Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 23 Noiembrie 2020

Hotararea nr. 379 - privind constituirea Comisiei speciale de numarare a voturilor secrete în situatiile expres prevazute de legislatia în vigoare, precum si în cazurile în care Consiliul Local al Municipiului Husi stabileste adoptarea unor hotarâri prin vot secret în mandatul 2020-2024
Hotararea nr. 380 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Modernizare prin asfaltare strada Pavel Tacu din municipiul Husi, judetul Vaslui ” - (Anexa)
Hotararea nr. 381 - privind actualizarea Programului de reparatii strazi in Municipiul Husi, judetul Vaslui pentru anul 2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 382 - privind alocarea sumei de 33.300 lei lei fara TVA pentru elaborarea documentatiei PUZ – Construire baza sportiva tip 1, strada Ciprian Porumbescu nr.44, municipiul Husi,judetul Vaslui
Hotararea nr. 383 - privind alocarea sumei de 20.483,31 lei cu TVA necesara repararii locului de joaca de pe strada 14 Iulie din municipiul Husi, judetul Vaslui
Hotararea nr. 384 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.09.2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 385 - privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din învatamântul preuniversitar de stat din Municipiul Husi pentru semestrul I an scolar 2020-2021 - (Anexa)
Hotararea nr. 386 - privind aprobarea repartizarii sumei de 28,9 mii lei din bugetul local al municipiului Husi în vederea sustinerii financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul Husi
Hotararea nr. 387 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 388 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 389 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 390 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Bibliotecii Municipale “Mihai Ralea” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 391 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 392 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 315 din 21.07.2020 privind propunerea schimbarii destinatiei imobilului Corp 5 a Scolii Gimnaziale “Anastasie Panu”, situat în strada Corni nr.79, proprietatea municipiului Husi, din imobil cu destinatie de “unitate de învatamânt” în “Centru Comunitar Integrat“ - (Anexa)
Hotararea nr. 393 - privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere pentru spatii situate în strada Piata Victoriei nr.11, Hala Agroalimentara – cladirea noua
Hotararea nr. 394 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al imobilului situat in Municipiul Husi, Drum Cotoi nr.2
Hotararea nr. 395 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 77533 în suprafata de 133 mp, situat în strada Saca nr.18.A, proprietatea municipiului Husi, în 2 loturi distinct - (Anexa)
Hotararea nr. 396 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 78520 în 4 loturi distincte situat în Cartier Dric.2 - (Anexa)
Hotararea nr. 397 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 78049 în 3 loturi distincte, cu numarul cadastral 78019 în 5 loturi distincte, cu numarul cadastral 78007 în 9 loturi distincte, cu numarul cadastral 78020 în 4 loturi distincte si cu numarul cadastral 78128 în 3 loturi distincte situate în Cartier Dric.3 - (Anexa)
Hotararea nr. 398 - privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 7,70 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în Husi, strada Al.I.Cuza nr.31.A, catre SC Tehnoutiaj SA Husi
Hotararea nr. 399 - privind preluarea contractului de concesiune nr. 4346 din 16.08.1994 pentru terenul în suprafata de 300 mp situat in municipiul Husi, strada General Dabija Neculai nr.28, lotul nr.98, de pe numele defunctului Chiritoiu Mihai, pe numele mostenitorilor Irimia Elena, Chiritoiu Sergiu, Harnagea Mirela
Hotararea nr. 400 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada 1 Decembrie nr.18, bl.13, sc.A, et.4, ap.1, catre actualul chirias
Hotararea nr. 401 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada 1 Decembrie nr.47, bl.Recon, et.2, ap.35, catre actualul chirias
Hotararea nr. 402 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii directe a terenului în suprafata de 300 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Victor Ion Popa nr.66, catre actualul concesionar
Hotararea nr. 403 - privind preluarea de catre U.A.T. Municipiul Husi, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Husi, de la SC “PARCURI VERZI & URBAN TRANS” SRL HUSI a terenului în suprafata de 7590 mp si a constructiei (grajd) în suprafata de 63 mp situate in municipiul Husi, strada Husi-Voloseni nr.20.A - (Anexa)
Hotararea nr. 404 - privind darea în folosinta pe perioada contractului de delegare a gestiunii catre S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI a imobilului constructie (grajd) cu suprafata construita de 63 mp si teren în suprafata de 7590 mp, situate în strada Husi- Voloseni nr.20.A, în vederea construirii unui depozit de deseuri vegetale - (Anexa)
Hotararea nr. 405 - privind aprobarea Programului de pregatire, deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Husi pentru perioada 01 noiembrie 2020 – 31 martie 2021 si a Programului cu principalele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor negative ale situatiilor de urgenta specifice sezonului rece pentru perioada 01 noiembrie 2020 – 31 martie 2021 - (Anexa)
Hotararea nr. 406 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reparatii capitale apartament strada Calea Basarabiei bl.G.3, sc.B, ap.21, parter, proprietatea Municipiului Husi, din municipiul Husi, judetul Vaslui ” - (Anexa)
Hotararea nr. 407 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reparatii exterioare la pereti si balcon apartament strada A.I.Cuza nr.2, bl.H.1, sc.A, et.4, ap.11, proprietatea Municipiului Husi, din municipiul Husi, judetul Vaslui ” - (Anexa)
Hotararea nr. 408 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul “Reamenajare trotuar strada Corni din municipiul Husi, judetul Vaslui” - (Anexa)
Hotararea nr. 409 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reamenajare loc de joaca strada Calea Basarabiei (lânga Cimitirul Ortodox “Sf.Toma”) din municipiul Husi, judetul Vaslui”  - (Anexa)
Hotararea nr. 410 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reamenajare loc de joaca Gradinita cu Program Prelungit nr.13 din municipiul Husi, judetul Vaslui” - (Anexa)
Hotararea nr. 411 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reabilitare punte acces la locuinta strada Dobrina nr.42.A din municipiul Husi, judetul Vaslui ” - (Anexa)
Hotararea nr. 412 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “Reamenajare trotuare strada Corni din Municipiul Husi ” - (Anexa)
Hotararea nr. 413 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Fundatura Movilelor din Municipiul Husi ” - (Anexa)
Hotararea nr. 414 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare retele apa potabila si canalizare menajera in Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 415 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2021 pentru obiectivul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect, finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, si în sectorul locuintelor, Obiectiv Specific - Cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari - (Anexa)
Hotararea nr. 416 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul ”Cheltuieli servicii consultanta tehnica de specialitate pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Husi pentru orizontul de timp 2022 - 2027” - (Anexa)
Hotararea nr. 417 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “PUZ – Construire baza sportiva tip.1, strada Ciprian Porumbescu nr.44, municipiul Husi ” - (Anexa)
Hotararea nr. 418 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017 - 2021 pentru obiectivul de investitii “Modernizare strazi in Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 419 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019 -2022 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 420 - privind modificarea si completarea art.4 al H.C.L. nr. 370/24.09.2020 privind rectificarea bugetului local cu suma de 900,0 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut în bugetul de stat pe anul 2020
Hotararea nr. 421 - privind rectificarea bugetului local etapa noiembrie 2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 422 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii – etapa noiembrie 2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 423 - privind constituirea comisiilor de specialitate
Hotararea nr. 424 - privind alegerea viceprimarului Municipiului Husi, judetul Vaslui