Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 31 Octombrie 2017

Hotararea nr. 239 - privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Husi, domnului plutonier ROMILA Anton EDUARD-VLAD
Hotararea nr. 240 - privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, strada Piata Victoriei nr.9, bl.18, sc.D, et.4, ap.11, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias - (Anexa)
Hotararea nr. 241 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3, sc.A, et.1, ap.8, catre actualul chirias
Hotararea nr. 242 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al apartamentului situat in municipiul Husi, strada Aleea Stadionului nr.11, bl.25, sc.C, et.4, ap.25
Hotararea nr. 243 - privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi  - (Anexa)
Hotararea nr. 244 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001 - (Anexa)
Hotararea nr. 245 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 113 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Ieremia Movila nr.49.A, judetul Vaslui  - (Anexa)
Hotararea nr. 246 - privind aprobarea calculului chiriei aferente locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, situate in municipiul Husi, strada Husi - Iasi nr.82.A, bl.ANL.1 si bl.ANL.2, construite prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte si aprobarea contractului de inchiriere  - (Anexa)
Hotararea nr. 247 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire centru comercial, gospodarie de apa si imprejmuire, amenajare parcare, amenajare acces si amplasare mijloace publicitare, pentru terenul in suprafata de 11053 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Calea Basarabiei nr.103, numar cadastral 76125, judetul Vaslui, beneficiar SC Red Project Five SRL Bucuresti - (Anexa)
Hotararea nr. 248 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 249 - privind aprobarea Programului de pregatire, deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Husi pentru perioada 15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018 si a Programului cu principalele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor negative ale situatiilor de urgenta specifice sezonului rece pentru perioada 15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018  - (Anexa)
Hotararea nr. 250 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Stadionului Municipal Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 251 - Privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 252 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.229 din 28.09.2017 Privind aprobarea valorii proiectului, a bugetului acestuia si a contributiei proprii a Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Husi la proiectul “Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva in Husi“, depus in cadrul Programul Operational Capital Uman 2014-2020 - Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei; Operatiunea 4.2: Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non - roma) aflata in risc de saracie si excluziune sociala prin implementarea de masuri integrate, si imputernicirea persoanei desemnate sa semneze contractul de finantare/documentele contractului de finantare  - (Anexa)
Hotararea nr. 253 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru aprobarea realizarii de documentatii in vederea accesarii unei finantari in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 10.2 Cresterea gradului de participare la invatamantul profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul vietii, pentru reabilitarea /modernizarea si dotarea Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi
Hotararea nr. 254 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul BIBLIOTECII MUNICIPALE “MIHAI RALEA” HUSI - (Anexa)
Hotararea nr. 255 - privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Husi pentru semestrul I an scolar 2017-2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 256 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-2018 pentru obiectivul de investitii «Reabilitare Strada Ion Cernatescu in Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 257 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-2018 pentru obiectivul de investitii «Modernizare strazi in Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 258 - pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.83 din 29.03.2017 privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017 -2018 pentru obiectivul de investitii «Alimentare cu apa potabila zona locuinte ANL de pe Soseaua Husi-Iasi nr.74 -76 din Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 259 - privind completarea Programului multianual de reparatii strazi in municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 260 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investitie "Instalatie stins incendiu Hala Agroalimentara Municipiul Husi" - (Anexa)
Hotararea nr. 261 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.09.2017  - (Anexa)
Hotararea nr. 262 - privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre contribuabilii - persoane fizice din Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara activitati economice (persoane fizice autorizate – asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati economice) - (Anexa)
Hotararea nr. 263 - privind rectificarea bugetului local etapa II octombrie 2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 264 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa II octombrie 2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 265 - privind emiterea unui aviz de principiu pentru trecerea imobilului- teren situat in municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.110.A din domeniul privat al Unitatii Administrativ Teritoriale Husi in domeniul public al Unitatii Administrativ Teritoriale Husi si transmiterea acestuia din domeniul public al Unitatii Administativ Teritoriale Husi in domeniul public al Statului  - (Anexa)