Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 31 Mai 2018

Hotararea nr. 152 - privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al doamnei Bucos Maricica
Hotararea nr. 153 - privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Giosu Georgeta
Hotararea nr. 154 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului Zlatan Costica
Hotararea nr. 155 - privind completarea a doua comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui
Hotararea nr. 156 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 157 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi însusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001 - (Anexa)
Hotararea nr. 158 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Calea Basarabiei bl.G.3, sc.A, parter, ap.1, catre actualul chirias
Hotararea nr. 159 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Schit nr.6, bl.H.4, sc.C, et.3,ap.42, catre actualul chirias
Hotararea nr. 160 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 442 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat în strada Husi-Voloseni nr.1.C
Hotararea nr. 161 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 28,00 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Luceafarul nr.2, lânga bloc B.
Hotararea nr. 162 - privind aprobarea unui schimb de locuinte A.N.L. având ca beneficiar pe doamna Danila Gianina
Hotararea nr. 163 - privind aprobarea schimbarii locuintei A.N.L. având ca beneficiar pe domnul Merloi Mugurel Constantin
Hotararea nr. 164 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului – teren, situat în municipiul Husi, Piata Agroalimentara, strada Piata Victoriei, în suprafata de 3164 mp, cu numar cadastral 76081 - (Anexa)
Hotararea nr. 165 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 76476 in suprafata de 116899 m.p, situat in Cartier Dric 3, proprietatea municipiului Husi, in 2 loturi distincte - (Anexa)
Hotararea nr. 166 - privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 301,00 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în Husi, strada Ieremia Movila nr.50, catre domnul Salavastru Ciprian
Hotararea nr. 167 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 15,20 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Sergent Major Erou Arhire Stefan nr.2.B - (Anexa)
Hotararea nr. 168 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor terenuri ce apartin domeniului public al municipiului Husi, aflate în administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situate în Bazarul din strada Stefan cel Mare - (Anexa)
Hotararea nr. 169 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 1000 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în Husi, strada Ciprian Porumbescu nr.2.C - (Anexa)
Hotararea nr. 170 - privind aprobarea ordinii de prioritate a cererilor depuse conform Legii nr.15/2003, republicata, modificata si completata - (Anexa)
Hotararea nr. 171 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Husi in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti- judetul Vaslui, cu privire la cererea de aderare a Comunei Blagesti, judetul Vaslui, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – APC Vaslui
Hotararea nr. 172 - pentru emiterea unui aviz favorabil privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a eventualelor contestatii la concursul organizat pentru ocuparea postului specific comitetului director de director medical la Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi
Hotararea nr. 173 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 31.03.2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 174 - privind aprobarea Programului de reparatii strazi în municipiul Husi pentru anul 2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 175 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare prin asfaltare strazi în municipiul Husi" - (Anexa)
Hotararea nr. 176 - privind aprobarea actualizarii valorii creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2019 pentru obiectivul «Program de reparatii strazi in Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 177 - pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotarârea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 147 din 11.05.2018 privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2019 pentru finantarea obiectivului de investitii «Reabilitare spatiu de joaca Parc "Rodina" din municipiul Husi » - (Anexa)
Hotararea nr. 178 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 507,0 mii lei reprezentând sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, din fondul aflat la dispozitia Consiliului Judetean Vaslui din cota de 17,25% din impozitul pe venit, pe anul 2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 179 - privind aprobarea casarii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe anul 2017 preluate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din Municipiul Husi prin concesiune nr. 9598 din 01.04.2011 - (Anexa)
Hotararea nr. 180 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 181 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 182 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 183 - privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Asfaltare/reabilitare strazi(inclusiv trotuare,piste de biciclete) pe traseul transportului public(aproximativ1,7km),asfaltare trotuare cu exceptia celor de mai sus(aproximativ 5,5 km),amenajare statii de transport in comun”in cadrul proiectului integrat” Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila”, în vederea accesarii unei finantari în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon. Prioritatea de investitii 4e, Obiectivul specific 3.2:Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila - (Anexa)
Hotararea nr. 184 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Spalatorie auto self, pentru terenul în suprafata de 1700 m.p., situat în intravilanul municipiului Husi, str. Calea Basarabiei, nr. 36, numar cadastral 71136, judetul Vaslui, beneficiar Popovici Bogdan - (Anexa)
Hotararea nr. 185 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire galerii comerciale, gospodarie de apa si împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces si amplasare mijloace publicitare, pentru terenul în suprafata de 9443 m.p., situat în intravilanul municipiului Husi, str. Calea Basarabiei, nr. 103, numar cadastral 76126, judetul Vaslui, beneficiar SC Red Project Five SRL Bucuresti - (Anexa)
Hotararea nr. 186 - pentru aprobarea listei privind ordinea de prioritate în solutionarea cererilor depuse în vederea obtinerii unei locuinte ANL - (Anexa)
Hotararea nr. 187 - privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L, întocmite în baza listei de prioritate pentru acordarea locuintei A.N.L., aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 186 din 31.05.2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 188 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Dezvoltare terminal de transport public si statii de incarcare autobuze”in cadrul proiectului integrat”Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila” în vederea accesarii unei finantari în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 cu numarul POR/2017/3/3.2/1/7REGIUNI-Axa prioritara 3:Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon. Prioritatea de investitii 4e:promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii,in special pentru zonele urbane,inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare,Obiectivul specific 3.2:Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila - (Anexa)
Hotararea nr. 189 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea construirii unei alveole reprezentând statie de autobuz strada A.I.Cuza, vizavi de magazinul LIDL