Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 30 Ianuarie 2020

Hotararea nr. 15 - privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Husi pentru anul scolar 2020-2021 - (Anexe)
Hotararea nr. 16 - privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din învatamântul preuniversitar de stat din Municipiul Husi pentru semestrul II an scolar 2019-2020 - (Anexe)
Hotararea nr. 17 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului Public de Desfacere Husi  - (Anexe)
Hotararea nr. 18 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specific Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi  - (Anexe)
Hotararea nr. 19 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Directiei de Asistenta Sociala Husi  - (Anexe)
Hotararea nr. 20 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale a municipiului Husi  - (Anexe)
Hotararea nr. 21 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi  - (Anexe)
Hotararea nr. 22 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi  - (Anexe)
Hotararea nr. 23 - privind alocarea sumei de 14.950 lei fara TVA pentru realizarea obiectivului de investitie “Iluminat public sens giratoriu intersectia strazilor Calea Basarabiei – Husi Stanilesti”din municipiul Husi, judetul Vaslui
Hotararea nr. 24 - privind alocarea sumei de 199.895 lei fara TVA pentru realizarea obiectivului de investitie “Iluminat public” in Cartierul nou infiintat Dric.3 din municipiul Husi, judetul Vaslui
Hotararea nr. 25 - Privind aprobarea cuantumului tarifelor actualizate utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2020  - (Anexe)
Hotararea nr. 26 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru Programul Cadru de Conformare si Planul de Conformare în vederea rezolvarii neconformitatilor pentru obtinerea unei noi Autorizatii de functionare pentru Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi  - (Anexe)
Hotararea nr. 27 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi  - (Anexe)
Hotararea nr. 28 - privind stabilirea numarului de veterani si vaduve de razboi, persoane cu handicap si asistenti personali ai acestora care au dreptul de a calatori gratuit pe mijloacele de transport în comun pe raza municipiului Husi
Hotararea nr. 29 - privind darea din administrarea Consiliului Local al municipiului Husi în administrarea Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi a unui numar de 8(opt) garsoniere situate în incinta imobilului Pavilion “Spital 250 paturi” din strada 1 Decembrie nr.40  - (Anexe)
Hotararea nr. 30 - privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L , întocmita în baza listei de prioritate pentru acordarea locuintelor A.N.L., aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 151 din 23.04.2019  - (Anexe)
Hotararea nr. 31 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere teren în intravilan în vederea construirii – locuinta, amplasament: extravilan municipiul Husi, T.19, P.2130, CF 77584, judetul Vaslui, beneficiar Dominte Adrian  - (Anexe)
Hotararea nr. 32 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 77698 în 3 loturi distincte situate în Cartier Dric.2  - (Anexe)
Hotararea nr. 33 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77726 în 6 loturi distincte, cu numarul cadastral 77632 în 6 loturi distincte, cu numarul cadastral 77791 în 5 loturi distincte, cu numarul cadastral 77448 în 3 loturi distincte si cu numarul cadastral 77702 în 2 loturi distincte , situate în Cartier Dric.3  - (Anexe)
Hotararea nr. 34 - privind aprobarea alipirii terenurilor apartinând domeniului privat al municipiului Husi în suprafata de 98 mp cu numarul cadastral 76470 si 203 mp cu numarul cadastral 76479 - (Anexe)
Hotararea nr. 35 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 77289 în suprafata de 243 mp, situat în strada General Dabija Neculai nr.1.C, proprietatea municipiului Husi, în 2 loturi distincte - (Anexe)
Hotararea nr. 36 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite în conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala  - (Anexe)
Hotararea nr. 37 - privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala pentru anul 2020  - (Anexe)
Hotararea nr. 38 - privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2020 - (Anexe)
Hotararea nr. 39 - privind aprobarea, pentru anul 2020, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului nr.427/2001
Hotararea nr. 40 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi in anul financiar 2020
Hotararea nr. 41 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul in municipiul Husi, str.Melchisedec nr.4, in anul financiar 2020
Hotararea nr. 42 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, in anul financiar 2020
Hotararea nr. 43 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr.Vicenzo Morinello in anul financiar 2020
Hotararea nr. 44 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea alocarii sumei de 402.500,0 lei reprezentând contributia Consiliului local al municipiului Husi în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investitii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii
Hotararea nr. 45 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 370 din 26.11.2019 privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Scolii nr.2, bl.33, sc.B, et.3, ap.36, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 46 - privind aprobarea proiectului “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila ”cod SMIS 123567” si a cheltuielilor legate de proiect, in cadrul cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele urbane ,inclusive promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila - (Anexe)
Hotararea nr. 47 - privind aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competen?ele partajate, în cadrul Primariei Municipiului Husi”, in vederea accesarii unei finantarii europene nerambursabile in cadrul Progrmului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/661/2/1(CP13/2019 pentru regiuni mai putin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate” lansat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa - (Anexe)
Hotararea nr. 48 - pentru modificarea HCL nr.11/17.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru realizarea obiectivului de investitii “Lucrari de infrastructura stradala cartier Dric 2 si Dric 3 din municipiul Husi jud.Vaslui” in vederea depunerii cererii de finatare in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) (ghidul se adreseaza beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investitii 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finantare în cadrul Programului Operational Capital Uman –POCU- 2014-2020) - (Anexe)
Hotararea nr. 49 - pentru modificarea HCL nr.10/17.01.2020 privind aprobarea proiectului de realizare a obiectivului de investitii “Lucrari de infrastructura stradala cartier Dric 2 si Dric3 din municipiul Husi jud.Vaslui” in vederea depunerii Cererii de finatare in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) (ghidul se adreseaza beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investitii 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finantare în cadrul Programului Operational Capital Uman –POCU- 2014-2020) - (Anexe)
Hotararea nr. 50 - pentru aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului Local 07/17.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Constructia unuicentru multi-functional în ZUM 3-Dric”, în vederea depunerii cererii de finantare în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)(ghidul se adreseaza beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investitii 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finantare în cadrul Programului Operational Capital Uman –POCU- 2014-2020 ) - (Anexe)
Hotararea nr. 51 - privind aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului Local 08/17.01.2020 privind aprobarea proiectului “Constructia unui centru multi-functional în ZUM 3-Dric” si a valorii acestuia, în vederea depunerii cererii de finantare , în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 ”Axaprioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)(ghidul se adreseaza beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investitii 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finantare în cadrul Programului Operational Capital Uman –POCU- 2014-2020 ) - (Anexe)
Hotararea nr. 52 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.12 din 17 ianuarie 2020 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si înfiintarea unui Centru Multifunctional în ZUM 1”, in vederea solutionarii clarificarilor solicitate si pentru admiterea la finantare a proiectului mai sus mentionat in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) (ghidul se adreseaza beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investitii 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finantare în cadrul Programului Operational Capital Uman –POCU- 2014-2020) - (Anexe)
Hotararea nr. 53 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.13 din 17 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si înfiintarea unui Centru Multifunctional în ZUM 1” si a valorii acestuia, in vederea solutionarii clarificarilor solicitate si pentru admiterea la finantare a proiectului in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) (ghidul se adreseaza beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investitii 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finantare în cadrul Programului Operational Capital Uman –POCU- 2014-2020) - (Anexe)