Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 Aprilie 2017

Hotararea nr. 99 - pentru alegerea presedintelui sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Husi din data de 27 aprilie 2017
Hotararea nr. 100 - privind reorganizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Husi
Hotararea nr. 101 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 102 - privind aprobarea contractului-cadru pentru concesionarea prin licitatie publica a terenurilor apartinând domeniului public sau privat, proprietatea Municipiului Husi  - (Anexa)
Hotararea nr. 103 - privind aprobarea Regulamentului - cadru de închiriere a spatiilor disponibile din Institutiile de cultura de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 104 - privind însusirea Raportului de Evaluare “Spatiu Comercial” Bd.1 Mai, bl.25, sc.B, parter - (Anexa)
Hotararea nr. 105 - privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.8002 din 11.04.2012, chirias GUZUMAS FLORIN, pentru terenul în suprafata de 7,00 mp, situat în Husi, strada Eroilor bl.15, sc.D, parter, ap.2, pentru extindere balcon  - (Anexa)
Hotararea nr. 106 - privind preluarea Contractului de închiriere nr. 32001/11.11.2015 pentru terenul situat în municipiul Husi, aflat în administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, în Bazarul din strada Stefan cel Mare, în suprafata de 9 mp, locul nr.”5”
Hotararea nr. 107 - privind preluarea Contractului de închiriere nr.6571 din 28.03.2017, pentru terenul situat în municipiul Husi, strada A.I.Cuza, lânga Sala de Sport, în suprafata de 18,00 mp, a Contractului de închiriere nr.517 din 18.01.2017, pentru terenul situat în municipiul Husi, strada Schit, vis-a-vis de blocul H.3, în suprafata de 46,75 mp si a Contractului de închiriere nr.28853 din 12.01.2017, pentru terenul situat în municipiul Husi, strada 1 Decembrie, în spatele bl.1, în suprafata de 10,70 mp
Hotararea nr. 108 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren, situat in municipiul Husi,Cartier Recea, strada Doctor Hortolomei Nicolae nr.2 in suprafata de 600 mp, cu numar cadastral 75972  - (Anexa)
Hotararea nr. 109 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului – teren, situat in Municipiul Husi, strada Piata Victoriei, Piata Agroalimentara, in suprafata de 3191 mp, cu numar cadastral 73525 - (Anexa)
Hotararea nr. 110 - privind emiterea unui aviz de de principiu în vederea vânzarii directe a terenului în suprafata de 34,60 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în Husi, Soseaua Husi-Stanilesti nr.8.B, catre domnul Tautu Adrian Iulian  - (Anexa)
Hotararea nr. 111 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri ce apartin domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situate in Bazarul din strada Stefan cel Mare - (Anexa)
Hotararea nr. 112 -  pentru revocarea art.1 din Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 67 din 29.03.2017 privind desemnarea reprezentantului Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi în Adunarea Generala a Asociatilor la SC “ECOSALUBRIZARE PREST” SRL HUSI si aprobarea contractului de mandat al acestuia
Hotararea nr. 113 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a valorii cofinantarii de catre Consiliul Local Husi a proiectului “Fazarea proiectului reabilitarea sistemului de alimentare cu apa ,a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare în aglomerarile Vaslui, Bârlad, Husi si Negresti, judetul Vaslui” - (Anexa)
Hotararea nr. 114 - privind aprobarea preturilor si tarifelor serviciilor conexe serviciilor de utilitati publice de la SC AQUAVAS SA VASLUI – sucursala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 115 - privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre contribuabilii - persoane fizice din Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara activitati economice (persoane fizice autorizate – asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati economice) - (Anexa)
Hotararea nr. 116 - privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si descarcarea de gestiune la 31.12.2016 si aprobarea indicatorilor economico-financiari, a indicatorilor de performanta – nefinanciari, realizati la 31.12.2016 la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI  - (Anexa)
Hotararea nr. 117 - privind aprobarea casarii obiectelor de inventar pe anul 2016 preluate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din Municipiul Husi prin concesiune nr. 9598 din 01.04.2011 - (Anexa)
Hotararea nr. 118 - privind darea în administrare a terenurilor si cladirilor în care îsi desfasoara activitatea Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, din administrarea Consiliului Local al municipiului Husi în administrarea acestuia  - (Anexa)
Hotararea nr. 119 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Administrare a Cimitirelor din Municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 120 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)