Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 21 Iulie 2020

Hotararea nr. 282 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna iulie 2020
Hotararea nr. 283 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 284 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 285 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 286 - pentru aprobarea listei de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat intocmita în baza listei de prioritate pentru acordarea locuintelor cetatenilor ale caror dosare au fost admise în vederea obtinerii unei locuinte din fondul locativ de stat, aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al municipiului Husi nr.193 din 15.04.2020  - (Anexa)
Hotararea nr. 287 - privind aprobarea actualizarii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“, a carui finantare este accesata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10, Prioritatea de Investitii 10.1, Obiectivul Specific 10.2 - (Anexa)
Hotararea nr. 288 - privind aprobarea bugetului proiectului cu finantare europeana nerambursabila “Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competen?ele partajate, în cadrul Primariei Municipiului Husi” cod SIPOCA 829/cod SMIS 136134 accesat în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai putin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate- Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP. - (Anexa)
Hotararea nr. 289 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2022 pentru obiectivul “Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competentele partajate, în cadrul Primariei Municipiului Husi”, cod SIPOCA 829 / cod SMIS 136134, accesat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/661/2/1(CP13/2019 pentru regiuni mai putin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administra?iei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate” – Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP - (Anexa)
Hotararea nr. 290 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie Reparatii curente cladire laborator din cadrul Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi  - (Anexa)
Hotararea nr. 291 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2021 pentru obiectivul Reparatii curente cladire laborator din cadrul Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 292 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Amenajare loc joaca pentru copii, zona A.N.L. de pe Soseaua Husi-Iasi din municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 293 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2021 pentru obiectivul  «Amenajare loc joaca pentru copii, zona ANL de pe Soseaua Husi-Iasi din municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 294 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Amenajare loc joaca pentru copii, Bd.1 Mai – spate bloc nr.25 din municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 295 - privind actualizarea Programului de reparatii strazi in Municipiul Husi, judetul Vaslui pentru anul 2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 296 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul ”Program reparatii strazi 2020” - (Anexa)
Hotararea nr. 297 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reamenajari interioare Cresa Municipiului Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 298 - privind alocarea sumei de 70.528 lei cu TVA pentru efectuarea serviciilor de dezinsectie aeriana pe teritoriul intravilan al Municipiului Husi
Hotararea nr. 299 - privind adoptarea unor masuri fiscale conform art. V si VI din O.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale - (Anexa)
Hotararea nr. 300 - privind anularea majorarilor de întârziere pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local în conditiile O.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale - (Anexa)
Hotararea nr. 301 - privind rectificarea bugetului local etapa iulie 2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 302 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii – etapa iulie 2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 303 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Zona Centrala Protejata – „ Imobil cu regim de înatime P+2E cu spatii comerciale la parter si locuinte de serviciu la etajele nr.1 si nr.2, amenajare acces pietonal si carosabil din strada Mihail Kogalniceanu si din strada I.Al.Anghelus si împrejmuire amplasament”, municipiul Husi, strada Mihail Kogalniceanu nr.6, judetul Vaslui, beneficiar SC “TOPEDLIN IMOBILIARE” SRL - (Anexa)
Hotararea nr. 304 - privind completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 305 - privind însusirea de catre Consiliului Local al municipiului Husi a modificarilor inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui, însusit prin Hotarârea Consiliului Local al municipiului Husi nr.21 din 12.04.2001, cu modificarile si completarile ulterioare - (Anexa)
Hotararea nr. 306 - privind atestarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui, însusit prin Hotarârea Consiliului Local al municipiului Husi nr.21 din 12.04.2001 - (Anexa)
Hotararea nr. 307 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 78000 în 5 loturi distincte si a numarului cadastral 77920 în 2 loturi distincte situate în Cartier Dric.2 - (Anexa)
Hotararea nr. 308 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77685 în 6 loturi distincte, cu numarul cadastral 77964 în 2 loturi distincte si cu numarul cadastral 76471 in 2 loturi distincte situate în Cartier Dric.3 - (Anexa)
Hotararea nr. 309 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vânzarii terenului în suprafata de 7,70 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Al.I.Cuza nr.31.A, catre actualul concesionar
Hotararea nr. 310 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a 12 loturi de teren apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi  - (Anexa)
Hotararea nr. 311 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 294 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Tudor Arghezi nr.12, catre domnul Ciobanu Sebastian Marius, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 312 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 299,0 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat în strada Ciprian Porumbescu nr.49 - (Anexa)
Hotararea nr. 313 - privind modificarea contractelor de dare în administrare încheiate cu Directia de Asistenta Sociala Husi si Politia Locala Husi pentru spatiile din incinta imobilului “Centru Consultativ pentru cetatenii municipiului Husi“, în care îsi desfasoara activitatea - (Anexa)
Hotararea nr. 314 - privind preluarea din administrarea Scolii Gimnaziale “Anastasie Panu” Husi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Husi a imobilului Corp 5 situat în strada Corni nr.79 - (Anexa)
Hotararea nr. 315 - privind propunerea schimbarii destinatiei imobilului Corp 5 a Scolii Gimnaziale “Anastasie Panu”, situat în strada Corni nr.79, proprietatea municipiului Husi, din imobil cu destinatie de “unitate de învatamânt” în “Centru Comunitar Integrat “
Hotararea nr. 316 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.83 bl.G.3, sc.A, parter, ap.3, judetul Vaslui, de pe numele Iftene Constantin pe numele Iftene Gianina
Hotararea nr. 317 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada 1 Decembrie nr.37, bl.8, sc.A, parter, ap.1, catre actualul chirias
Hotararea nr. 318 - privind aprobarea amplasarii unui totem reprezentând “Placa de identificare a structurii militare” pe terenul proprietatea municipiului Husi din strada 1 Decembrie nr.48.A, în fata U.M.01776
Hotararea nr. 319 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezmembrare teren in 6 loturi, amplasament municipiul Husi, strada George Cosbuc nr.13, judetul Vaslui, beneficiar Chiriac Constantin - (Anexa)
Hotararea nr. 320 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)