Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Februarie 2019

Hotararea nr. 49 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna februarie 2019
Hotararea nr. 50 - privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a suprafetelor de pajisti aflate pe domeniu privat al municipiului, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 51 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 52 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii directe a terenului în suprafata de 495 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Dacia nr.63, catre domnul Botezatu Ionel
Hotararea nr. 53 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 343 din 29.11.2018 privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 329 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în Husi, strada Ion Minulescu nr.13, catre domnul Nenici Mihai si doamna Nenici Dorina
Hotararea nr. 54 - privind înscrierea definitiva în domeniul privat al Municipiului Husi a imobilului reprezentând teren intravilan, situat in municipiul Husi, strada Ion Minulescu nr.13, individualizat prin Numar cadastral 77129-C1 - (Anexa)
Hotararea nr. 55 - privind modificarea Contractului privind exercitarea dreptului de acces al S.C."ROMTELECOM " S.A. în zona imobilelor proprietate publica si privata a Municipiului Husi , nr. 8180 din 31.03.2009 -(Anexa)
Hotararea nr. 56 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de concesiune al imobilului situat in municipiul Husi, Bd.1 Mai nr.91
Hotararea nr. 57 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 76485 in suprafa?a de 16576 mp, situat in Cartier Dric 2, proprietatea privata a municipiului Husi, in 4 loturi distincte - (Anexa)
Hotararea nr. 58 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 151 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, Soseaua Husi-Iasi nr.74, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 59 - privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 30 mp, apartinând domeniului public al municipiului Husi, situat în Drum Recea nr.1.A, catre Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui
Hotararea nr. 60 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a 3 loturi de teren apartinând domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 61 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr.34 din 03.08.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în Consiliul de Administra?ie al Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi
Hotararea nr. 62 - privind înfiintarea unei linii de garda la domiciliu în specialitatea A.T.I. în cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 63 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 64 - privind desemnarea reprezentantului Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi în Adunarea Generala a Asociatilor la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI si aprobarea contractului de mandat al acestuia - (Anexa)
Hotararea nr. 65 - pentru modificarea actionariatului la S.C. "ECOSALUBRIZARE PREST" SRL HUSI, prin retragerea din asociere a Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Cretesti, urmând ca Unitatea Administrativ Teritorala a Municipiului Husi sa devina unic actionar (100%) si preluarea de catre U.AT Husi 1 (una) parte sociala detinuta de UAT Cretesti în valoare de 21931 lei
Hotararea nr. 66 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 323 din 31.10.2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L, întocmite în baza listei de prioritate pentru acordarea locuintei A.N.L., aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 186 din 31.05.2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 67 - privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 29/26.01.2017 privind darea în administrarea Colegiului National “Cuza Voda Husi” a obiectivului «Campus Colegiul National Cuza Voda Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 68 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuinta individuala în municipiul Husi, strada Jomir nr.1, judetul Vaslui, C.F. 72699, beneficiar Avatajitei Ionel
Hotararea nr. 69 - privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Reabilitare Centru Comunitar Integrat Municipiul Husi” realizat in cadrul proiectului “Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva in Husi”, depus in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020- Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei;Operatiunea 4.2- Reducerea numarului de comunitati matginalizate (non-roma) aflata in risc de saracie si excluziune sociala prin implementarea de masuri integrate - (Anexa)
Hotararea nr. 70 - privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta în cazurile de violenta domestica în municipiul Husi
Hotararea nr. 71 - privind emiterea acordului Consiliului Local al municipiului Husi pentru subinchirierea unui spatiu in suprafata de 14,14 mp, situat in municipiul Husi, in incinta Salii de Sport din strada A.I.Cuza nr.12, inchiriat de Ursu M.Dorin Mihai, conform contractului de inchiriere nr.20116 din 03.07.2007, catre SC Medtonic Fitness S.R.L.
Hotararea nr. 72 - privind închirierea directa a unei suprafate de teren de 5600 mp, proprietate publica a municipiului Husi, situata în Husi, strada Recea nr.1.A,pentru interes public - (Anexa)