Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Ianuarie 2021

Hotararea nr. 07 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 1655,54 mii lei inregistrat la 31.12.2020, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2021
Hotararea nr. 08 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 627,76 mii lei rezultat din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii la data de 31.12.2020
Hotararea nr. 09 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea alocarii sumei de 879,0 mii lei reprezentand contributia Consiliului Local al municipiului Husi in cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investitii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii
Hotararea nr. 10 - privind organizarea evaluarii anuale a managementului la Biblioteca Municipala ”Mihai Ralea” Husi, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 11 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Husi
Hotararea nr. 12 - privind organizarea evaluarii anuale a managementului la Casa de Cultura Municipala ”Alexandru Giugaru” Husi, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 13 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Casei de Cultura Municipale ”Alexandru Giugaru” Husi
Hotararea nr. 14 - privind desemnarea persoanei care sa reprezinte interesele Municipiului Husi în Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a Judetului Vaslui
Hotararea nr. 15 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reabilitare strada Cpt.Carp din municipiul Husi, judetul Vaslui” - (Anexa)
Hotararea nr. 16 - privind stabilirea numarului de veterani si vaduve de razboi, persoane cu handicap si asistenti personali ai acestora care au dreptul de a calatori gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Husi
Hotararea nr. 17 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 18 - privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 19 - privind schimbarea destinatiei imobilului Corp 2, a Scolii Gimnaziale “Anastasie Panu”, situat în strada Corni nr.79, proprietatea municipiului Husi, din imobil cu destinatie de “unitate de învatamânt” în “Centru Comunitar Integrat“
Hotararea nr. 20 - privind darea în folosinta gratuita a spatiilor din imobilul Corp 2, a Scolii Gimnaziale “Anastasie Panu” situat în str.Corni nr.79, proprietatea municipiului Husi, apartinând domeniului public al municipiului Husi, catre Fundatia Star of Hope România, pe o perioada de 5 ani, pentru furnizarea de servicii sociale - (Anexa)
Hotararea nr. 21 - privind darea în folosinta gratuita a spatiilor din imobilul Corp 2, a Scolii Gimnaziale “Anastasie Panu” situat în str.Corni nr.79, proprietatea municipiului Husi, apartinând domeniului public al municipiului Husi, catre Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, pe o perioada de 5 ani, pentru furnizarea de servicii sociale - (Anexa)
Hotararea nr. 22 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.5610 din 01.03.2006, încheiat cu d-na tehnician dentar Mocanu Mirela, pentru spatiul cabinetului medical nr.4 ?i dependinte în cota indiviza, situat în incinta imobilului “Stomatologie” din strada 1 Decembrie nr.21, în suprafata totala de 55,08 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi
Hotararea nr. 23 -privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile apartinând domeniului privat al municipiului Husi, pe care sunt amplasate un numar de 39 constructii provizorii cu destina?ia de garaj sau magazie - (Anexa)
Hotararea nr. 24 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr.2385 din 03.02.2016, pentru spatiul E 18 in suprafata de 23,90 mp, situat in str. Piata Victoriei nr.11, in Hala Agroalimentara–cladirea noua, cu destinatia comert cu amanuntul al imbracamintei si incaltamintei, beneficiar I.I Mocanu Magda
Hotararea nr. 25 - privind preluarea contractului de concesiune nr. 10216 din 06.11.1998 pentru terenul în suprafata de 7,0 mp situat in municipiul Husi, strada Meleti Istrati nr.2.A, teren apartinând domeniului privat al municipiului Husi
Hotararea nr. 26 - privind preluarea contractului de concesiune nr.23704 din 07.11.2012, pentru terenul în suprafata de 75,0 mp, situat în strada A.I.Cuza nr.1.C, teren apartinând domeniului privat al municipiului Husi
Hotararea nr. 27 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 76711 în 2 loturi distincte situate în Bd.1 Mai nr.5.A - (Anexa)
Hotararea nr. 28 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului – teren cu numarul cadastral 76159 în 2 loturi distincte situate în Cartier Dric.1 - (Anexa)
Hotararea nr. 29 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77413 în 2 loturi distincte si cu numarul cadastral 77918 in 2 loturi distincte situate în Cartier Dric.2 - (Anexa)
Hotararea nr. 30 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 78650 în 5 loturi distincte si cu numarul cadastral 78117 în 2 loturi distincte situate în Cartier Dric.3 - (Anexa)
Hotararea nr. 31 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a 3 loturi de teren apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 32 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada 1 Decembrie, bl.Recon, sc.A, et.3, ap.62, catre actualul chirias
Hotararea nr. 33 - privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2021 - (Anexa)
Hotararea nr. 34 - privind aprobarea, pentru anul 2021, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului nr.427/2001
Hotararea nr. 35 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi in anul financiar 2021
Hotararea nr. 36 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul in municipiul Husi, str.Melchisedec nr.4, in anul financiar 2021
Hotararea nr. 37 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi,in anul financiar 2021
Hotararea nr. 38 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr.Vicenzo Morinello  in anul financiar 2021
Hotararea nr. 39 - privind aprobarea închirierii catre crescatorii de animale din municipiul Husi, a unor suprafete de pajisti, proprietatea privata a UAT Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 40 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul  “Lucrari de extindere retele de alimentare cu apa potabila si canalizare menajera din municipiul Husi, judetul Vaslui” - (Anexa)
Hotararea nr. 41 - privind aprobarea organizarii celui de al doilea centru de vaccinare a populatiei împotriva COVID.19 la nivelul municipiului Husi, în imobilul apartinând domeniului public al municipiului Husi, strada AI.I.Cuza nr.12
Hotararea nr. 42 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi în Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Husi