Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 25 Februarie 2021

Hotararea nr. 46 - privind aprobarea casarii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe anul 2020 preluate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – HUSI în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare prin concesiune nr. 9598 din 01.04.2011 - (Anexa)
Hotararea nr. 47 - privind anularea majorarilor de întârziere pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 48 - privind aprobarea includerii în buget a sumei de 370.750,49 lei fara TVA reprezentând contributia UAT Husi la cofinantarea costurilor eligibile ale proiectului de investitii „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare în aglomerarile Vaslui, Bârlad, Husi si Negresti din judetul Vaslui” pentru perioada 01.11.2020 – 15.12.2021
Hotararea nr. 49 - privind desemnarea reprezentantului Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Husi în Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. "PARCURI VERZI & URBAN TRANS" SRL HUSI 
Hotararea nr. 50 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 51 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 52 - privind modificarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 53 - privind atestarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 54 - privind preluarea Salii de Sport situata în strada M.Kogalniceanu nr.15, din administrarea Colegiului National „Cuza Voda” Husi, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 55 - privind darea în administrarea Scolii Gimnaziale „Anastasie Panu” Husi a Salii de Sport din cladirea Colegiului National „Cuza Voda” Husi, situata în strada M. Kogalniceanu nr.15 - (Anexa)
Hotararea nr. 56 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul <> - (Anexa)
Hotararea nr. 57 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local  în municipiul Husi, judetul Vaslui” - (Anexa)
Hotararea nr. 58 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire locuinta si spatiu comercial, municipiul Husi, B-dul 1 Mai nr.38, judetul Vaslui, beneficiar Pamfil Silvia- Magdalena - (Anexa)
Hotararea nr. 59 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire baza sportiva tip 1, municipiul Husi, strada Ciprian Porumbescu nr.44, judetul Vaslui, beneficiar Municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 60 - privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 300 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Victor Ion Popa nr.66, catre actualul concesionar 
Hotararea nr. 61 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate închirierii, construite prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte - (Anexa)
Hotararea nr. 62 - privind darea în administrarea Gradinitei cu Program Prelungit nr.10 Husi, a imobilului situat în strada 14 Iulie nr.19 - (Anexa)