Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 31 Octombrie 2018

Hotararea nr. 294 -privind modificarea Anexei nr.1 a Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 185 din 31.05.2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 295 -privind înscrierea definitiva în domeniul public al Municipiului Husi a imobilului reprezentând Casa de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi, strada Alexandru Giugaru nr.2, individualizat prin Nr. Cadastral 73478 - (Anexa)
Hotararea nr. 296 -privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi însusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001 - (Anexa)
Hotararea nr. 297 -privind transmiterea Cladirilor C.1 si C.6 si a terenului aferent (fost Pavilion pediatrie, interne si statie oxigen) si a cladirii C.5 si terenul aferent (fost Pavilion MRF), apartinand domeniului public al municipiului Husi, situat in strada 1 Decembrie nr.14, în domeniul public al judetului Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 298 -privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 299 -privind darea în folosinta gratuita a Cladirii C.2 si terenului aferent (fost"Dispensarul nr.4") apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada 1 Decembrie nr.14, catre Episcopia Husilor pe o perioada de 49 ani - (Anexa)
Hotararea nr. 300 -privind modificarea contractului de închiriere nr.29155 din 13.01.2017 încheiat cu SC "Braniss" SRL Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 301 -privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru introducere teren în intravilanul municipiului Husi, pentru construire locuinta D+P+M, anexe P, bazin vidanjabil si împrejmuire teren, extravilan mun.Husi, Punct "Sf.Ioan" T.27, P.3037, CF 75995, judetul Vaslui, beneficiar Vîrna Liviu - (Anexa)
Hotararea nr. 302 -privind emiterea avizului de principiu în vederea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 362,25 mp, apartinând domeniului public al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat în strada Stefan cel Mare nr.55 - (Anexa)
Hotararea nr. 303 -privind emiterea acordului favorabil în vederea efectuarii unor lucrari de modernizare la spatiile în care functioneaza cabinetele medicale, situate în municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.21, în incinta stomatologiei, de catre, concesionarii/chiriasul spatiilor - (Anexa)
Hotararea nr. 304 -privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafete de teren situata în municipiul Husi, strada Victor Ion Popa nr.53, în urma înstrainarii constructiei cu destinatia de locuinta
Hotararea nr. 305 -privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite în conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala - (Anexa)
Hotararea nr. 306 -privind emiterea avizului de principiu în vederea concesionarii prin licitatie publica a unui lot de teren, în suprafata de 284 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în municipiul Husi, strada Ieremia Movila nr.36, judetul Vaslui, pentru construirea unei locuinte
Hotararea nr. 307 -pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.10 din 31.01.2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 308 -privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada 1 Decembrie nr.31, bl.6, sc.C, et.4, ap.60, catre actualul chirias
Hotararea nr. 309 -privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Schit nr.6, bl.H.4, sc.C, et.3, ap.42, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 310 -privind aprobarea Programului de pregatire, deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Husi pentru perioada 15 noiembrie 2018 – 15 martie 2019 si a Programului cu principalele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor negative ale situatiilor de urgenta specifice sezonului rece pentru perioada 15 noiembrie 2018 – 15 martie 2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 311 -privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.09.2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 312 -privind aprobarea valorii proiectului, a bugetului acestuia si a contributiei proprii a Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Husi la proiectul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” codul SMIS 117872, depus in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020; Axa prioritara 3- “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1”Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor”, Obiectiv specific-“Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale,cladirile publice si sistemele de iluminat public,indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari” - (Anexa)
Hotararea nr. 313 -privind emiterea unui aviz de principiu în vederea alocarii sumei de 549.900 lei reprezentând contributia Consiliului local al municipiului Husi în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investitii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii
Hotararea nr. 314 -privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din învatamântul preuniversitar de stat din Municipiul Husi pentru semestrul I an scolar 2018-2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 315 -privind aprobarea creditelor de angajament actualizate pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2019 pentru obiectivul de investitii «Executie lucrari de utilitati si sistematizare pe verticala ANL Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 316 -privind aprobarea creditelor de angajament actualizate pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2021 pentru obiectivul de investitii «Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 317 -privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2021 pentru obiectivul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect, finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, si în sectorul locuintelor, Obiectiv Specific - Cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari - (Anexa)
Hotararea nr. 318 -privind rectificarea bugetului local etapa octombrie 2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 319 -privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii- etapa II octombrie 2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 320 -privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 321 -privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Muzeului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 322 -pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.45 din 07.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în Consiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Husi
Hotararea nr. 323 -privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L, întocmite în baza listei de prioritate pentru acordarea locuintei A.N.L., aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 186 din 31.05.2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 324 -privind trecerea din administrarea Scolii Gimnaziale "Mihail Sadoveanu" Husi în administrarea Primariei Municipiului Husi a imobilului Corp 4 Atelier, situat în strada A.I.Cuza nr.13, apartinând domeniului public al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 325 -privind trecerea din administrarea Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir" Husi in administrarea Seminarului Teologic Ortodox "Sf.Ioan Gura de Aur" Husi a imobilului «Centrala Termica Colegiul Agricol "Dimitrie Cantemir"», situata in strada I.Al.Anghelus nr.10, apartinand domeniului public al municipiului Husi - (Anexa)