVA reprezentând contributia UAT Husi la cofinantarea costurilor eligibile ale proiectului de investitii „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare în aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti din judetul Vaslui” pentru perioada 2018-2020
Hotararea nr. 10 – privind alocarea unui ajutor financiar în suma de 100.000 lei catre Parohia “Sf.Dumitru” Husi
Hotararea nr. 11 – privind aprobarea sumei de 91.500 lei cu TVA pentru realizarea unei documentatii tehnice- Studiu de Fezabilitate – in vederea realizarii obiectivului de investitii “Construirea de locuinte colective in municipiul Husi,judetul Vaslui
Hotararea nr. 12 – privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice in vederea accesarii unei finantari pentru realizarea unui Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul Husi
Hotararea nr. 13 – privind aprobarea bugetului proiectului cu finantare europeana nerambursabila “Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional în ZUM 1” SMIS 138389, accesat in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 si a contributiei proprii(Anexa)
Hotararea nr. 14 - pentru aprobarea bugetului proiectului –“Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, accesat în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1” - (Anexa)
Hotararea nr. 15 – privind aprobarea cuprinderii in bugetul local a creantei bugetare stabilita in sarcina UAT Municipul Husi prin Nota de Constatare 163685/23.12.2021 pentru proiectul “Reducerea Emisiilor de Carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila” cod SMIS 123567
Hotararea nr. 16 – privind cuprinderea in buget a creantelor bugetare stabilite in sarcina UAT Municipiul Husi in notele de constatare cu nr.163682/2021 si nr.163683/2021, inregistrate la institutia noastra cu numarul 323 la data de 05.01.2022, pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir” cod SMIS 122165
Hotararea nr. 17 – privind aprobarea cuprinderii in buget a creantelor bugetare stabilite in sarcina UAT Municipiul Husi in nota de constatare nr.163688/2021, inregistrata la institutia noastra cu numarul 322 la data de 05.01.2022, pentru proiectul „Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi” Cod SMIS 126737
Hotararea nr. 18 – privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul “Dezvoltare Terminal de Transport Public si Statii de Incarcare Autobuze” prevazuti in HCL 112/2019 si finantarea din bugetul local a majorarii valorii lucrarilor, ca urmare a realizarii Proiectului Tehnic pentru lucrarile la acest obiectiv, in cadrul proiectului “Reducerea Emisiilor de carbon in Municipiul Husi Bazata pe Planul de mobilitate Urbana durabila” cod SMIS 123567 (Anexa)
Hotararea nr. 19 – privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice in vederea accesarii unei finantari pentru lucrari de eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta (PNRR)
Hotararea nr. 20 – privind includerea in bugetul local a sumei de 17.860,50 lei, reprezentand cotizatia de membru al Asociatiei Municipiilor din Romania, datorata de municipiul Husi, judetul Vaslui, pentru anul 2022
Hotararea nr. 21 – privind acordarea unui aviz de principiu pentru Programul Cadru de Conformare în vederea obtinerii vizei anuale la Autorizatia sanitara de functionare a Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi(Anexa)
Hotararea nr. 22 – privind stabilirea numarului de veterani si vaduve de razboi, persoane cu handicap si asistenti personali ai acestora, persoane persecutate politic, care au dreptul de a calatori gratuit pe mijloacele de transport in comun, pe raza municipiului Husi
Hotararea nr. 23 – privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2022(Anexa)
Hotararea nr. 24 – privind aprobarea, pentru anul 2022, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului nr.427/2001
Hotararea nr. 25 – privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi in anul financiar 2022
Hotararea nr. 26 – privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul in municipiul Husi, str.Melchisedec nr.4, in anul financiar 2022
Hotararea nr. 27 – privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, in anul financiar 2022
Hotararea nr. 28 – privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr.Vicenzo Morinello in anul financiar 2022
Hotararea nr. 29 – privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Fundatia Star of Hope Romania in anul financiar 2022
Hotararea nr. 30 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Locuinta P+M, amplasament: municipiul Husi, Soseaua Husi-Iasi nr.5.K, judetul Vaslui, beneficiar Gogoasa Adrian (Anexa)
Hotararea nr. 31 – privind declararea unui teren situat in intravilanul municipiului Husi ca bun de uz si de interes public local(Anexa)
Hotararea nr. 32 – privind aprobarea alipirii terenurilor apartinand domeniului privat al municipiului Husi cu numarul cadastral 71231 in suprafata de 300 mp si cu numarul cadastral 71239 in suprafata de 300 mp, situate in Cartier Dric.2 (Anexa)
Hotararea nr. 33 – privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 19,50 mp situat pe strada General Teleman nr.1.A,teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi (Anexa)
Hotararea nr. 34 – privind aprobarea vanzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3, sc.B, et.1, ap.25, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre domnul Bacauanu Danut, actualul chirias
Hotararea nr. 35 – privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.18, bl.13, sc.B, parter, ap.1, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Palcu Mariana ?i Palcu Lucian, actualii chiriasi
Hotararea nr. 36 – privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada A.I.Cuza nr.2, bl.H.1, sc.A, et.4, ap.11, catre actualul chirias, domnul Tenu Petru
Hotararea nr. 37 – privind inchirierea directa a unei suprafete de teren de 5600 mp, proprietate publica a municipiului Husi, situata in Husi, strada Recea nr.1.A, pentru interes public(Anexa)
Hotararea nr. 38 – privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 495,0 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Dacia nr.59, catre domnul Botezatu Ionel si sotia acestuia doamna Botezatu Mihaela
Hotararea nr. 39 – privind inchirierea imobilului situat in municipiul Husi, strada A.I.Cuza nr.35, catre doamna Ciobotaru Ana Maria
Hotararea nr. 40 – privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.02.2022 in cazul persoanelor fizice -utilizatori casnici
Hotararea nr. 41 – privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii: “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in Municipiul Husi,judetul Vaslui”, in vederea finantarii din surse legal constituite, prin Programul national de investitii “Anghel Saligny”, din buget local, alte fonduri guvernamentale, fonduri europene nerambursabile (Anexa)