Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 Iunie 2019

Hotararea nr. 188 - privind alegerea presedintelui de sedintta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna iunie 2019
Hotararea nr. 189 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 190 - privind însusirea modificarilor si completarilor la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 191 - privind aprobarea bugetului proiectului cu finantare europeana nerambursabila “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi” cod SIPOCA 631 / cod SMIS 128787, accesat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai putin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate” Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP - (Anexa)
Hotararea nr. 192 - Privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al municipiului Husi actualizat Revizia septembrie 2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 193 - privind acordarea unui mandat special expres reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriale a Municipiul Husi, în vederea exprimarii votului în Adunarea Generala a Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti - judetul Vaslui, cu privire la aprobarea pretului la apa potabila si a tarifului la canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare a SC"AQUAVAS" SA Vaslui
Hotararea nr. 194 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL –HUSI pentru anul 2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 195 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Lucrari de extindere retele de canalizare menajera pe strada Ion Ianos si strada Vasile Croitoru in municipiul Husi, judetul Vaslui ” - (Anexa)
Hotararea nr. 196 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-eonomici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Centru Comunitar Integrat Municipiul Husi” realizat in cadrul proiectului “Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva in Husi”, depus in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020-Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei; Operatiunea 4.2- Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non-roma) aflata in risc de saracie si excluziune sociala prin implementarea de masuri integrate - (Anexa)
Hotararea nr. 197 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Lucrari privind asigurarea securitatii la incendiu Centru Comunitar Integrat municipiul Husi ” - (Anexa)
Hotararea nr. 198 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate închirierii, construite prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte - (Anexa)
Hotararea nr. 199 - privind preluarea contractului de concesiune nr. 20596/19.09.2016 pentru terenul în suprafata de 300 mp situat în municipiul Husi, strada Stefan Dimitrescu nr.11
Hotararea nr. 200 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Doctor ing.Ioan Neamtu nr.11 , catre domnul Iamandii Gabriel, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 201 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 243 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în municipiul Husi, strada General Dabija Neculai nr.1.C - (Anexa)
Hotararea nr. 202 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Husi, strada Crizantemelor nr.3,  bl.14, sc.A, et.4, ap.13, judetul Vaslui, de pe numele Antohi Petru pe numele Antohi Valentina
Hotararea nr. 203 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.22, bl.33, sc.B, et.1, ap.41, jude?ul Vaslui, de pe numele Barnoschi Sandu pe numele Barnoschi Angela
Hotararea nr. 204 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Husi, strada Alexandru Giugaru nr.12, bl.9, sc.B, parter, ap.22, jude?ul Vaslui, de pe numele Ciupilan Mihai pe numele Svadu Natalia
Hotararea nr. 205 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada 14 Iulie nr.7, bl.L.3, sc.A, ap.1, catre actualul chirias. 
Hotararea nr. 206 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii directe a terenului în suprafata de 495 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Dacia nr.65, catre domnul Botezatu Ionel
Hotararea nr. 207 - privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 237 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în Husi, strada Al.Ghitescu nr.17, catre doamna Marangoci Zoita
Hotararea nr. 208 - privind aprobarea realizarii de materiale informare/ promovare a Municipiului Husi, si cuprinderea în bugetul local a sumelor necesare achizitionarii acestora
Hotararea nr. 209 - privind acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor care se afla în situatie de necesitate cauzate de calamitati naturale pe raza municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 210 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2021 pentru Proiectul cu finantare FEN “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi” cod SIPOCA 631 / cod SMIS 128787, accesat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai putin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate” Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP - (Anexa)
Hotararea nr. 211 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 2540,91 mii lei reprezentand sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean, subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii preiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020, sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020, sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si venituri proprii buget local - (Anexa)
Hotararea nr. 212 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa iunie 2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 213 - privind aprobarea dreptului de servitute catre SC "ORANGE ROMÂNIA" SA Bucuresti reprezentata prin SC "ELECTROGRUP" SA pentru utilizarea suprafetei de 725,60 mp teren apartinând domeniului privat al municipiului Husi în vederea executarii lucrarilor de "Conectare site-uri BA494 si BA 0006 cu un traseu de fibra optica " în judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 214 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire spatiu comercial, în municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.93, 93A, 93B, 93C, 93D, C.F. 73685, 70247, 70250, 70245,70260, municipiul Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 215 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea efectuarii actiunii de dezinsectie si distrugere a tântarilor si a larvelor de tântari în municipiul Husi