Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Februarie 2017

Hotararea nr. 34 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna februarie 2017
Hotararea nr. 35 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5, sc.A, et.3, ap.l4, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias - (Anexa)
Hotararea nr. 36 - privind aprobarea încheierii în forma autentica a contractului de vânzare-cumparare a imobilului situat în municipiul Husi, strada Florilor nr.l, bl.22, sc.H, et.4, ap.14
Hotararea nr. 37 - privind modificarea contractului de închiriere al doamnei Nestian Angela pentru apartamentul situat în municipiul Husi, strada 14 Iulie nr.l0, bL34, sc.A, et.2, ap.6
Hotararea nr. 38 - privind aprobarea P.U.D. - Plan Urbanistic de Detaliu - Lacas de cult ortodox, asezamânt social si baza sportiva, în municipiul Husi, strada Dr.ing.Ioan Neamtu nr.40, carte funciara 75229,judetul Vaslui, beneficiar Parohia Sf.Apostol Toma - (Anexa)
Hotararea nr. 39 - privind aprobarea P.U.Z. - Plan Urbanistic Zonal pentru introducere teren în intravilanul municipiului Husi în vederea executarii lucrarilor de constructii- LOCUINTA, pentru terenul în suprafata de 2555 mp, situat în extravilanul municipiului Husi, T.14,P.1716, 1716/2, punct "Lohan", municipiul Husi, judetul Vaslui, beneficiar Oanea Vladuta-Catalina - (Anexa)
Hotararea nr. 40 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.30899 din 20.12.2004, concesionar d-nul dr.Vasilescu Ioan-Victor , pentru spatiul cabinet stomatologic nr.2, situat în incinta imobilului "Stomatologie", în suprafata totala de 35,97 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.21
Hotararea nr. 41 - privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.7822 din 06.04.2012, chirias SC "GRAMOVI" S.R.L , pentru terenul în suprafata de 15,30 mp, situat în Husi, strada General Teleman nr. 19.A, bl.l9,sc.A,parter, pentru amplasarea unor mese si a unor umbrele - (Anexa)
Hotararea nr. 42 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 15,00 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în Husi, strada General Teleman nr.l9.A - (Anexa)
Hotararea nr. 43 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi însusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001
Hotararea nr. 44 - privind predarea spatiului în suprafata construita de 451,61 mp si cota indiviza de teren de 217,09 mp, apartinând domeniului public al municipiului Husi , pozitia nr.447, situat în municipiul Husi strada Stefan cel Mare, nr. 18, bl.L.4, sc.A+B, parter, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare , prin concesiune, nr. 9810 din 06.04.2011, catre SC"AQUAVAS"SA Vaslui
Hotararea nr. 45 - privind predarea spatiului în suprafata construita de 110,02 mp si cota indiviza de teren de 31,03 mp , apartinând domeniului public al municipiului Husi, pozitia nr.447, situat în municipiul Husi strada Stefan cel Mare, nr.18, bl.L.4, sc.A, parter si a sediilor secundare situate în municipiul Husi, strada Diaconu Irimia nr.3, strada Husi-Stanilesti nr.2.A, judetul Vaslui, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din Municipiul Husi, prin concesiune, nr. 9598 din 01.04.2011, catre SC "ECOSALUBRIZARE PREST" SRL Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 46 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii prin licitatie publica a spatiului în suprafata construita de 91,94 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi,aflat în proprietatea municipiului Husi, situat în intravilanul municipiului Husi, în Bd.l Mai bl.25,sc.B,parter, judetul Vaslui
Hotararea nr. 47 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea concesionarii directe a terenului in suprafata de 177 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in strada Paul Barais nr.9
Hotararea nr. 48 - privind aprobarea schimbarii titularilor contractelor de închiriere ale unor garaje/magazii situate în municipiul Husi,judetui Vaslui
Hotararea nr. 49 - privind preluarea Contractului de închiriere nr.1700 din 01.01.2012 pentru terenul situat în municipiul Husi, Aleea Stadionului, în spatele blocului 25, în suprafata de 22,40 mp
Hotararea nr. 50 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 51 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 52 - cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din învatamântul preuniversitar de stat din Municipiul Husi pentru semestrul II an scolar 2016-2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 53 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Reabilitare prin asfaltare alee principala din Cimitirul Ortodox Sf.Toma din municipiul Husi" - (Anexa)
Hotararea nr. 54 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Lucrari de reparatii retele de canalizare menajera si apa potabila în municipiul Husi " - (Anexa)
Hotararea nr. 55 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul "Lucrari de reabilitare strada Ion Cernatescu, în municipiul Husi" - (Anexa)
Hotararea nr. 56 - privind acordul de achizitii de bunuri si lucrari de alimentare cu apa si de canalizare finantate din fondul de dezvoltare aferenta anului 2016 al operatorului de apa si canal SC "AQUAVAS" SA VASLUI - sucursala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 57 - privind stabilirea numarului de veterani si vaduve de razboi, persoane cu handicap si asistenti personali ai acestora care au dreptul de a calatori gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Husi
Hotararea nr. 58 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C. "PARCURI VERZI" SRL HUSI pentru anul 2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 59 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C'ECOSALUBRIZARE PREST" SRL HUSI pentru anul 2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 60 - privind modificarea si completarea Anexei nr, 2 la Hotarârea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 133/28.12.2016 privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2017 pentru închirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi
Hotararea nr. 61 - privind modificarea contractului de mandat al reprezentantului Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale municipiului Husi în Adunarea Generala a Asociatilor la S.C'ECOSALUBRIZARE PREST" SRL HUSI, aprobat prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 101 din 29.04.2015
Hotararea nr. 62 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru aprobarea realizarii de documentatii in vederea accesarii unei finantari in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa; Axa prioritara 2- Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente ; Obiectiv Specific 2.1 - Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu Strategia pentru consolidarea administratiei publice 2014 - 2020, aprobata prin H.G. nr. 909/2014, Cererea de proiecte CP4/2017
Hotararea nr. 63 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului cu numarul cadastral 76024 în suprafata de 4533 mp situat în strada Ciprian Porumbescu nr.6, proprietatea municipiului Husi, în trei loturi distincte - (Anexa)